Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

– så hittar du nuläget, styrkorna och områden för förbättring
Vi vet att vi ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Men vi behöver ha en gemensam syn på hur det ska gå till om vi ska få det att fungera. Boka en uppdragsfortbildning för alla lärare på fritidshemmet. 

Om fortbildningen

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att i vardagsarbetet formulera, beskriva och följa upp arbetet mot de gemensamma målen. Men ofta pratar vi med varandra på ett mer vardagligt sätt, ofta i tidsnöd, och vi stannar vid att planera aktiviteter. Genom att med olika typer av metoder kartlägga verksamheten kan vi lättare hitta våra styrkor så väl som områden för förbättring. Lägger vi sedan till tid för reflektion och förståelse för hur vi gör en analys via strukturerade kollegiala samtal når vi en ökad kvalitet.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
Det systematiska kvalitetsarbetet pågår hela tiden. Nyckelordet för att lyckas är kontinuitet. Vi behöver utveckla system med enkla strukturer och rutiner i vardagen som gör att processen hela tiden fortsätter. När vi synliggör våra vardagsrutiner så att hela arbetslaget får en gemensam bild av verksamheten blir fler kollegor delaktiga och kan ta sitt ansvar för utvecklingen.

Hur kan vi se kopplingen mellan verksamheten och elevernas utveckling?
Att inte följa upp verksamhetens resultat leder till att vi inte alltid har klart för oss hur den påverkar elevernas lärande och utveckling. Det är lätt att fokus hamnar på elevens förutsättningar istället för att vi reflekterar över verksamhetens innehåll. Att möta olikheter bygger på ett inkluderande förhållningssätt. Vi synliggör de framgångsfaktorer som möjliggör kvalitetsutveckling.

Hur strukturerar vi vår tid för reflektion av verksamheten?
Det är många gånger svårt att sätta fingret exakt på vad som är viktigast att förbättra. Det förekommer ofta muntliga diskussioner som inte dokumenteras vilket leder till att arbetet med att utvärdera den egna verksamhetens resultat inte syns. Vi undersöker hur tid och struktur för kartläggning och dokumentation av nuläget kan ge oss en bra start.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att kunna arbeta praktiskt och systematiskt med kvalitetsarbetet.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti