Förskolans rikskonferens 2022

DEN ÅRLIGA NATIONELLA MÖTESPLATSEN DÄR BARNEN HAR HUVUDROLLEN

Höstens konferens har fokus på samarbete, ledarskap och kollegialt lärande i arbetslaget. Vi får ta del av forskning, erfarenheter och goda exempel på förskollärares ledarskap, hur arbetslaget kan utveckla sin kommunikation och hur alla avdelningar på en förskola kan samarbeta. För barnens bästa!

Arbetslagets kraft – samsyn, kommunikation och ledarskap

Om alla barn ska få en likvärdig utbildning behöver vi skaffa oss en samsyn om vad förskolans uppdrag innebär. Då måste all personal vara med på tåget! Det förutsätter ett tydligt ledarskap där förskolläraren tillsammans med sitt arbetslag utvecklar undervisningen mot läroplanens mål. Här är varje medarbetares arbetsglädje och motivation viktig. Men hur skapar man en arbetsplats med högt i tak där alla får växa? Så att förskolan blir en plats där barn, förskollärare och barnskötare kan bli sina bästa jag.

På Förskolans rikskonferens 2022 får ni kunskap, strategier och redskap som hjälper er att leda, kommunicera och ta plats i ett team.

Innehåll

08.15 Registrering

Med kaffe, te och smörgås

09.00 Konferensen inleds

Moderatorn Erika Gudmundsson Olsson hälsar välkommen.

09.10 Förskollärarens ledarskap – bygg relationer!

Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg. logoped och fil. dr. i psykologi

Förskolläraren har ansvar för att det kunskapsinnehåll som målen i läroplanen omfattar verkligen erbjuds barnen. Bim Riddersporre lyfter fram att förskolläraren behöver skapa förutsättningar för en god kommunikation och ett kollegialt lärande i arbetslaget, där alla får möjlighet att ta plats och utvecklas. I arbetslaget behöver alla lära känna varandra och tillsammans synliggöra både sina kompetenser och kunskapsluckor. För att öka kompetensen kan de tillsammans söka ny kunskap genom att ta del av forskning och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att arbetslaget utvecklar ett gemensamt yrkesspråk. Detta bidrar till samarbetet och till att barnen kan erbjudas en utbildning präglad av god kvalitet.

 • Led genom att skapa goda relationer och kommunikation
 • Lär känna varandra och se allas kompetenser
 • Utveckla ett gemensamt yrkesspråk
10.05 Reflektion

med Bim Riddersporre

10.10 Paus
10.20 Förskollärare och barnskötare – tillsammans blir vi starkare

Erika Gudmundsson Olsson, förskollärare och kvalitetsledare 

Förskollärare och barnskötare arbetar sida vid sida i förskolans arbetslag för att se till att varje barn upplever ett lustfyllt lärande varje dag.  Ibland kan det uppstå osäkerhet kring förskollärarens ansvar och barnskötarens delaktighet i undervisningen. Om förskolan har ett ramverk att luta sig emot kring roller och ansvar blir det tydligt vad var och en kan bidra med - för barnens bästa. Delakulturen är central på förskolorna vilket gör att varje person känner sig värdefull. Erika Gudmundsson Olsson delar med sig av sina erfarenheter av att skapa tydliga ramar som skapar tillit och trygghet både för barn och personal.

 • Forma ramar för de olika rollerna
 • Så får vi en dela-kultur där alla är lika värda
 • Skapa motivation hos varje medarbetare
 11.05 Reflektion

med Erika Gudmundsson Olsson

11.10 Ta plats som barnskötare!

Ramona Krantz och Maria Nygren, båda barnskötare

Barnskötarens uppdrag i förskolan är att ge varje barn en bra start i livet. En god omsorg är en förutsättning för lärande, och barnskötaren finns nära barnen hela dagen för att fånga upp deras intressen och behov. Ramona Krantz och Maria Nygren poängterar att barnskötaren behöver ta plats och vara stolt över sin viktiga roll. I barnskötarens möte med barnen sker undervisning varje dag, och förskollärarens ansvar för undervisningen innebär inte att barnskötarna ska låta bli att ta ansvar. Tillsammans med förskollärarna behöver vi diskutera vad det står i läroplanen och hur vi bryter ner det till konkret handling, så att alla barn får gå i en förskola som genomsyras av omsorg, utveckling och lärande.

 • Hitta din drivkraft som barnskötare!
 • Att främja utveckling och lärande – vad innebär det?
 • Barnskötarnas ansvar i undervisningsuppdraget
12.00 Reflektion

med Ramona Krantz och Maria Nygren

12.05 Lunch
13.00 Att leda är att växa genom andra

(i Malmö och Stockholm)

Mirella Beck, rektor och Charlotte Hübner, barnskötare

På förskolan Utforskaren får alla växa tillsammans, både barn och vuxna. Rektor Mirella Beck har noggrant organiserat för ett kollegialt lärande som leder till ökad samhörighet och samsyn, bland annat kring vilka värden som alla gemensamt ska förmedla till barnen. I olika möteskonstellationer träffas personalen och diskuterar sitt pedagogiska arbete. De använder sig av olika metoder, såsom ”walk and talk” och ”swapping”. Det ger i sin tur möjligheter för att leda sina kollegor i ett gemensamt växande - som kommer barnen till godo. Under föreläsningen berättar Mirella Beck och Charlotte Hübner om arbetet med att skapa en gemensam grund och hur varje medarbetares kompetens tas till vara.

 • Så organiserar vi oss för att få till ett kollegialt lärande
 • Ta vara på varje medarbetares kompetens för att växa tillsammans
 • Olika metoder som ger gemensam förståelse för uppdraget
13.00 Skapa samsyn i en lärande organisation

(i Göteborg)

Therése Hultman, rektor

För att ge alla barn likvärdiga förutsättningar att utvecklas inom förskolans utbildning krävs det att pedagogerna har en samsyn kring uppdraget och tolkningarna av läroplanen. Förskollärarna har ett särskilt ansvar för undervisningen, men hela arbetslaget har ett ansvar att följa uppdraget utifrån läroplanen. Therése Hultman kommer att berätta om hur hon i sin roll som rektor verkar för att skapa en lärande organisation utifrån sin egen beprövade erfarenhet och med stöd i vetenskaplig grund. Genom systematik i kvalitetsarbetet, en tydlig rollfördelning där pedagogernas kompetenser tas tillvara, och en struktur som underlättar pedagogernas möjlighet till reflektion kan arbetet med måluppfyllelsen utvecklas och en samsyn skapas.

 • Så bidrar förskollärares ledarskap till förskoleutveckling
 • En lärande organisation som utvecklar måluppfyllelsen
 • Struktur ger möjlighet till reflektion
13.50 Reflektion

med Mirella Beck och Charlotte Hübner i Stockholm samt Therése Hultman i Göteborg

13.55 Bensträckare
14.00 Gemensam värdegrund - för likvärdighet och arbetsglädje

Björn Eriksson, förskollärare

På förskolan Lilla Tollare arbetar alla med en gemensam värdegrund riktat både mot barn och vuxna. Pedagogerna har startat upp ett gemensamt kontinuerligt utvecklingsarbete sedan sex år tillbaka som drivs av värdegrundsgruppen och en pedagogisk utvecklingsgrupp där alla förskollärare ingår. Förskolan har ett övergripande värdegrundstema som omfattar alla barn, varje vecka. Det skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla barn och ökad arbetsglädje hos pedagogerna. Björn Eriksson delar med sig av hur förskolan arbetar för att utveckla en gemensam samsyn och vi får också ta del av det praktiska arbetet med värdegrunden tillsammans med de yngre barnen, som genomsyras av dramatisering och musik.

 • Tydlig veckostruktur ger likvärdighet för barnen
 • Leda med sikte på samsyn, engagemang och arbetsglädje
 • Hur kan vi arbeta med demokrati med de yngre barnen?
14.50 Reflektion

med Björn Eriksson

14.55 Paus

med kaffe/te och kaka

15.20 Att vara i ständig förändring och samtidigt må bra

Lars Gustafsson, fortbildare, föreläsare och organisationskonsult

Att arbetet i förskolan förändras är ett faktum vi måste förhålla oss till. Människans unika förmåga att ställa om, anpassa sig till nya förutsättningar och finna nya vägar framåt är ytterst en fråga om överlevnad, men även en fråga om utveckling och lärande, menar Lars Gustafsson. Förändringsprocesser utmanar vårt sätt att tänka eller göra. Det väcker starka känslor hos oss som måste hanteras för att lärande ska komma till stånd.  Det är HUR du kommunicerar, ger feedback och löser konflikter som blir avgörande för om förändring leder till utveckling eller inte.

 • Medskapande kommunikation som når fram
 • Feedback som utvecklar jaget och laget
 • Konflikthantering som ger nya förutsättningar
16.20 Reflektion

med Lars Gustafsson

16.25 Moderatorn Erika Gudmundsson Olsson avslutar dagen

Föreläsare

Bim Riddersporre
Leg. psykolog, leg. logoped och fil. dr i psykologi
Erika Gudmundsson Olsson
Förskollärare och kvalitetsledare
Ramona Krantz
Barnskötare
Maria Nygren
Barnskötare
Mirella Beck
Rektor
Charlotte Hübner
Barnskötare
Therése Hultman
Rektor
Björn Eriksson
Förskollärare
Lars Gustafsson
Utbildare, föreläsare och organisationskonsult

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 23 november 2022
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms

Ej bokningsbar
Göteborg, 30 november 2022
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 7 december 2022
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 7 december 2022
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Konferensen görs i samarbete med:

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

4+ erjudande