Förskolans rikskonferens 2021

DEN ÅRLIGA NATIONELLA MÖTESPLATSEN DÄR BARNEN HAR HUVUDROLLEN

Förskolans rikskonferens ger dig den påfyllning du behöver. Aktuell forskning, konkreta arbetssätt och inspiration från andra. Lyssna till bland annat Ann S Pihlgren, Susanne Kjällander och Lena Edlund.

Den röda tråden – progression och likvärdighet i förskolan

Höstens rikskonferens ger dig nya idéer om hur en förskola kan utveckla en samsyn kring uppdraget, skapa gemensamma arbetssätt och erbjuda progression i barnens lärande. Från olika perspektiv lyfter vi vikten av den röda tråden och tydlig gemensam riktning genom utbildningen samt hur förskolan blir mer likvärdig för barnen. Inspireras till hur vi delar kunskap mellan varandra, för gemensamma diskussioner om erbjudanden och undervisningsstrategier samt hur alla pedagoger kan känna sig delaktiga.

Välkommen!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te och smörgås
09.00 Välkommen
Moderator Lena Edlund hälsar välkomna och inleder dagen
09.15 När händer det något nytt? – Kontinuitet och progression i undervisningen

Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare (medverkar på distans)

Tidig undervisning påverkar barnens framtida lärande. Men förskolans undervisningsmiljöer behöver planeras och genomföras noggrant för att faktiskt stärka barnens utveckling. Om barnen ska känna motivation, intresse och vilja att utvecklas måste förskolan erbjuda en utveckling i aktiviteterna och pedagogerna behöver samarbeta för att se till att det sker en progression under barnens hela förskoletid.

 • Lärande undervisningsmiljöer – vad innebär det?
 • Så planerar vi gemensamt för olika åldrar
 • Systematisk utvärdering för att synliggöra förskolans måluppfyllelse
10.15 Paus med kaffe, te och frukt
10.30 Saxar, lera och lego – Att skapa en lärmiljö utifrån gemensamma ställningstaganden
Anna Lund, rektor
För att skapa likvärdiga miljöer behöver pedagogerna komma bort från personliga tyckanden och ta ställning för något gemensamt. Genom riktade samtal ökar förståelsen för hur den andre resonerar. För att ge barnen större möjlighet att fördjupa sitt lärande behöver förskolan också samordna lärmiljön utifrån progression, både inom ämnesområden och när det gäller ett specifikt material. Rektorn Anna Lund berättar om hur de tagit fram en plan för likvärdighet och progression för alla barn på hennes förskolor.
 • Får man göra som man vill? Så skapar vi samsyn!
 • ”Det kompetenta materialet” – vad innebär det?
 • Använd lokalernas potential – tänk nytt!
 • Att introducera material – våra val spelar roll!
11.30 Lunch
12.30 Namnets mystik – skrivande över åldersgränser
Lena Edlund, kvalitetsledare, rektor och författare
Barn är intresserade av sitt eget namn och det skapar motivation för dem att vilja lära sig att skriva. Det gäller för ettåringar så väl som för femåringar. Lena berättar om skrivprocesser utifrån förskolebarnens olika åldrar och hur barnen sakta men säkert utvecklas mot att bli ”skrivare” med hjälp av namnets mystik.
 • Få syn på barns lust och lekfullhet i skrivandet
 • Planera för ett meningsfullt skrivande - hur går det till?
 • Den röda tråden i barns skrivprocesser
13.15 Följ det enskilda barnets lärande!

Erika Gudmundsson Olsson, förskollärare och kvalitetsledare 
Underlagen för samtal och reflektion med barnen, hemmet och kollegiet behöver utgå från samma kärna. Då kan vi komma åt det centrala i vad barnet intresserar sig för och behöver för att kunna skapa progression i lärandet. Genom organisation och olika kommunikationsverktyg får vi en grund att reflektera kring för att planera utbildningen framåt för varje barn.

 • Metoder och verktyg för att fånga barns intressen och behov
 • Struktur för dagliga överlämningar i samverkan med vårdnadshavare
 • Utvecklingssamtal som följer en röd tråd under hela förskoletiden
14.30 Kaffe/te med kaka
15.00 Alla kan! Likvärdighet i förskolans digitaliseringsarbete
Susanne Kjällander, fil. dr och lektor
Det har varit en skiftande kvalitet på arbetet med digital kompetens i förskolorna efter att läroplanen reviderades. Digitalisering måste nu in på allvar och genomsyra hela förskolans utbildning snarare än att bli en guldkant på undervisningen eller en angelägenhet för en eldsjäl. Susanne berättar utifrån sin forskning om hur alla pedagoger i arbetslaget kan göras delaktiga och hur digitala verktyg kan användas i progression över åldrarna.
 • Hur tar vi nästa steg i vår undervisning i digital kompetens?
 • Alla i arbetslaget kan bli trygga med digitala verktyg!
 • Skapa progression i barns digitala lärprocesser

16.15 Den röda tråden som skapar sammanhang och arbetsglädje!
Moderator Lena Edlund sammanfattar och avslutar dagen

Ann S. Pihlgren
Fil.dr och forskningsledare
Anna Lund
Rektor
Lena Edlund
Kvalitetsledare, rektor och författare
Erika Gudmundsson Olsson
Förskollärare och kvalitetsledare
Susanne Kjällander
Fil. dr och lektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 27 oktober 2021
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 17 november 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 24 november 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 24 november 2021
09.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Konferensen görs i samarbete med: