Specialpedagogik

Särskilda behov på fritidshem

– så stöttar vi barn i svårigheter och hanterar utmanande situationer
Lär er förebygga och hantera kaos och utmanande situationer på fritidshemmet. Boka en uppdragsfortbildning som ger er verktyg som utgår från elevers olika behov i verksamheten.

Om fortbildningen

Om vi inte förstår hur glappet mellan elevens förmåga och verksamhetens krav ser ut kommer vi fortsätta att skapa situationer som kan leda till svårigheter eller problemskapande beteende hos vissa elever. Vår utgångspunkt är att eleverna alltid gör det mest begripliga i en situation. Som pedagoger behöver vi rikta vår ficklampa mot verksamheten när utmanande situationer uppstår. Vi behöver förstå varför det blev svårt för vissa av eleverna. Här får ni möjlighet att fördjupa er i varför det blir rörigt och hur ni skapar en vardag präglad av medvetna strategier och trygghet.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Vad händer när elever med NPF möter fritidsverksamheten?
De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna skapar både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Ett grundläggande problem för många barn med neuropsykiatriska diagnoser är svårigheten att styra sig själva i förhållande till situationen. Ute på gården är det helt rätt att springa, hoppa och leka, men i samlingen ska man sitta stilla och fokusera på det som sägs. Inom autismspektrumet kan fri lek och vänskapsrelationer vara en jätteutmaning. Under fortbildningen undersöker vi vilka svårigheter vi skapar för vissa elever genom hur vi planerar vår verksamhet.

Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
Helt plötsligt står vi där, handfallna och undrar hur vi ska agera. Utgångspunkten i det lågaffektiva bemötandet är att affekt smittar. Det lågaffektiva bemötandet innebär inte att bemöta eleven med passivitet – tvärtom! Det handlar om ett medvetet och kontrollerat sätt att hantera en krissituation där vi hjälper eleven tillbaka till självkontroll på ett sätt som minimerar känslan av skam. Under fortbildningen lär vi oss grunderna i metoden.

Hur bryter vi mönster och hittar nya strategier?
Komplexa svårigheter kräver inte nödvändigtvis komplexa strategier. Den medvetna anpassningen av verksamheten brukar gynna alla elever och skapar förutsägbarhet och trygghet. När vi känner till de neuropsykiatriska diagnosernas symptom och utmaningar är det lättare att hitta strategier men allt är inte diagnoser. Alla elever har behov baserat på mognad, utsatthet, hemförhållanden etc. För att hitta rätt verktyg är det viktigt att först skapa en god relation med eleven, exempelvis genom positiv uppmärksamhet i situationer som inte är konfliktfyllda, samt konsekventa, tydliga rutiner för när, var och hur en aktivitet ska ske. Ni lär er också att analysera konfliktsituationer och göra planer så att eleven kan lyckas.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni lär er förebygga och hantera kaos och utmanande situationer genom verktyg som utgår från elevers olika behov i verksamheten.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti