Lärande och undervisning

Språkutvecklande undervisning i förskoleklass

- gör ditt klassrum till en stimulerande språkmiljö
Boka en fortbildning för lärare i förskoleklass där ni lär er skapa en utvecklande och stimulerande språkmiljö som tar hänsyn till språkliga funktionsnedsättningar. 

Så gör du eleverna språkligt aktiva

Om vi inte arbetar metodiskt för att utveckla elevers språkutveckling får det effekter på deras kunskapsutveckling och lärande. Därför måste vi skapa en språkmiljö som stimulerar lärande och tänkande. Fortbildningen ger dig praktisk och teoretisk kunskap om hur du gör eleverna språkligt aktiva. Du får också ta del av specialpedagogisk kunskap rörande elever med sen eller annorlunda språkutveckling. Välkommen till en fortbildning som ger dig kunskaper om hur du arbetar språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

Hur stärker du den språkliga stimulansen i undervisningen?

Språkutveckling och lärande hör samman och är varandras förutsättningar. Att utveckla språkmiljö och undervisning kräver att pedagogen ständigt reflekterar kring vilka språkliga samspel som är möjliga i rummet och vet vilka vi behöver skapa förutsättningar för utifrån syfte och centralt innehåll. Fortbildningen ger dig kunskap om hur du kan använda olika undervisningssituationer för språkstimulans och språkträning.

Hur kan vi ge eleverna språkliga och kognitiva utmaningar?

Elever som inte har tillgång till ord och begrepp och förstår deras innebörd, kan heller inte utveckla sitt tänkande. Vi vet ju att metakognition är en avgörande faktor för elevers lärande. I kollegiet behöver ni därför ha en pågående reflektion om er språkmiljö och hur ni utvecklar elevernas tänkande. Som lärare är det viktigt att vi har ett metaspråk om språk för att kunna arbeta metodiskt med att utveckla språkmiljö och lärmiljö. Under fortbildningen får du lära dig hur du kan utveckla elevernas tänkande och reflektionsförmåga genom språkliga sammanhang.

Hur gör vi när barn i språklig sårbarhet möter skolans verksamhet?

Alla elever har rätt till en lärmiljö och en undervisning som stödjer och utvecklar lärandet. Som pedagoger behöver vi kunskap och redskap för att möjliggöra det. Därför behöver vi synliggöra vad som händer när barn med olika språkliga behov och språkliga funktionsnedsättningar möter verksamhetens förutsättningar. Med kunskap om språklig sårbarhet och en tydlig karta över elevers behov kan vi sätta in stödjande pedagogiska strategier. Fortbildningen lär dig identifiera och kartlägga nyckelfaktorer och ger också flera praktiska tips på hur du möter utmaningar i lärmiljön.

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass

Mål

Du får teoretisk kunskap och praktiska arbetssätt om hur du planerar och genomför undervisning som skapar en utvecklande och stimulerande språkmiljö, samt tar hänsyn till språkliga funktionsnedsättningar.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti