Lärande

Undervisning i förskolan

– hur förverkligar vi begreppen utbildning, undervisning och barns lärande?
Boka en uppdragsfortbildning för förskolans medarbetare där vi hittar sätt att stötta barns lärande och undersöker begreppet undervisning utifrån olika perspektiv och teorier.

Om fortbildningen

Vi som arbetar i förskolan är bra på att vrida och vända på begreppen i läroplanen. Men ett ord som förbryllat och väckt känslor mer än vanligt är ordet undervisning. Vad är det som gör att just undervisning upplevs som så svårdefinierat och ovant att använda i förskolan? Krånglar vi till det onödigt mycket för oss?  Undervisning bör ju ses för vad det är, ett sätt att stötta barns lärande. För att få till det i vardagen behöver vi ha kunskap om hur barn lär, lära oss mer om hur hjärnan fungerar, ha större medvetenhet om hur vi agerar och vilka konsekvenserna blir. Under kursen undersöker vi begreppet utifrån olika perspektiv och teorier. Men vi kommer inte stanna där. Utifrån senaste forskningen måste vi utveckla vår teoretiska kunskap och vigda vårt tänkande eftersom det faktiskt inte bara finns ett sätt att undervisa på.

Forskare i fokus:
Sara Dalgren, Christian Eidevald, Annika Elm Fristorp, Maria Hedefalk, Torkel Klingberg, Anna Palmer, Ann S Pihlgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Hillevi Lenz Taguchi, Ann-Christine Vallberg Roth

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Vad innebär det att undervisa?
I skollagen beskrivs undervisningen som en målstyrd process. Undervisningen ska utmana och stimulera barnen och utgå från ett målmedvetet arbete som främjar barns utveckling och lärande. När sker denna undervisning och vad innebär det att vara en undervisande lärare?  Undervisningen kan utgå från ett planerat innehåll eller något som uppstått spontant.  Många pedagoger har ett medvetet förhållningssätt och en genomtänkt tanke med sitt ledarskap, men inte kallat det för undervisning. Kanske har vi inte funderat på vilka konsekvenser vårt förhållningssätt och pedagogiska idé har på barnens förutsättningar för lärande och utveckling? Under kursen kopplar vi ihop och tittar på sambanden mellan utbildning, undervisning och barns lärande. Vi reflekterar runt målstyrt och målrelationellt lärande och tydliggör vad skollagen definition av undervisning får för praktiska konsekvenser för oss.

Hur kan vi koppla ihop begreppen utbildning, undervisning och barns lärande?
För att äga och förstå ord och begrepp behöver vi prata, definiera och pröva dem i vardagen. Vi lyfter förskolans nygamla ord, centrala begrepp och vrider vänder på dessa. Allt för att öka förståelsen och få till det i vardagen.  Vi vet att lärande sker och pågår hela tiden och att undervisning kan bli en viktig del av detta. Det finns fler bra och användbara ord som hjälper oss att få till en så bra utbildning som möjligt för alla barn.

Hur kan vi undervisa utifrån hur barn lär?
Undervisning handlar om att skapa förutsättningar för lärande. För att kunna stötta varje enskilt barn och gruppen behöver vi utgå från och växla mellan olika teorier och metoder. Vi behöver få ihop lek, lärande, omsorg och undervisning till en helhet. Det ena fungerar inte utan det andra. Leken ska vara grunden i förskolan och i den har vi en möjlig metod för undervisning, men också skapande och andra uttryckssätt måste få lov att ta plats. Vi behöver även förstå hur ett multimodalt perspektiv kan stötta barns lärande.  Omsorgen är också viktig del av lärandet om vi är beredda att se fler perspektiv i det begreppet. Under kursen utforskar vi allt detta tillsammans med aktuell forskning om hur barn lär men också mer om hjärnan fungerar och vad begrepp som mindset och grit kan innebära i förskolan.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får ökad medvetenhet och kunskap kring undervisningsbegreppet. Du får också teoretisk grund och praktiska exempel på vad undervisning i förskolan kan vara och kan bli om ni utvecklar den.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille