Förskolans yngsta barn

– hållbar utveckling: lärande, inflytande och undervisning
Konferensen för förskollärare, barnskötare och förskolechefer som arbetar med förskolans allra yngsta barn.

Om konferensen

Hållbar utveckling har inte bara fått större utrymme i vårt uppdrag, vår förståelse av begreppet har också vidgats. Nu behöver vi nya ingångar för hur vi arbetar med detta spännande och mångfacetterade begrepp i utbildningen. Vi behöver mer kunskap om hur vi ökar 1-2-åringarnas delaktighet och inflytande i undervisningen. Vi behöver idéer för hur vi lyfter social och ekonomisk hållbarhet, och inte bara den ekologiska.

Under konferensen knyter vi ihop läroplanens intention med forskning, lärande och undervisning för att ge svar på frågan hur vi arbetar med de olika hållbarhetsperspektiven med de yngsta barnen i förskolan.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås
09.00 Välkommen
Moderator Katarina Larsson hälsar välkommen
09.10 Vad är hållbar utveckling i arbetet med de yngsta?
Cecilia Caiman 
Hållbar utveckling är ett nytt begrepp i den reviderade läroplanen. Hur möter vi det tillsammans med 1-2 åringarna? Vi ska utifrån vårt uppdrag ha ett kreativt lärande med alla våra sinnen som ska vara utgångspunkten när pedagogerna tillsammans med barnen ska verka för en gemensam, hållbar framtid. Föreläsningen belyser de yngsta barnens meningsfulla handlingar och problematiserar genom konkreta exempel som utgår ifrån pågående forskning.
 • Vad betyder begreppet hållbar utveckling i den reviderade läroplanen?
 • Vad är hållbar utveckling med de yngsta?
 • Vilken forskning pågår och hur kan vi använda oss av resultaten av den i vår vardag?
10.15 Kaffe/te
11.45 Hur lyssnar vi till de yngre barnens upptäckter i ett utforskande arbetssätt?/Omvärldens spill blir barnens skatter

 

Ann Åberg  (OBS! medverkar i Stockholm 8 maj och i Göteborg 15 maj)
Hur lyssnar vi till de yngre barnens upptäckter i ett  utforskande arbetssätt?

Vi är upptagna av så många arbetsuppgifter på förskolan att vi lätt missar barnens perspektiv. Kan och vågar vi lyssna och låta barnen visa vägen? Vi måste göra verklighet av de yngre barnens rätt till inflytande och delaktighet. Hur kan vi då göra barnens egna prioriteringar och deras sätt att förstå världen till en utgångspunkt för vårt sätt att arbeta? Genom ett medvetet lyssnande ger vi barnen möjlighet att vara delaktiga i att forma sin egen vardag i förskolan. Föreläsningen ger dig kunskap om hur du som pedagog kan arbeta med hållbara relationer och demokratiska värden i en vardag tillsammans med de yngsta.
 • Hur kan vi ta till vara på barnens samspel och ge begreppet demokrati ett innehåll?
 • Vad är en egentligen en närvarande, lyssnande pedagog?
 • Vad är ett utforskande arbetssätt och hur gör man det möjligt tillsammans med de yngsta?


Linda Magdesjö  (OBS! medverkar i Malmö 28 maj)
Omvärldens spill blir barnens skatter

Vad händer om vi inte ser till att använda de yngstas kraft och framtidstro? Ett förskoleområde har tagit ställning och ansvar för en hållbar framtid och arbetar med återbruksmaterial på ett sätt som har blivit en skatt för både tanke och handling. Här ges möjlighet att utmana och möta upp barns lärande utifrån ett material som inte har ett färdigt slut, ett material utan könstillhörighet som vidgar fantasi, kreativitet och ger hopp. Linda Magdesjö berättar om hur ett återbrukscenter startade och visar exempel på vad som händer i mötet mellan materialet och de yngsta barnen.

 • När skräp inte bara är skräp
 • Hur kan ett återbrukscenter utmana barns kreativitet och förståelse för de stora hållbarhetsfrågorna?
 • Hur kan vi arbeta med jämställdhetsfrågor och spelar valet av materialet någon roll?
12.30 Lunch
13.30 Det lilla fingret skapar stora värden för världen
Sofia Hedin
Hållbar framtid är ett stort och viktigt ansvar för oss i förskolan att verka för. Men hur kan det ta sig uttryck i vår praktik med de yngsta barnen? Hur väl förankrade och synliggjorda är de verktyg och de metoder vi pedagoger använder oss av i vår undervisning? Genom exempel från förskolan får vi ta del av hur de yngsta barnen skapar värden och förståelse för omvärlden och där de små fingrarnas känslighet är början till storverk och visar hopp om framtiden. Barns ekologiska känslighet kommer att synliggöras och vår praktik problematiseras: hur tar vi ansvar och arbetar aktivt för att den ska bevaras, stärkas och inte tunnas ut i en värld som snurrar allt fortare?
 • Vilka lärprocesser kan vi organisera för i miljön?
 • Hur kommunicerar och lär sig de yngsta barnen och vad kan vi lära av dem?
 • Hur skapar de yngsta barnen förståelse för omvärlden?
14.45 Kaffe/te med kaka
15.00 Arbetsglädje – en väg till hållbara relationer på vår förskola!
Per Bernemyr
Det som enligt forskning påverkar arbetsglädjen allra mest är att vi känner meningsfullhet och tillfredsställelse i det vi gör. Vi behöver känna att vi har kontroll över vår arbetssituation. Därför är det så viktigt att vi tydliggör vilka metoder vi använder, när vi använder dem och varför de fungerar. Vi har ett uppdrag att skapa hållbara relationer, men vad innebär det? Vi behöver stöd i hur vi kan arbeta med det? Per sammanfattar det med att vi måste ”börja med allt”!
 • Organisation och struktur är en viktigare grund än vad vi ibland tror
 • Inse allvaret med arbetsglädjen!
 • Lär dig se vilka metoder i arbetet som är framgångsrika för att nå en hållbar organisation
16.30 Avslutning
Katarina Larsson avslutar konferensen

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 8 maj 2019
09.00-16.30 | 3 250 kr ex moms
Boka
Göteborg, 15 maj 2019
09.00-16.30 | 3 250 kr ex moms
Boka
Malmö, 28 maj 2019
09.00-16.30 | 3 250 kr ex moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi förskolechefen

Läs mer om erbjudandet