Lärande

Flerspråkighet i förskolan

– hur underlättar vi språkutvecklingen?
Visst är det betydelsefullt att förskolans alla medarbetare har en grundläggande kunskap om vad det innebär för ett barn att växa upp med flera språk? Boka en uppdragsfortbildning och lär mer om hur ni kan göra för att inspirera, uppmuntra och stärka förskolebarnens språkutveckling.

Om fortbildningen

Antalet flerspråkiga barn i förskolan ökar och förskoletiden kan vara avgörande för deras språkutveckling och lärande. För oss som arbetar i förskolan innebär detta naturligtvis ett ansvar, men ett positivt sådant utifrån det faktum att flerspråkighet är en kompetens. Att skapa goda förutsättningar för språkutveckling låter möjligen svårare än vad det är. Förutom kunskap om flerspråkiga barns lärande krävs en fungerande språkmiljö i förskolan. Om vi sedan tar oss tid att lyssna och låta alla barn komma till tals samt lyckas ta vara på vardags- och lärandesituationerna, då kan vi verkligen underlätta de flerspråkiga barnens språkutveckling.

Välkommen till en utbildning som bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet!

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad är ett interkulturellt förhållningssätt och hur kan det göra skillnad?
Läroplanen talar om vikten av ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Det inte bara låter fint utan är det också! I klartext innebär det att förskolan ska forma en miljö och ett synsätt där alla språk och kulturella perspektiv upplevs som viktiga. För oss på förskolan handlar det om samsyn och vilja att möta varje barn utifrån dess förutsättningar och behov för att underlätta dess utveckling – i det här fallet språkutvecklingen.

Hur kan dialog stärka barnets språkutveckling?
Det finns inga typiska flerspråkiga familjer. Alla använder språken olika mycket och har olika behov av och önskemål kring språkutveckling. Kunskap om barnens språkliga bakgrund är en grundpelare i ditt arbete. Ta därför reda på föräldrarnas vilja och önskemål kring sina barns språkutveckling. En öppen, konstruktiv dialog med föräldrarna påverkar barnets språkutveckling positivt. I dialogen med barnet är det viktigt att inte lägga språket på en för låg nivå, det kan faktiskt hämma språkutvecklingen. Barnen stimuleras av utmaningar, så din språknivå och språkanvändning ska snarare vara lite högre och mer varierad än barnets.

Hur kan miljön och pedagogiken bidra till ett rikare ordförråd?
Om den pedagogiska miljön på förskolan inte skapar nyfikenhet och stimulans så bidrar den inte till barnens språkutveckling. Spännande och intressanta miljöer kan faktiskt hjälpa till att bygga upp ett rikare ordförråd! Intresse ökar barnens lust att lära. Därför är det bra att kunna ge barnen relevanta ord och begrepp i samband med olika leksituationer. När de behöver orden lär de sig dem bäst.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får kunskap om vad det innebär för ett barn i förskolan att växa upp med flera språk samt hur du kan göra för att inspirera, uppmuntra och stärka deras språkutveckling.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille