Lärande

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

– skapa en stimulerande och inkluderande språkmiljö
Boka en uppdragsfortbildning för förskolans medarbetare som vill lära sig hur ni skapar fler möjligheter för barn att utveckla sitt språk.

Om fortbildningen

Om vi inte arbetar metodiskt för att utveckla barnen språkutveckling får det effekter på deras kunskapsutveckling och lärande. Därför måste vi skapa en språkmiljö som stimulerar lärande och tänkande. Fortbildningen ger er praktisk och teoretisk kunskap om hur ni gör barnen språkligt aktiva. Ni får också ta del av specialpedagogisk kunskap rörande barn med sen eller annorlunda språkutveckling.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur stärker vi den språkliga stimulansen?
Språkutveckling och lärande hör samman och är varandras förutsättningar. Att utveckla språkmiljö och arbetssätt kräver att vi ständigt reflekterar runt vilka språkliga samspel som är möjliga i rummet och vet vilka vi behöver skapa förutsättningar för utifrån vårt uppdrag. Fortbildningen ger er kunskap om hur ni kan använda olika situationer för språkstimulans och språkträning.

Hur kan vi ge barnen språkliga och kognitiva utmaningar?
Barn som inte har tillgång till ord och begrepp och förstår deras innebörd, kan heller inte utveckla sitt tänkande. I kollegiet behöver vii därför ha en pågående reflektion om vår språkmiljö och hur vi utvecklar barnens tänkande. Som pedagoger stärks vi också av att ha ett metaspråk om språk för att kunna arbeta metodiskt med att utveckla språkmiljö och lärmiljö. Under fortbildningen får ni lära er hur ni kan utveckla elevernas tänkande och reflektionsförmåga genom språkliga sammanhang.

Hur gör vi när barn i språklig sårbarhet möter förskolans verksamhet?
Alla barn har rätt till en lärmiljö och undervisning som stödjer och utvecklar lärandet. Som pedagoger behöver vi kunskap och redskap för att möjliggöra det. Därför behöver vi synliggöra vad som händer när barn med olika språkliga behov och språkliga funktionsnedsättningar möter verksamhetens förutsättningar. Med kunskap om språklig sårbarhet och en tydlig karta över barnens behov kan vi sätta in stödjande pedagogiska strategier. Ni får under fortbildningen lära er identifiera och kartlägga nyckelfaktorer. Ni får ger också flera praktiska tips på hur ni möter utmaningar i lärmiljön.

Genomförande

Fortbildningen låter er undersöka och reflektera runt vardag, uppdrag och möjligheter.

Mål

Ni får teoretisk kunskap och praktiska arbetssätt om hur ni du arbetar språk-, tanke- och kunskapsutvecklande samt tar hänsyn till språkliga funktionshinder.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille