Preparera!

Visst är utveckling och förändring spännande och roligt? Men för många organisationer innebär det också utmaningar. Det kan vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska involvera och engagera alla medarbetare i processen. Vad behöver du hjälp med? Kanske förbereda för inspektion eller har du nyligen haft en?

Uppdraget

Fritidshemmet har ett lärandeuppdrag.  En samsyn behövs för att skapa likvärdighet och kvalitet. Men många gånger styrs vi av våra traditioner i stället för av styrdokumenten. Med hjälp av vassa verktyg får vi tillsammans syn på det uppdrag som ska leda till elevernas livslånga lärande

Lärande och undervisning

Skolan, förskoleklassen och fritidshemmet har ett gemensamt uppdrag i att varje elev ska ha rätt att utvecklas så långt som möjligt. Det krävs en organiserad fritidsverksamhet med inslag av både undervisning och omsorg för att påverka varje elevs kunskapsutveckling.

Specialpedagogik

Hur skapar vi ett fritidshem där olikheter ses som en tillgång? Vad betyder ett inkluderande förhållningssätt? Får alla elever det stöd som krävs för att lärande ska kunna ske? Vi är alla olika – men är skolans och fritidshemmets verksamhet anpassad efter detta?

Bedömning

För att arbeta målstyrt behöver vi göra likvärdiga bedömningar av fritidshemmets verksamhet, detta  säkerställer den förväntade kvaliteten. Grunden för en likvärdig bedömning bygger på en samsyn av fritidshemmets uppdrag.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen. Allt bygger på att ditt fritidshem kan identifiera sitt eget nuläge genom en adekvat analys. Utan den blir det svårt att se vilka insatser och åtgärder som behöver göras.

Ledarskap och kollegialt lärande

Hur kan vi utveckla det förbättringsarbete som präglas av delaktighet och stimulerar samarbete mellan lärare i fritidshem. Rektor ska skapa de förutsättningar som krävs för att verksamheten ska kunna utvecklas med hjälp av det kollegiala lärandet. Forskning och beprövad erfarenhet talar för att verksamhetens utveckling blir som störst när fortbildning sker kollegialt.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti