Bedömning

Bedömning på fritidshem

- vad ska bedömas och hur går vi till väga?
Om vi inte stannar upp och tar ställning till hur elevernas lärande och utveckling tar sig uttryck är risken att det informella lärandet inte synliggörs. Boka en uppdragsfortbildning som ger alla som arbetar på fritidshem chansen att bli medvetna bedömare.

Om fortbildningen

Om vi inte stannar upp och tar ställning till hur elevernas lärande och utveckling tar sig uttryck är risken att det informella lärandet inte synliggörs. Då riskerar även vikten och värdet av våra insatser att utebli. En väl formulerad formativ återkoppling stärker eleven och ökar motivationen. När vi lyckas beskriva för eleven vad målet är, hur eleven ligger till i förhållande till målet och hur eleven ska gå vidare jobbar vi formativt. Först då blir lärandet synligt både för eleverna och för deras vårdnadshavare.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur dokumenterar vi bedömningen på fritidshemmet så att den leder till utveckling?
Om vi inte skapar en tydlig pedagogisk planering blir det svårt att följa elevernas utveckling och att kunna ställa de rätta frågorna. Vi vet inte säkert vad vi gör och om vi gör det rätt. Genom att mål, arbetssätt och utvärdering tydligt formuleras kan pedagogerna på fritidshemmet skapa struktur i bedömningsarbetet. Vi fördjupar oss i hur vi kan utveckla ett medvetet arbetssätt kring dokumentation.

Hur blir vi medvetna om vår egen bedömarkompetens?
Oftast görs bedömningar på fritidshemmet informellt och utan någon som helst dokumentation. Kanske kommuniceras de heller inte vidare till vare sig elever eller vårdnadshavare. Vi behöver öva och pröva bedömning för att stärka vår bedömarkompetens och därmed samtidigt öka elevernas möjlighet till lärande. Vi går igenom aktuell forskning kring bedömning för lärande för att gemensamt sätta ord på olika typer av bedömningar.

Hur synliggör vi elevernas lärande och utveckling för dem själva och deras vårdnadshavare?
Om vi inte tar ställning till hur elevernas kunskap ska utvärderas, vilka bedömningsformer som ska användas och när detta ska ske är risken att det så kallade informella lärandet inte medvetandegörs. Vi behöver beskriva hur det ser ut när förmågor och delar av det centrala innehållet påtagligt märks i elevgruppen och eller hos den enskilda eleven. Då blir lärandet synligt både för eleverna och deras vårdnadshavare.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att bli en medveten bedömare utifrån verksamheten men också utifrån elevernas individuella utvecklingsbehov.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson