Fritidshemmens rikskonferens

Fritidshemmens rikskonferens ger dig den påfyllning du behöver. Aktuell forskning, konkreta arbetssätt och inspiration från andra. Lyssna till bland andra Andréas Nyberg, Felix Gyllenstig Serrao och Christina Grewell.

Lärmiljöer som signalerar lärande, trygghet och samverkan

Med rätt lärmiljöer kan vi göra skillnad - om de är jämlika, trygga och inkluderande. Stress, otrygghet och konflikter ges så liten plats som möjligt i sådana miljöer. Genom att utgå från elevernas erfarenheter, behov och intressen kan vi skapa variationsrika rum som får dem att växa. Konkret innebär det att fritidslärare och klasslärare på ett smart sätt delar på skolans rum så att varje elev får en heldag av lärande, lek och välmående. Vad måste finnas på plats för att detta ska bli möjligt? Föreläsarna på Fritidshemmens rikskonferens 2021 besvarar frågan från flera olika håll så att du och dina kollegor ska kunna ta nästa steg framåt.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås.
09.00 Välkommen

Moderatorn och fritidspedagogen Jonas Wallman hälsar välkommen.

09.10 Mina erfarenheter av lärmiljöns betydelse för god fritidshemspedagogik

Jonas Wallman startar konferensen med att sätta in rum för lärande i ett sammanhang utifrån sina egna erfarenheter som fritidspedagog. Han kommer bland annat redogöra för forskaren Karin Lagers senaste studie där hon delar in fritidshemmens i tre olika typer: det övergivna fritidshemmet, det aktivitetsbaserade fritidshemmet och det gemenskapande fritidshemmet.

09.40 Egna lokaler eller inte – vad den fysiska lärmiljön betyder för elevernas lärande och relationer
Christina Grewell, lärarutbildare och forskare

Vad betyder en egen hemvist för möjligheterna att skapa variationsrika lärmiljöer? Där läroplanens krav på ett situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande uppfylls. Med elevernas behov, intressen och initiativ som utgångspunkt. Just det undersöker forskaren Christina Grewell. Hon intresserar sig för hur den fysiska miljön påverkar fritidshemslärare när de planerar, samarbetar, leder och överblickar verksamheten. Men också hur funktionella miljöer gör att mer tid kan läggas på mer långsiktiga pedagogiska aktiviteter och relationsbyggande.

 • Didaktiska möjligheter och begränsningar i den fysiska lärmiljön
 • Vad händer när brist på lokaler skapar konflikter?
 • Alla barn drabbas av dåliga lärmiljöer men särskilt barn med speciella behov
10.40 Paus med kaffe, te och kaka
11.00 Miljöer som river barriärer för lek, lärande och relationer

Andréas Nyberg, fritidspedagog

Vilken barnsyn har du? Hur ser du på din egen roll som normbärare? Uttrycker du dig så att alla elever känner sig inkluderade? Det frågar Andréas Nyberg när han föreläser om hur vi kan skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn. Med ett normkritiskt förhållningssätt och vardagsnära exempel ger han oss verktyg att utforma lärmiljöer som är väl förankrade i värdegrund och demokratiuppdrag.

 • Så påverkar den psykosociala miljön individ och grupp på fritids
 • Skolkultur och fritidskultur – en gemensam målbild kring elevens lärande
 • Ta bort exkluderande språk, dolda normer och andra barriärer
12.00 Lunch
13.00 Förbättra den fysiska lärmiljön steg för steg – så här gör du

Josimar Blanco, beteendevetare och skolledare

Vi vet med stöd i forskning hur vi ska utforma rum för lek, lärande, trygghet, hälsa, samarbete, koncentration och återhämtning. Vi vet vad som hjälper och vad som stjälper. Josimar Blanco fyller en hel verktygslåda med tips på möblering, förvaring, färgsättning, ljuddämpning och minimering av ”visuellt buller”. Resultatet blir lärmiljöer designade att passa elevernas behov, intressen och olikheter.

 • Utred den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön med systematik
 • Vad ska man tänka på om fritids och skola använder samma rum?
 • Ta hjälp av rummets möjligheter för att minska stress, otrygghet och konflikter
14.00 Miljöer som signalerar lek och lärande – så gör Snättringeskolans fritidshem

Maria Björk, fritidshemsansvarig

Hur organiserar och planerar man för ändamålsenliga lärmiljöer inomhus och utomhus? Där elevernas intressen, initiativ och kreativitet är utgångspunkten. Med konkreta exempel från årshjulets fem teman visar Maria Björk hur Snättringeskolans fritidshem målinriktat arbetar med detta under ett läsår. Hon tittar också på vad det betyder för lärmiljöerna när fritidslärare och klasslärare samverkar så att varje elev får en heldag av lärande.

 • Hur kan eleverna påverka sina lärmiljöer? Om elevinflytande på riktigt.
 • Tillgängliga lärmiljöer som lockar till samspel, rörelse och skapande.
 • Tid och mandat för fritidshemsansvarig, ledningens stöd, samarbete med klasslärarna och andra framgångsfaktorer.
15.00 Paus med kaffe, te och kaka
15.30 Virtuella rum spränger lärmiljöernas gränser – datorspel som lärande

Felix Gyllenstig Serrao, (känd som Spelläraren) utvecklingsledare på Göteborgsregionen.

Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Och om de inte spelar, så har de spel i tanken. Det finns därför en väldig kraft i att använda spel i fritidshemmets verksamhet. Men vad ska man tänka på när eleverna använder exempelvis Minecraft för att skapa och uttrycka sig? Felix Gyllenstig Serrao vägleder oss genom det virtuella rummets pedagogiska möjligheter.

 • Möt eleverna så som spelen möter spelarna
 • Varför kan datorspel ofta hjälpa barn med diagnoser?
 • Så kopplar du ihop datorspel med det centrala innehållet i läroplanens kapitel 4
16.40 Konferensen avslutas. Välkommen åter nästa år!

Andréas Nyberg
Fritidspedagog
Christina Grewell
Forskare
Felix Gyllenstig Serrao
Utvecklingsledare
Maria Björk
Fritidshemsansvarig
Josimar Blanco
Skolledare
Jonas Wallman
Fritidspedagog - moderator

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 28 oktober 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 18 november 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 25 november 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 25 november 2021
09.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
4+ erjudande

Konferensen görs i samarbete med: