Fritidshemmens rikskonferens 2017

- hur gör vi den nya läroplanen levande?
Vår årliga rikskonferens för lärare och skolledare i fritidshem.
Fritidshemmets betydelse för elevers lärande och utveckling blir allt tydligare för allt fler. Och med de nya avsnitten i läroplanen får vi möjlighet att göra verksamheten ännu mer situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad.

Att ta till vara på elevernas idéer, hitta tillfällen att arbeta språkutvecklande och systematiskt ge eleverna chansen att utveckla sina förmågor är exempel på hur vi kan göra läroplanen levande i verksamheten. Låt dig inspireras av framgångsrika arbetssätt som kan användas på alla fritidshem. Välkommen till årets rikskonferens!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Michael Karlsson, projektledare för Fritidshemmens rikskonferens 2017, inleder.
09.10 Hur kan entreprenöriellt lärande se ut i fritidshem?
Fritidspedagogen Jonas Berggren och forskaren Katarina Ellborg (Marianne Dahl i Göteborg)
När vi låter våra elever pröva sig fram och samarbeta med andra ger vi dem möjlighet att utveckla färdigheter och förmågor som utmanar deras entreprenöriella kompetenser. I projektet LegoTown får barnen på Skeppsrevets fritidshem bygga upp en legostad tillsammans. Staden består av alla de delar som en riktig stad består av: skola, sjukhus, bank, polis, kommunhus, affärer och bostadshus. Det är elevernas intressen, drivkrafter och nyfikenhet som präglar det som sker – från bygglovsansökning, via konstruktion av legohus till genomförande av sidoaktiviteter. Hör föreläsarna berätta om hur vi kan forma ett entreprenöriellt förhållningssätt baserat på elevernas gemensamma utforskande.
10.10 Kaffe/te och frukt
10.30 Hur arbetar vi språkutvecklande på fritidshemmet?
Petra Magnusson, forskare och lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad
Utelek, mellis och samling är tillfällen som kan bli rika, kompenserande och stöttande språkmiljöer. Här får vi chansen att namnge föremål, använda oss av synonymer och ställa öppna frågor till eleverna. Hör Petra Magnusson berätta om utvecklingsprojektet där fritidspedagoger och lärare i fritidshem med forskarstöd vänt och vridit på frågan: Vad innebär det att systematiskt arbeta med alla elevers språkutveckling i fritidshemsverksamheten? Vi får ta del av deras upptäckter och erfarenheter.
11.30 Hur stärker vi elevernas matematiska självförtroende?
Marie Eneqvist och Annika Faxander, grundare av Matteklubben
Genom spel, lek och kluriga uppgifter kan vi väcka elevernas lust för matematik. Att bygga  en koja kräver till exempel beräkningar av materialets hållfasthet och mätningar för att se till att alla får plats i den. Matematiken blir ett redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem, precis som det står i läroplanen. Låt dig inspireras av hur Matteklubben erbjuder material som gör det möjligt för eleverna att upptäcka, använda och utveckla sina matematiska kunskaper. Målet är att grundlägga en tilltro till den egna matematiska förmågan som kan följa med under hela skoltiden.
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning...
Marie Eneqvist och Annika Faxander från Matteklubben fortsätter med föreläsningens andra del.
13.35 Hur kan fritidshem utvärdera verksamheten som en del av ett systematiskt kvalitetsarbete?
Karin Lager, forskare och lärarutbildare vid Göteborgs universitet
I läroplanens nya kapitel om fritidshemmet beskrivs vilka förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla. Karin Lager har som första forskare i Sverige studerat om och hur utvärderingar av fritidshemsverksamheten kopplas till skolans systematiska kvalitetsarbete. Vad är det som utvärderas? Vilka utvärderingsverktyg används? Hur används resultatet? Du får redskap som du kan använda i det systematiska kvalitetsarbetets fyra faser: planering, genomförande, dokumentation och utvärdering.
14.40 Kaffe/te och kaka
15.10 Hur hjälper vi eleverna få syn på sin egen förmågeutveckling?
Henning Westius, samordnare för förstelärare i fritidshem i Botkyrka
Att fråga eleverna vad de vill lära sig på fritidshemmet är ett bra sätt att hitta rätt nuläge. För att alla elever ska få samma chans till livslångt lärande krävs lärsituationer som är inspirerande och som eleverna har inflytande över. Henning Westius visar hur just fritidshemspedagogiken är en viktig del i det arbetet. Exempelvis hur eleverna kan få syn på sin förmågeutveckling i matematik via Minecraft och hur förändringar av samlingsrutiner kan öka delaktigheten för eleverna. Samverkan mellan fritidshem och skola samt ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är viktiga förutsättningar för detta arbete. Hör Henning berätta om Botkyrkas resa mot att göra lärande roligt och angeläget.
16.20 Avslutning
Michael Karlsson avslutar Fritidshemmens rikskonferens 2017.

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Jonas Berggren
Fritidspedagog
Marianne Dahl
Lektor i pedagogik, lärare och forskare
Katarina Ellborg
Doktorand inom företagsekonomi
Petra Magnusson
Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning
Marie Eneqvist
Grundare och utbildare Matteklubben
Annika Faxander
Grundare och utbildare Matteklubben
Karin Lager
Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap
Henning Westius
Fritidspedagog och samordnare för förstelärare i fritidshem i Botkyrka kommun

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Umeå, 24 oktober 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 8 november 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 15 november 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Malmö, 22 november 2017
09.00 -16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Kalmar, 29 november 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet


Alla deltagare på Fritidshemmens rikskonferens 2017 får en egen läroplan i specialutgåva.