Förskoleklassens uppdrag

- så utformar du förskoleklassens verksamhet

Välkommen till en kurs där vi undersöker hur vi utformar verksamheten och undervisningen i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.

  • Översätt läroplanens teori till vardagspraktik
  • Skapa en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
  • Lär dig systematiskt granska verksamheten

Om kursen

Vissa barn kan redan läsa när de börjar i förskoleklass, medan andra har svårt att hålla i pennan. Deras förutsätt­ningar är olika och så även deras förväntningar. Att som lärare ha insikt i hur förskoleklassens uppdrag omsätts till praktik blir därför viktigt för att möta eleverna där de befinner sig. Fortbildningen ger dig kunskap i hur vi kan bedriva en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och därmed förbereder dem för fortsatt utbildning.

Innehåll

Hur ser förskoleklassens uppdrag ut?
Om vi inte vet hur uppdraget ser ut finns risken att förskoleklassen blir ett väntrum till den ”riktiga” skolan istället för bro. Så hur ser uppdraget ut och varför ser det ut som det gör? I fortbildningen utgår vi ifrån Lgr11 för att förklara hur förskoleklassens uppdrag kan lägga grunden inför elevernas fortsatta skolgång.

Hur utformar vi innehållet så att det stämmer överens med läroplanens intentioner?
En viktig hörnsten i läroplanen är leken som en tydlig del i elevernas förmågeutveckling, men också hur deras entreprenörskap kan främjas. Men hur översätter vi läroplanens teori till vardagspraktik? Att integrera leken och elevernas kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva nya idéer i skolvardagen är olika tillvägagångssätt för att nå målen.

Hur bedömer vi förskoleklassens verksamhet?
För att alla elevers olika förutsättningar och behov ska kunna uppmärksammas krävs kontinuerlig uppföljning och bedömning av verksamheten. Om vi inte skapar en systematik över dessa bedömningar blir det svårt att utveckla verksamheten så att den verkligen erbjuder alla elever lika möjligheter att göra framsteg. I fortbildningen får du kunskap om hur vi kontinuerligt och systematiskt kan granska den egna verksamheten.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Mål

Att du som lärare ska känna dig säker i hur du ska utforma innehållet i förskoleklass så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 18 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 


Alla deltagare på Förskoleklassens uppdrag får en egen läroplan i specialutgåva.