Fritidshemmets uppdrag

- hur omsätter vi läroplanen?

Välkommen till en kurs där vi tittar närmare på hur fritidshemmets läroplan ser ut så att vi kan vara medskapare till en verksamhet som utvecklar både elever och pedagoger.

  • Utforma verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll
  • Så skapar du kreativt och delaktigt lärande med läroplanen som grund
  • Lär dig göra en pedagogisk planering

Om kursen

Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen. Läroplanstexten hjälper oss att se vikten och värdet av vårt uppdrag, men den utmanar oss också och ställer krav på vår profession. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget. Den här fortbildningen ger grundläggande kunskap om uppdraget och hur vi ger eleverna de bästa förutsättningarna till lärande genom att göra läroplanen levande i verksamheten. 

Innehåll

Hur ser fritidshemmets uppdrag ut?
Fritidshemsverksamheten är målstyrd. Det betyder att vi har mål för vilket lärande som ska ske. Vi har också syfte och centralt innehåll att förhålla oss till. För att alla elever ska få samma chans till lärande behöver vi se läroplanens syfte och centrala innehåll som hjälpmedel för att skapa likvärdighet. Vi är bra på att ta till vara varandras kompetenser på fritidshemmet men tack vare ett tydligare pedagogiskt uppdrag kan vi bli ännu bättre på det. Under fortbildningen diskuterar vi hur vi utformar verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll.

Hur använder vi läroplanen i vår vardag?
Tid för reflektion och utvärdering faller lätt bort när vi har stora elevgrupper och lite personal. Då är det lätt att vi planerar utifrån vad som fungerat tidigare. När vi använder läroplanen i vår vardag blir det lättare att tolka, planera och utvärdera våra aktiviteter. Läroplanen ger oss fler verktyg för att bättre ta till vara på situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som tar fasta på elevernas förmågeutveckling. Vi behöver erövra läroplanens intentioner för att våra elever ska få ett lärande under hela dagen. Du får verktyg för att med läroplanen som grund skapa ett kreativt och delaktigt lärande.

Hur arbetar vi med pedagogiska planeringar?
Vi hamnar ofta i situationer där vi planerar utifrån en viss aktivitet. När vi planerar från det hållet får vi svårt att fånga vilket lärande som sker. Istället måste vi utgå ifrån målen, vilket kan liknas vid en slags baklängesplanering. Vi vill också involvera eleverna och ta hänsyn till deras egen nyfikenhet och intressen när vi planerar. Som pedagog i verksamheten är det viktigt att få känna sig trygg med syftet med de pedagogiska planeringarna. Det är också viktigt att du förstår hur de blir en naturlig del av den pedagogiska vardagen. Under fortbildningen får du testa att arbeta med några av delarna i en pedagogisk planering.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Mål

Du lär dig hur läroplanens olika delar hänger ihop så att du blir trygg i att vara med och planera och genomföra en verksamhet som är meningsfull och utvecklande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 12 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Alla deltagare på Fritidshemmets uppdrag får en egen läroplan i specialutgåva.