Lärande

Viktigt på riktigt

– hållbart utvecklingsarbete i förskolan

Lär er att:

  • Förstå komplexiteten kring utvecklingsarbete och vilka faktorer som påverkar processen
  • Starta upp, driva och utvärdera utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor
  • Utveckla metoder för att utveckling verkligen ska ske
  • Upptäcka möjligheter och fallgropar i förskolans utvecklingsarbete
  • Skapa och bibehålla en reflektionskultur samt organisera för utveckling

Utvecklingsarbete som gör skillnad

Utvecklingsarbete är ett komplext fenomen och det är många faktorer som påverkar om utveckling sker eller inte. Det finns ingen enkel väg för utveckling, inga snabba lösningar. Hur vet vi vad som ska utvecklas och hur gör vi för att få till ett utvecklingsarbete som blir meningsfullt, både för oss pedagoger och för barnen på förskolan?  Här krävs kunskap och erfarenhet för att lägga kraften på det som blir viktigt på riktigt.

Under fortbildningen får ni ökade kunskaper om hur ni kan starta upp ett utvecklingsarbete, lära er mer om genomförandet och hur ert utvecklingsarbete kan bli något mer än bara en pappersprodukt, leda till förändring på riktigt, i vardagen på förskolan. Med avstamp i läroplanens intentioner, aktuella forskningsrön och den praktiska kunskapens teori kommer ni att få såväl kunskap om som verktyg för ett hållbart utvecklingsarbete. Ett arbete som ökar vår profession, som leder till en förskola med högre kvalitet och ger barnen en tryggare, roligare och mer lärorik tid på förskolan.

Fortbildningen går att lägga upp på olika sätt utifrån var ni befinner er. Kanske passar en kortare inspirationsföreläsning bäst där ni får insikt i utvecklingsarbetets komplexitet och vilka faktorer som driver utveckling eller också vill ni gå mer på djupet och påbörja ert utvecklingsarbete under en eller flera heldagar.

Kartläggning, nulägesanalys och målsättning – så vet vi vad som ska utvecklas

Något ska ske, men vad? Innan vi planerar vårt utvecklingsarbete på förskolan måste vi börja med att ringa in vad som ska utvecklas och varför. När alla är delaktiga och vi har en gemensam förståelse och kunskap om vad och varför ökar vi möjligheterna för att vårt utvecklingsarbete leder till förändring och högre kvalitet. Vi kommer under fortbildningen stanna upp vid begrepp som kultur, organisation och uppdrag. Vi kommer även göra några övningar som kan bli en start i ert utvecklingsarbete och fördjupa er förståelse för vad kvalitet kan innebära.

Utvecklingsarbete som leder till förändring – metoder som gör skillnad

Vi vet vad vi vill ska ske, men hur gör vi? Det finns en mängd metoder som vi kan använda oss av i ett utvecklingsarbete, men tyvärr finns det inga snabba och enkla lösningar, ingen metod är problemfri. Vi behöver därför bli medvetna om vilka faktorer som underlättar och försvårar ett utvecklingsarbete. Utifrån olika forskningsrön kommer vi problematisera några vanliga metoder. Ni får kunskap om fördelar och nackdelar med olika metoder och hur ni kan utveckla metoder som gör skillnad.

Perspektiv på utvecklingsarbete – utvecklingsarbete i vardagen

Ofta fokuserar vi på det skriftliga, som är en del av vårt uppdrag och kan bli en hjälp på vägen i ett utvecklingsarbete, men utveckling sker i nuet i vardagen. Ett utvecklingsarbete handlar om att jag lär nytt och prövar nytt i både tanke och handling. Tillsammans har vi många kunskaper och vi kan lära mycket av varandra. Det krävs att vi diskuterar, reflekterar, planerar, och gör på nya sätt både enskilt och tillsammans. Utifrån den praktiska kunskapens teori undersöker vi hur vi kan ta tillvara på varandras kunskaper och skapa möjligheter att lära av varandra i vardagen.

Hålla i hålla ut – följa upp och analysera vårt utvecklingsarbete

Syftet med ett utvecklingsarbete är att barnen ska få bättre förutsättningar att utvecklas och lära. Förändringarna vi gör måste vara hållbara, både här och nu och för framtiden. Förändringarna vi gör ska leda till högre måluppfyllelse och högre kvalitet. Därför måste vi kontinuerligt följa upp och analysera våra insatser, både de metoder vi valt och vad vårt arbete leder till (resultaten). Vi behöver tänka om, tänka nytt och utveckla vidare. Under fortbildningen får ni kunskap om hur ni kan utveckla er reflektionskultur, vad som blir viktigt att dokumentera och tips på uppföljningsmetoder.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

 

Erika Wallin föreläser och inspirerar

Erikas kunskapsområden kretsar kring didaktik och pedagogik, dokumentation, reflektion och utvecklingsarbete. Hon har även arbetat under många år med utomhuspedagogik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Erika är medförfattare i boken Entreprenöriellt förhållningssätt i förskolan (2019), redaktör för och kapitel författare i antologin Varsamt och nyfiket, vägen till hållbar utveckling i förskolan (2021). Hennes senaste bok handlar om att utveckla utvecklingsarbetet i förskolan och ges ut under våren 2022. På sociala medier delar hon generöst med sig av sina tankar och inspirerar till utveckling. Instagram: @reflktera_mera_erika_walllin

Erika Wallin har över 20 års erfarenhet av att arbeta i förskolans värld, idag arbetar hon som utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun. Under sina år som förskollärare, arbetslagsledare, utvecklingspedagog och utvecklingsledare har hon ständigt arbetat med utvecklingsfrågor i många olika forum och kontinuerligt vidareutvecklat sig både genom erfarenheter och högskolestudier. För att fördjupa sina kunskaper ytterligare kring utvecklingsarbete tog hon en 2019 en magisterexamen i Praktisk kunskap med inriktning på utvecklingsarbete i förskolan och skrev magisteruppsatsen En vetenskaplig essä om reflektion och reflektionskulturer på förskolan. 2021 tog hon en masterexamen i Praktisk kunskap och skrev masteruppsatsen Tänka om tänka nytt, vad blir viktigt på riktigt, en vetenskaplig essä om utvecklingsarbete i förskolan. Ta del av Erikas masteruppsats här

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Vår fortbildare Erika Wallin släpper i dagarna boken Reflektera mera – konsten att utveckla förskolans utbildning

Bra i egna lokaler!
Jag hade höga förväntningar

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille