Planerade rastaktiviteter

Rasten och den pedagogiska utevistelsen

– Planerade rastaktiviteter, kvalitativ utevistelse och dess effekter på lärandet
Lär er att:
  • Planera, genomföra och utvärdera med fokus på rörelseglädje, lek och social träning
  • Använda leken som ett kraftfullt pedagogiskt verktyg
  • Skapa hjärnsmarta skoldagar med stöd av rasten och utevistelsen

Vad är det för skillnad på rast och pedagogisk utevistelse?

Är det någon skillnad och vad kan de vara utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv? Historiskt har rasten sett som en tid för icke lärande, en paus för vila och lek.

Idag löper en våg av utveckling över Sveriges skolor och planerade rastaktiviteter blir allt mer vanligt förekommande. Vinsterna är många om vi använder rasten och utevistelsen på ett genomtänkt sätt. När vi har ett uttalat syfte med aktiviteten, leken eller uppgiften kopplat till läroplanens övergripande mål kan vi skapa tillfällen för bland annat samarbete, rörelseglädje och kommunikation. Samtidigt arbetar vi förebyggande mot utanförskap och mobbning samt inkluderar elever som av olika anledningar har svårt för lekkoder. Fortbildningen lär oss hur vi kan planera, genomföra, observera och utvärdera med rasten och utevistelsen som vårt pedagogiska fält.

Rasten och utevistelsen som vårt fritidspedagogiska fält

Leken är ett pedagogiskt verktyg, ett lärtillfälle. I leken tränas sociala förmågor, initiativförmåga, ansvar, samarbete samtidigt som eleverna ges möjlighet att utforska olika fenomen på ett kravlöst sätt. Med genomtänkta syften i utevistelsen och rasten kan vi genom leken styra barnens lärande mot det vi ser att de behöver träna på. Fortbildningen ger oss en djupare insikt i vilken kraft leken för med sig om vi konkretiserar dess syfte och mål. Vi tittar även på hur vi kan organisera för det icke organiserade för att skapa förutsättningar för spontanlek, hjälpa elever att hitta glädjen i att aktivera sig samt ge möjlighet för att initiera och organisera lekar själva.

Hur skapar vi hjärnsmarta skoldagar med rasten och utevistelsen som verktyg?

Forskning visar att vi kan öka koncentrationsförmåga och fokus genom fysisk aktivitet. Med den kunskapen kan vi på ett enkelt sätt bidra till en ökad studiero och stärkt lärande genom att planera in rörelse under skoldagen. Pulshöjande aktiviteter bidrar till att eleverna mår bättre och orkar koncentrera sig under dagen. Under fortbildningen tittar vi närmare på hur vi kan organisera för ökad rörelseglädje och aktivitet samt vad det gör med hjärnans förmåga att lära.

Hur kan vi utveckla den fysiska miljön?

Hur ser en skolgård ut i dagens samhälle? Det finns härliga lummiga gårdar med mängder av variation i den fysiska miljön – och så finns det små platta asfaltsgårdar. Vi står med olika förutsättningar men alla kan vi med hjälp av vår kompetens bidra till att duka upp för en kreativ utemiljö som inbjuder till lek, rörelseglädje och kamratskap. Vi kommer att lägga grunden för vilka komponenter en utemiljö bör innehålla och hur vi med olika medel kan utveckla den miljö vi har till vårt förfogande. Vilka rum kan vi skapa och vilket material behöver vi tillföra?

Detta får du

Denna fortbildning är praktiskt tipsande och inspiratoriskt lyftande. Den syftar till att öka förståelsen och insikten i uppdraget för att deltagaren ska kunna erbjuda eleverna fritidspedagogiska utvecklingszoner och bygga sin egna unika verksamhet utifrån vad som passar bäst just för sig, sin enhet och sina elever. Deltagaren lämnar med hopp i hjärtat, leende på läpparna och en vilja att förändra och prova nya saker redan imorgon.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig