Särskilda behov på fritidshem

- så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar utmanande situationer
  • Identifiera risksituationer så att du kan planera bort dem
  • strategier för att utveckla en verksamhet där alla barn kan delta på rättvisa villkor
  • Så agerar du när barn är utagerande eller när det uppstår konflikter

Om kursen

Om vi inte förstår hur glappet mellan elevens förmåga och verksamhetens krav ser ut kommer vi att fortsätta att skapa situationer som kan leda till svårigheter eller problemskapande beteende hos vissa elever. Vår utgångspunkt är att eleverna alltid gör det mest begripliga i en situation. Som pedagoger behöver vi rikta vår ficklampa mot verksamheten när utmanande situationer uppstår. Det är ju skillnad på att ha koncentrationssvårigheter och att få. Vi behöver förstå varför det blev svårt för vissa av eleverna. Här får ni möjlighet att fördjupa er i varför det blir rörigt och hur ni skapar en vardag präglad av medvetna strategier och trygghet.

Innehåll

Vad händer när elever med NPF möter fritidsverksamheten?
De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna skapar både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Ett grundläggande problem för många barn med neuropsykiatriska diagnoser är svårigheten att styra sig själva i förhållande till situationen. Ute på gården är det helt rätt att springa, hoppa och leka, men i samlingen ska man sitta stilla och fokusera på det som sägs. Inom autismspektrumet kan fri lek och vänskapsrelationer vara en jätteutmaning. Kursen ger dig kunskaper om anpassat förhållningssätt där du kan undvika att försätta elever i svårigheter.

Hur bryter vi mönster och hittar nya strategier?
Komplexa svårigheter kräver inte nödvändigtvis komplexa strategier. Den medvetna anpassningen av verksamheten brukar gynna alla elever och skapar förutsägbarhet och trygghet. När vi känner till de neuropsykiatriska diagnosernas symptom och utmaningar är det lättare att hitta strategier. Men allt är inte diagnoser. Alla elever har behov baserat på mognad, utsatthet, hemförhållanden etc. För att hitta rätt verktyg är det viktigt att först skapa en god relation med eleven, att sätta ljuset på det som faktiskt fungerar. Barn lär sig av göra rätt, det är så barns hjärnor fungerar. Att bli positivt sedd och bemött är en grundpelare för allas utveckling. Du får på kursen insikt i hur du kan se bakom ett barns beteende och skapa ett fungerande förhållningssätt.

Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
Helt plötsligt står vi där, handfallna och undrar hur vi ska agera. Utgångspunkten i det lågaffektiva bemötandet är att affekt smittar. Det lågaffektiva bemötandet innebär inte att bemöta eleven med passivitet – tvärtom! Det handlar om ett medvetet och kontrollerat sätt att hantera en krissituation där vi hjälper eleven tillbaka till självkontroll på ett sätt som minimerar känslan av skam. Under kursen får du lära dig grunderna i metoden.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Mål

Du får lära dig hur du kan förebygga och hantera kaos och utmanande situationer genom verktyg som utgår från elevers olika behov i verksamheten.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Göteborg, 10 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Sundsvall, 21 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Växjö, 4 juni 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Här finns jag 2 Här finns jag