Specialpedagogik

Barn i behov av särskilt stöd

– så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar situationer som utmanar oss
Barn i behov av särskilt skickliga pedagoger finns på alla förskolor. Vårt mål är att du ska känna dig bättre rustad för att möta alla barn. Kom och lär dig vad du kan göra annorlunda i förebyggande syfte och vad du gör när du står där handfallen i en utmanande situation.

Om fortbildningen

Vi behöver ökad förståelse för vissa barns behov. När vi saknar strategier för hur vi skapar en fungerande vardag för dessa barn, kan vi mötas av konsekvenser som utmanar oss. Välkommen till en kurs som lär dig förebygga men också hantera stökiga eller utmanande situationer i förskolan. Under kursen får du lära dig hur olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra behov kan ta sig uttryck. Du får också lära dig hur du kan agera när du står inför utmanande situationer och hur du kan tänka runt upprättande av rutiner och föräldradialog. 

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad händer när barn med NPF möter förskoleverksamheten?
En grundläggande utmaning för många barn med neuropsykiatriska diagnoser är svårigheten att styra sig själva i förhållande till situationen. Ute på gården är det helt rätt att springa, hoppa och leka, men i samlingen ska man sitta stilla och fokusera på det som sägs. Inom autismspektrumet kan fri lek och vänskapsrelationer vara en jätteutmaning. Under kursen undersöker vi vilka svårigheter vi skapar för barn med neuropsykiatriska funktionshinder beroende av hur vi planerar vår verksamhet. Du får också lära dig hur du skapar bra rutiner för svåra situationer.

Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
Helt plötsligt står vi där, handfallna och undrar hur vi ska agera. Utgångspunkten i det lågaffektiva bemötandet är att affekt smittar. Det lågaffektiva bemötandet innebär inte att bemöta eleven med passivitet – tvärtom! Det handlar om ett medvetet och kontrollerat sätt att hantera en krissituation där vi hjälper eleven tillbaka till självkontroll på ett sätt som minimerar känslan av skam. Under fortbildningen lär vi oss grunderna i metoden.

Hur kan vi skapa en bra föräldradialog runt svårigheterna?
Ofta märker förskolepersonalen barnets svårigheter långt före alla andra. Som personal kan det vara svårt att veta hur man ska prata med föräldrar om dessa problem. Det är lätt att hamna i konflikt då respektive bild av barnet inte stämmer överens. Ett positivt samarbetsklimat är a och o, särskilt när det finns problem. Utbildningen lär dig hur du skapar en bra dialog.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får teoretiska och praktiska kunskaper som gör dig bättre rustad att ta hand om barn med särskilda behov och stötta deras utveckling.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille