Lärande och undervisning

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet

– så skapar vi individuellt lärande i elevgruppen
En högaktuell fortbildning som tar sin utgångspunkt i frågan hur vi skapar utvecklingsmöjligheter på individ- och gruppnivå när elevgrupperna på fritidshemmen växer. 


Elevgruppernas storlek är ofta en utmanande vardag

Också i de större elevgrupperna behöver vi se till elevernas individuella lärande. Därför är elevgruppernas storlek en utmanande vardag för fritidshemsverksamheten. Om vi inte hittar sätt att organisera grupperna i mindre grupper riskerar vi både elevers och pedagogers hälsa och möjlighet till utveckling. Stressen ökar och lärandet minskar. Vi behöver hitta sätt att skapa meningsfull fritid och trygga relationer.

Hur skapar vi grupper i gruppen där eleverna kan växa?

Att i en stor grupp uppleva sig sedd och bekräftad kan vara en svårighet. Den som inte blir sedd agerar för att bli det på olika sätt. Att bilda mindre grupper av den stora gruppen är att skapa en plattform för kommunikation och reflektion. Genom att sätta ihop grupper som är rika på olika personligheter får eleverna möjligheter att spegla sig i andra och träna på att förstå hur andra tänker och känner och på det sättet också lära känna sig själva. Olikheterna i gruppen kan rätt hanterade bli till en ovärderlig tillgång för alla elevers lärande. Vi utvecklar vår skicklighet i att forma och hantera grupper.

Hur utvecklar vi individuellt lärande i de stora elevgrupperna?

Ska vi uppnå målen krävs reflektion om hur vi skapar en verksamhet utifrån de elever vi faktiskt har i gruppen - här och nu. Det är en utmaning att skapa en verksamhet som tar tillvara på elevernas olika förutsättningar och förmågor. Vi behöver ta hänsyn till vad som får barn att lära och bli motiverade när vi planerar för deras förmågeutveckling. Här är både mindset och grit två högaktuella begrepp. Men vi har också stora utmaningar i att möta elevers olika behov, där vissa behov kan vara en stor utmaning för oss. Fortbildningen bygger därför spännande broar mellan högaktuell forskning och vår vardag i fritidshemsverksamheten så att vi får en tydlig karta för hur vi ska arbeta.

Hur skapar vi en verksamhet präglad av trygghet, ordning och lugn?

Genom ett reflekterande förhållningssätt och konkreta arbetssätt kan vi ändra elevernas sammanhang till det bättre. Vi kan skapa en fungerande och meningsfull vardag i fritidshemsverksamheten för alla elever oavsett deras unika behov. När vi samlas i mindre grupper kan vi arbeta mer systematiskt med värdegrund och demokrati och vi pedagoger kan fortsätta att växa i våra yrkesroller. Under fortbildningen går vi igenom samtalsmetodik som tränar kommunikation och är jag-stärkande. Vi lär oss hur vi kan arbeta systematiskt för att utveckla elevernas relationer och självbild.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får metoder för att skapa funktionella mindre grupper av den stora elevgruppen. Du får också träna på att genomföra strukturerade samtal och får kunskap om hur vi skapar bättre förutsättningar för lärande i verksamheten.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig