Uppdraget

Fritidshemmens läroplan

– hur påverkar den vårt sätt att arbeta?
Fritidshemmet har fått egna avsnitt i läroplanen. Låt oss titta närmare på hur läroplanen påverkar vår pedagogiska planering och vår profession. Boka uppdragsfortbildning och samla alla som arbetar på fritidshemmet så kommer vi till er, tydliggör uppdraget och besvarar era frågor!

Om fortbildningen

Om våra elever ska få de bästa förutsättningarna till lärande hela skoldagen behöver vi göra läroplanen levande i verksamheten. Aldrig tidigare har uppdraget framgått så tydligt. Läroplanstexten hjälper oss att se vikten och värdet av vårt uppdrag, men den utmanar oss också och ställer krav på vår profession. Den här fortbildningen ger dig redskap för att utifrån läroplanen skapa utveckling och likvärdigt lärande på ett fritidshem som är nära sammankopplat med skolan.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur använder vi läroplanen i vår vardag?
Tid för reflektion och utvärdering faller lätt bort när vi har stora elevgrupper och lite personal. Då är det lätt att vi planerar utifrån vad som fungerat tidigare. Avsnitten i läroplanen stärker professionen och tydliggör riktningen inom verksamheten. När vi använder läroplanen i vår vardag blir det lättare att tolka, planera och utvärdera våra aktiviteter. Du får verktyg för att få verk­samheten att harmoniera med läroplanen.

Hur hjälper syfte och centralt innehåll oss att säkerställa likvärdighet?
Vi är bra på att ta till vara varandras kompetenser på fritidshemmet. Men avsaknaden av en tydlig inriktning gällande fritidshemmets pedagogiska uppdrag har lett till en otydlighet kring metoder och mål. För att alla elever ska få samma chans till lärande behöver vi se läroplanens syfte och centrala innehåll som hjälpmedel för att skapa likvärdighet. Vi diskuterar hur vi utformar verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll.

Vad blir vinsten när fritidshem och skola samverkar kring innehållet i undervisningen?
Vi har tidigare tolkat läroplanen utifrån våra egna professioner vilket lett till att skola och fritidshem inte alltid talat samma språk. Fritidshemmets egna avsnitt i läroplanen ger oss möjligheter att tillsammans stärka vårt gemensamma uppdrag. Skoldagen är inte slut när skolan tagit slut. Fritidshemmet ger eleverna kompletterande möjligheter till lärande. Du får praktiska exempel på vad som händer när skola och fritidshem samverkar.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att kunna göra en medveten pedagogisk planering utifrån läroplanen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti