Bedömning

Den formativa verktygslådan åk F-3

- så omsätter ni Dylan Wiliam till klassrumspraktik
Boka en uppdragsfortbildning med fokus på formativ bedömning i grundskolans lägre årskurser. Lär er utveckla elevernas lärande och höj undervisningens effektivitet genom ett dagligt och kontinuerligt formativt arbetssätt.

Konkreta arbetssätt som utvecklar eleverna

Om vi inte kan synliggöra vad eleverna har lärt sig av vår undervisning blir det en utmaning att planera undervisning som utvecklar deras lärande. Utgångspunkten för den formativa bedömningen är ju inte att utvärdera elevens förmågor utan att hjälpa eleven lära sig mer. Med formativ bedömning får vi ett arbetssätt som stödjer elevernas utveckling och verktyg som hjälper oss att undervisa med detta i fokus. Välkommen till en fortbildning som hjälper dig utveckla förhållningssätt och konkreta arbetssätt för bedömning som utvecklar eleverna. Du får också förståelse för BFL:s relation till grit och ett dynamiskt mindset, en relation som är nödvändig för att lyckas. Kom och träna dig i Dylan Wiliams formativa verktygslåda.

Hur kan vi göra målen tydliga på ett sätt som skapar mening och motivation?

Våra elever behöver veta VAD de ska lära. De behöver förstå uppgiften och vad målet med uppgiften är. Även de yngre eleverna behöver få bli medvetna om sin lärprocess och veta vad nästa steg i deras utveckling är. Vi behöver fundera på hur vi lägger upp vår undervisning så att den blir formativ och framåtsyftande. Här prövar vi olika sätt att tydliggöra målet med våra uppgifter.

Hur skapar vi en undervisningsmiljö som synliggör elevernas lärande?

Vi lägger energi på att planera och genomföra lektioner som ska utveckla eleverna men alltför ofta vet vi inte vad eleverna lärde sig. Vi behöver hitta sätt att fånga detta, liksom den progression som sker. Hur gör vi då för att skapa en miljö som låter oss se detta? En viktig del är att skapa en undervisningsmiljö som låter eleverna våga misslyckas, där det är helt okej att testa, göra fel och testa igen. Under fortbildningen undersöker vi hur vi kan nå dit.

Hur ger vi eleverna återkoppling utan att hamna i betygstänket?

Eleverna behöver få återkoppling på sitt arbete. De behöver stärkas i vad som fungerat bra och vad de kan arbeta vidare med i nästa steg. Detta behöver ske både under tiden de håller på med uppgiften samt när uppgiften är slutförd. Vi behöver hitta en balans i detta. Barn blir bedömda i väldigt mycket, både i skolan och på fritiden. Vi undersöker här hur vi kan skapa en undervisning som inte stressar eleverna i hur mycket de kan utan väcker deras nyfikenhet och lust att lära mer.

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera för de yngre eleverna?

Även de yngre eleverna kan fungera som bra lärresurser för varandra. Det utvecklar både eleven som får och den elev som ger respons. Eleverna behöver tränas i detta. Vi reflekterar kring olika moment där kamratrespons kan användas för att föra arbetet framåt. Vi undersöker också hur självbedömning kan gå till och vikten av ett dynamiskt mindset för att elevernas självbedömning ska leda till lärande.

Målgrupp

Lärare och skolledare i åk F-3

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du lär dig hur du utvecklar elevernas lärande och höjer undervisningens effektivitet genom ett dagligt och kontinuerligt formativt arbetssätt.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig