NPF-säkrad lärmiljö 2019

Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

Välkommen till en konferens med elevernas behov i centrum. Du får kunskap om vad som verkligen gör skillnad när vi skapar en tillgänglig skola för alla. 

Om konferensen

Våra elever har rätt att nå målen. Det betyder att vi, på riktigt, behöver sätta våra elevers behov i centrum. I den bästa av världar är vårt förebyggande arbete så bra att vi slipper åtgärdande insatser. Men i verkligheten rör vi oss mellan dessa två.

De skolor som lyckas med att skapa en tillgänglig lärmiljö gör det genom att sätta eleven i centrum. Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Med kunskap om vad som gör skillnad och vad vi bör lämna bakom oss, slipper vi misslyckas om och om igen och kan istället ge utvecklingsarbetet en rejäl skjuts framåt.

Välkommen till en konferens där vi söker svaret på frågan ”gör vi rätt saker?

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Moderator Emma Rosengren hälsar välkommen.

09.10 Tre vägskäl för tillgänglighet

Emma Rosengren, rektor Foucaultgymnasiet

Snabba insatser med snabba resultat är en önskedröm. Vi behöver ett medvetet och enträget arbete där vi tillsammans skapar ett positivt förhållningssätt som genomsyrar alla lärande relationer på skolan. Men om det nu är målet, hur når vi dit? Hur skapar vi möten med elevhälsofrämjande struktur och innehåll där fokus ligger på elevernas lärande och hälsa? Och hur ser vägen ut mot ett hälsofrämjande och lärande klimat där fokus ligger på elevernas styrkor? Emma Rosengren summerar tre avgörande vägskäl för att leda en tillgänglig skola:

 • Att leda elevhälsan
 • Att skapa en tillgänglig organisation
 • Att etablera en positiv elevsyn och ett hälsofrämjande
09.50 Var går gränserna mellan ”vanlig undervisning”, extra anpassningar och särskilt stöd?

Jonas Monsen, speciallärare, utvecklingsledare, förstelärare i specialpedagogik Fryshusets gymnasium

Ibland pratar vi slentrianmässigt om elevers olika behov eller olika insatser utan att göra det på ett sätt som leder till långsiktig lösning. Vi behöver kanske ta omtag här? För vad är ett behov? Och framförallt, hur sätter vi ljuset på det så att vi med säkerhet kan förhålla oss till faktiska behov i vår undervisning, våra anpassningar och i de stödinsatser som ska sättas in? När vi utreder elevers behov på skol,- grupp- och individnivå ökar våra möjligheter att skapa undervisning som kan möta olikheter.

 • Hur kan vi identifiera elevens styrkor, svårigheter och kunskapsutveckling?
 • Alla elever har rätt till ledning och stimulans. Vad betyder det rent praktiskt?
 • Anpassningar eller särskilt stöd – hur väljer vi rätt insatser?
11.00 Bensträckare
11.10 Här är extra anpassningar vardag

Stockholm: Mattias Pihl, förstelärare, Kringlaskolan
Umeå: Helena Forsell och Maria Rosell, rektor och biträdande rektor på Blommensbergsskolan

Tillgänglig undervisning, strukturerade klassrum och individuella hjälpmedel. Här ses extra anpassningar som en naturlig del av undervisningen. Genom allt flödar en tydlig värdegrund och starka relationer som ger en tydlig helhet för både lärare och elev. En tillgänglig skola mejslas oftast fram med små, små medel men med en elevsyn som kan förflytta berg. Här får du ta del av erfarenheter och reflektioner från skolor som lyckats.

 • Elevens bästa i fokus. Punkt slut.
 • Hur blir extra anpassningar en naturlig del av undervisningen?
 • Nära till beslut
 • Vår värdegrund är ständigt närvarande
12.00 Lunch
13.00 Så planerar vi undervisningen så den blir tillgänglig för fler

Sandra Aadalen, lärare, fil.mag i skolutveckling och utbildningsledning

För många av våra elever rymmer klassrummet olika barriärer som hindrar dem att lära fullt ut. Universal Design for Learning (UDL) synliggör dessa och bidrar med verktyg för att göra undervisningen mer tillgänglig. UDL är ett perspektiv som kan hjälpa oss att planera för en undervisning som utgår från elevers olika behov – där variation är normen. Det hjälper oss att ”packa” för olikheter. Under föreläsningen får vi ta del av vad vi vinner på UDL och vad det kräver av oss.

 • Vilka strategier kan vi använda för att göra undervisningen mer tillgänglig för fler elever?
 • Vad ger UDL oss för verktyg för att få eleverna att lyckas?
 • Hur kan vi börja?
14.00 Reflektion och frågestund
Moderator Emma Rosengren leder en gemensam stund för reflektion och frågor som uppstått hittills under dagen.
14.30 Paus
Kaffe/te och kaka
15.00 Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik

Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, föreläsare, författare, doktorand och handledare

Ökad förståelse för det lågaffektiva bemötandet gör det tydligt en gång för alla att problemet inte ligger hos eleven. Vi måste förstå och agera utifrån det omvända, att eleven har behov som vi behöver möta och klarar vi inte det får vi problem. Bo Hejlskov Elvén hjälper oss att förstå och omsätta detta förhållningssätt genom att kombinera verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik för att skapa en pedagogisk helhet. Under föreläsningen får du ta del av tre olika verktygslådor som du behöver behärska.

 • Lågaffektivt bemötande + tydliggörande pedagogik = pedagogisk helhet som gör skillnad
 • Hantera – när det krisar
 • Utvärdera – vilket stöd ska vi sätta in?
 • Förändra – designa om den pedagogiska ramen
16.30 Avslutning
Konferensen avslutas

Föreläsare

Sandra Aadalen
Specialpedagog
Bo Hejlskov Elvén
leg psykolog, föreläsare, författare, doktorand och handledare
Helena Forsell
Rektor på Blommensbergsskolan
Jonas Monsén
Speciallärare, utvecklingsledare, förstelärare i specialpedagogik
Mattias Pihl
Förstelärare, Kringlaskolan
Maria Rosell
Biträdande rektor på Blommensbergsskolan
Emma Rosengren
Rektor Foucaultgymnasiet

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Lena Rosada

Välj konferensort!

Få platser kvar!
Umeå, 22 november 2019
9.00-16.30 | 3 250 kr ex moms
BOKA
Stockholm, FULLSATT!
09.00 - 16.30 | 3 250 kr ex moms

Ej bokningsbar
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet