Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

  • Få med alla dina kollegor på tåget
  • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
  • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas

Om kursen

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt. Äger du metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och har du redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete? Vill du undvika att ”fastna” i information, administration och diskussion som återkommer vecka efter vecka? Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

Innehåll

Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
Att vara arbetslagsledare innebär att du blir en länk mellan din chef och arbetslaget. En rolig utmaning, men den kräver insikt i ledarrollen och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du kan komma att bemötas på ett annat sätt än tidigare och det kan vara svårt att tackla detta nya förhållande till dina kollegor. Det är lätt att du står kvar med ena foten i gruppgemenskapen och har andra foten i det nya ledarskapet. För att lyckas i rollen krävs ett tydligt uppdrag och mandat. Under utbildningen lär du dig mer om ledarskap och får reflektera över dig själv i din roll som arbetslagsledare.

Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
Som arbetslagsledare är du en processledare. Men vilka processer är det du ska leda? Om arbetslaget saknar en gemensam bild av sitt uppdrag och om alla inte känner sig delaktiga i utvecklingsarbetet kommer arbetslaget inte att kunna nyttja hela sin potential. Lär dig hur du kan lägga grunden för ett arbetsklimat som hjälper arbetslaget att prioritera och fokusera på rätt saker.

Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?
Har du någon gång varit på ett möte som känts meningslöst och slöseri med tid? Där några pratar mycket och andra ingenting? Möten där vi inte vet vad som beslutats? Vill du istället skapa forum för arbetslaget som känns meningsfulla är nyckelordet struktur. Du får metoder för att leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen.

Hur går vi från bristande ansvarstagande till en effektiv arbetsgrupp?
Förändring innebär motstånd och bristande ansvarstagande är ofta en källa till irritation i arbetslaget. Arbetslagets effektivitet påverkas av den kultur som skapats i organisationen. Dynamiken i grupper förändras över tid. Även den mest positiva och kreativa grupp kan tappa energi och engagemang. Genom ett tydligt situationsanpassat ledarskap hjälper du arbetslaget att fokusera och arbeta effektivt och målinriktat. Kunskap och förståelse om hur människor reagerar, interagerar och samarbetar är viktigt. Lär dig mer om gruppdynamiska processer, hur du hanterar motstånd och betydelsen av en tydlig roll- och ansvarsfördelning.

Hur driver vi systematisk utveckling av vår verksamhet?
Att arbeta systematiskt innebär att ta tillvara vardagsproblemen och omvandla dem till möjligheter för utveckling. Det handlar om att synliggöra verksamhetens styrkor och förbättringsområden. En viktig förutsättning för att lyckas med sitt kvalitetsarbete är att alla i arbetslaget har en gemensam förståelse för vad, hur och varför. Läroplanen är ledstjärnan i arbetet och den lärande reflektionen är navet i arbetslagets utveckling framåt. Utbildningen ger dig kunskap om målstyrning och kollegialt lärande.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Arbetslagsledare

Mål

Att ge arbetslagsledare redskap till att kunna vara pedagogiska processledare i arbetslaget.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Extra tillfälle!
Göteborg, 22-24 maj 2019
09.00 - 16.30 | 7.750 kr exkl moms
Boka
Falun, 27-29 maj 2019
09.00 - 16.30 | 7.750 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 16-18 oktober 2019
09.00 - 16.30 | 7.750 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 4-6 november 2019
09.00 - 16.30 | 7.750 kr exkl moms
Boka
Malmö, 13-15 november 2019
09.00 - 16.30 | 7.750 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 


Hör fortbildare och deltagare berätta om varför de tycker att Lärarfortbildnings arbetslagsledarutbildning är viktig.