Undervisning i naturvetenskap

– kreativa lärprocesser och forskningsbaserad praktik

Välkommen till en kurs där du blir trygg i att planera din undervisning i naturvetenskap så att du rör dig bortom experiment som enskilda happenings. Efter kursen kan du också leda dina kollegor i att utveckla undervisningen i stort men framförallt i naturvetenskap.

  • Hitta naturvetenskapen i det som pågår i vardagen
  • Lyft din undervisning med kunskap om hjärnan och lärandet
  • Bli ett ess på naturvetenskaplig undervisning

Lärarfortbildnings Master class-kurser är perspektivvidgande och analyserande mötesplatser för dig som redan har en solid kunskapsgrund att stå på. Här befinner vi oss ständigt i skärningspunkten mellan forskning och praktik och analyserar både nya forskningsresultat samt vår egen och andras tillämpning i vardagen. Forskningen är vald baserat på nyhetsvärde och aktualitet, tyngd och balans mellan olika forskningssäten.  

Lärarfortbildnings casemetodik stärker ditt lärande
Varje forskningsområde avlöses av ett case där du tillsammans med andra i grupp bryter ner teori till praktik genom en fallbeskrivning. Genom dessa case får du analysera resultat, planering, lärarens perspektiv, barnets perspektiv utifrån dina nyvunna teoretiska kunskaper.

Om kursen

Nu kan du fördjupa dina kunskaper inom naturvetenskaplig undervisning och verkligen utmana dig själv i din yrkesroll. Genom analys av olika pedagogiska angreppssätt, undervisningsstilar och neurologiska förutsättningar för lärande, kan du utveckla nya sätt att arbete för dig och dina kollegor.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Olika undervisningsstilar – hur är vi som lärare egentligen?
Läraren har en viktig roll för att ge barn förutsättningar till lärande. Undervisningsbegreppet kommer visserligen utvecklas  och förtydligas i den nya läroplanen men behöver analyseras och bearbetas för att skapa verksamhet i samklang med styrdokumenten. Men vi behöver också analysera djupare för att stärka oss i våra yrkesroller som lärare. Under kursen utvecklar du din naturvetenskapliga undervisning genom att arbeta med språkets betydelse, arbetssätt, pedagogens roll, materialets betydelse. Syftet är att undersöka olika faktorer som påverkar vår undervisning.

Naturvetenskap bortom experimentlådan
Vi undersöker här naturvetenskaplig undervisning i förskolan utifrån olika pedagogiska angreppssätt. Att arbeta med naturvetenskap bör vara mer än att göra experiment som happenings. Det bör ske i en helhet där vi tänker på hur barn lär och vad de ska lära sig. Vi undersöker bland annat hur vi kan arbeta med naturvetenskap i det som pågår i vardagen. Vi undersöker också hur vi gör naturvetenskaplig praktik utifrån projekt, multimodala arbetssätt, hållbarhet, lek, sagor, inflytande, äventyrspedagogik.

I hjärnan på ett förskolebarn
Behöver vi anpassa undervisningen till hjärnans biologi och neurologiska förutsättningar? Ja det är klart! Men vad säger den senaste forskningen och hur anpassar vi vår undervisning efter den? Med stöd i forskningen inom detta fält kan vi öka förståelsen för vad som händer vid inlärning och därmed ta bättre didaktiska beslut.

Mindset, grit och jävlar anamma – kan vi tänka så i förskolan?
Begreppet Grit och mindset  rör sig i snabb fart över klotet. Vi undersöker under kursen vilken relevans de har för förskolan. Mindset och grit handlar om att få barnen att tro på sig själva, att öva och fortsätta utmana sig själva. Vilken betydelse har barnens, eller din egen som lärare för den delen, syn på sina egna förmågor? Vilken betydelse har egentligen motivationen för lärande och utveckling? Även inom svensk forskning undersöker Torkel Klingberg just nu detta. Vi analyserar forskningen och översätter till tillämpning för att se om det finns bäring också för undervisningen i förskolan.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du blir trygg i att planera en forskningsgrundad naturvetenskapsundervisning för både yngre och äldre barn i förskolan, och lär dig om olika faktorer som påverkar din undervisning.

Central forskning i denna kurs

Cecilia Caiman
Cecilia Caiman forskar inom naturvetenskapens didaktik vid Stockholms universitet. Hennes avhandling från 2016 visar på didaktiska verktyg som ger barn ett större inflytande över lärprocesserna i förskolan. Avhandlingen bidrar också med konkret kunskap om hur man som pedagog kan hjälpa barnen till ett mer fördjupat naturvetenskapligt lärande. Caimans forskning lyfter miljöns och materialens betydelse för lärandet.

Susanne Thulin
Susanne Thulins tongivande avhandling från 2011 är fortfarande högaktuell. Den problematiserar hur förskolelärare arbetar med och pratar om naturvetenskap i förskolan och visar på hur viktiga samtalen mellan barn och förskolelärare är i arbetsprocessen. Thulin la fram sin avhandling vid Göteborgs universitet och är idag universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad.

Annika Elm Fristorp
Annika Elm Fristorp forskar inom fältet naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad. Hennes forskning handlar delvis om hur barns lärande och meningsskapande går till och vilka uttryck den tar sig. Hon undersöker också pedagogens roll i barnets lärande och hur vi synliggöra vår egen roll i barnens lärande.

Sofia Areljung
Denna högaktuella avhandling från 2017 undersöker naturvetenskapen som undervisning bortom experimentlådan, istället myllad i vardagen. Vad behövs för att undervisning i naturvetenskap ska ske och passa ihop med förskolans kultur? Avhandlingen presenterar också en modell för naturvetenskapsundervisning i förskolan.

Angela Duckworth/Carol Dweck
Angela Duckworth är just nu tillsammans med Carol Dweck, och här i Sverige, Torkel Klingberg tongivande i forskningen som handlar om tålamod, motivation, uthållighet och synen  på sin egen förmåga och kapacitet.

Ann Pihlgren
Pihlgrens senaste bok Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer, kom under slutet av 2017 och undersöker olika undervisningsstilars didaktiska konsekvenser. Vilka teoretiska perspektiv påverkar lärares planering av undervisning och barn och elevers lärande och hur medvetna är vi om våra val?

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 19-20 november 2018
09.00 - 16.30 | 5.200 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.