Stora elevgrupper på fritidshemmet

– hur tar vi tillvara på varandras olikheter?
En högaktuell kurs som tar sin utgångspunkt i frågan hur vi skapar utvecklingsmöjligheter på individ- och gruppnivå när elevgrupperna på fritidshemmen växer. 

Om kursen

Stora elevgrupper är idag mer regel än undantag. Den låga personaltätheten kan göra att relationerna med eleverna blir flyktigare och stress är vanligt förekommande bland oss pedagoger. För att inte gå miste om elevernas lärande behöver vi skapa hanterbara grupper där varje elev utvecklas optimalt. När vi sätter ihop grupper som är rika på olika personligheter får eleverna möjligheter att spegla sig i andra och på det sättet också lära känna sig själva. Fritidshemmet blir då en arena för kommunikation, möte över åldersgränser och även en möjlighet för oss att se varje elev.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Innehåll

Hur utvecklar vi individuellt lärande i stora elevgrupper?
Det är en utmaning att skapa en verksamhet som tar tillvara på elevernas olika förutsättningar och förmågor. Vi lär oss i kommunikation och reflektion tillsammans med andra och därför är gruppen alltid viktig. Men, hur skapar vi gruppen och hur kan vi hantera den så att varje elev utvecklas optimalt? Olikheterna i gruppen kan rätt hanterade bli till en ovärderlig tillgång för alla elevers lärande. Vi utvecklar vår skicklighet i att forma och hantera grupper.

Hur kan vi arbeta med värdegrunden i stora elevgrupper?
Det stora antalet elever på fritidshemmet kan ses som en utmaning men går också att se som en väldig möjlighet. Plötsligt ger vi våra elever chansen att mötas över åldersgränserna och förenas i sina gemensamma intressen och erfarenheter. Att gemensamt samlas kring värdegrundsfrågor och diskussioner kring demokrati är något som möjliggörs när vi synliggör våra olikheter i de stora grupperna. Vi undersöker vad som händer när vi tar till vara på inflytande och demokrati på riktigt i fritidshemmet.

Hur skapar vi strukturer i stora elevgrupper?
Att i en stor grupp uppleva sig sedd och bekräftad kan vara en svårighet. Den som inte blir sedd agerar för att bli det på olika sätt. Att bilda mindre grupper av den stora gruppen är att skapa en plattform för kommunikation och reflektion. Genom att sätta ihop grupper som är rika på olika personligheter får eleverna möjligheter att spegla sig i andra och träna på att förstå hur andra tänker och känner och på det sättet också lära känna sig själva. Genom strukturerade samtal skapar vi möjligheter för utveckling på både individ- och gruppnivå.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får metoder för att skapa funktionella mindre grupper av den stora elevgruppen. Du får också träna på att genomföra strukturerade samtal som skapar vi möjligheter för utveckling på både individ- och gruppnivå.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Malmö, 5 december 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.