Uppdrag: Specialpedagogik

- Med mod, kunskap och verktyg att leda utvecklingsprocesser

Dags att utveckla vår processkompetens!

Att driva, stötta och leda för pedagogisk utveckling kräver mod, kunskap och rätt verktyg. Många skolor missar möjligheten att ta tillvara på specialpedagogens och speciallärarens kunskaper på ett systematiskt sätt. Det är därför dags att vi utvecklar vår processkompetens så att vi kan och vågar ta vårt ansvar i den undervisningsnära skolutvecklingen. Välkommen till en praktiskt inriktad konferens fördelad över två dagar, där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster.

Att driva, stötta och leda för pedagogisk utveckling kräver både engagemang och kunskap. Detta är en viktig specialpedagogisk kompetens. Våra roller ser olika ut på olika skolor men gemensamt i många fall är att skolor ofta missar möjligheten att ta tillvara på de specialpedagogiska kunskaperna på ett systematiskt sätt när man utvecklar det pedagogiska arbetet.

Lite för ofta hamnar vi i situationer där vi tar emot uppdrag från kollegor kring vissa elever eftersom det saknas förståelse för hur den specialpedagogiska kompetensen kan bidra i ett tidigare skede. Det är dags att vi utvecklar vår processkompetens så att vi kan och vågar ta vårt ansvar i den undervisningsnära skolutvecklingen.

Målgrupp

Specialpedagoger och speciallärare.

Innehåll

8 dec DAG 1
08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Konferensen inleds

Moderator Lena Göthe hälsar välkomna.

09.10 Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?

Anna Bengtsson och Ida Necovski

Genom att specialpedagogen och specialläraren får processkompetens kan vi bidra i skolutvecklingsarbetet på alla nivåer i skolan. Med processen i fokus kan vi arbeta förebyggande och hälsofrämjande med tillgängliga skolmiljöer för alla elever, samtidigt som det stärker vår yrkesidentitet och tydliggör vårt uppdrag för alla som arbetar i skolan.

 • Processinriktad skolutveckling och specialpedagogikens roll – hur hör de ihop?
 • Vad är egentligen specialpedagogisk processkompetens?
 • Hur kan processkompetens bidra till att utveckla utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på skolan?
 • Verktyg för att utveckla processer på individ, grupp och skolnivå
10.20 Utredning och särskilt stöd som process

Anna Bengtsson och Ida Necovski

Att skolors utredningsarbete är ett pappersarbete som inte ger avtryck eller leder till förändring för vare sig eleven eller skolans lärmiljöer är tyvärr ofta vanligt. För att utredningsarbetet ska leda till förändring krävs en särskild inriktning – att förflytta fokus från produkt till process. Det handlar om att behärska ett processinriktat och dynamiskt utredningsarbete. Under den här föreläsningen kommer du att få ta del av fördjupad kunskap om att utveckla arbetet med utredningar av behov av särskilt stöd för att de ska bli ett verktyg i skolors arbete för att stödja elevernas lärande mot utbildningens mål.

 • Hur kan kartläggning, analys och pedagogisk bedömning bli ett verktyg för och leda till utveckling av skolans lärmiljöer?
 • Vad krävs för att utredningsarbetet ska leda till lärande och hållbar förändring?
 • Hur kan utredningsarbetet stödja både individens utveckling såväl som gruppens och skolans lärmiljöer i stort?
 • Så får uppföljningen och utvärderingen genomslag
11.15 Reflektionsstund
11.30 Lunch
12:30 Hur blir handledningen en naturlig del av skolutvecklingen?

Maja Lindqvist

Att vi behöver skifta fokus från eleven till undervisningen är ju ingen ny sanning, men det är inte säkert att vi delar den sanningen med alla våra kollegor. Synen på eleven som problembäraren lever kvar här och där. Handledningen är ett viktigt verktyg för att sätta ljuset på undervisningen, eller kanske rättare sagt glappet mellan undervisningen och elevens förmåga att ta till sig den. Men trots styrkan i verktyget handledning kan den ibland bli en komplicerad historia där olika synsätt kraschar och processen avstannar. Men det kan också vara ett nyfiket gemensamt utforskande av undervisningens effekter och möjligheter. Hur ser det ut hos er?

 • Har vi samsyn om vad handledning är och vad den ska leda till? 
 • Hur får vi kvalitet i handledningssamtalet och handledningsprocessen?
 • Att handleda mot övergripande mål
 • Så handleder vi från identifierat nuläge till önskat läge
13:30 Mellanledarskapet – att lyckas som processledare

Lena Göthe, skolutvecklare

Utvecklingsprocesser i skolan bör drivas så att vi blir bättre på det som just våra elever behöver. Här krävs det ett undervisningsnära processledarskap. Men vad innebär ett processledarskap och vilka strukturer ska vi skapa för att vara i en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken? Nycklarna handlar om att driva förbättring framför förändring och processer istället för projekt. Som förbättringsledare kan du åstadkomma detta genom att bygga en organisatorisk kompetens för systematisk utveckling av undervisningspraktiken.  

 • Synen på kollegialt lärande och skolutveckling i ett elevnära processledarskap
 • Att förhålla dig kritiskt och utvecklande till ditt pedagogiska ledarskap med hjälp av dimensionerna uppgift, process och relation
 • Skapa strukturer och vetenskaplig systematik i utvecklingen av undervisningspraktiken
 • Det nyfikna och analytiska undersökandet av elevers lärande – undervisningens effekt
 • Konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i grupper du leder
14.30 Fika med kaffe, te och kaka
15.00 Arbetar vi med rätt slags mål vid rätt tillfälle?

Helena Wallberg

Det finns olika sorters mål: resultatmål, effektmål, processmål, prestationsmål, lärandemål med flera. Mål är till för att skapa motivation och engagemang, men i skolans värld är vi mer fokuserade på huruvida vi når dem eller inte. Forskning visar att mål främjar hälsa och välbefinnande och är ett viktigt verktyg för lärande och utveckling, men vilka mål pratar vi om egentligen? Är det rätt mål vi formulerar? Vems är målet? Vi behöver ha samsyn om målens innebörd och vilken sorts mål som fungerar bäst för olika situationer. Ju större glapp mellan förmågan och kraven som ställs, desto viktigare att målen är konkreta, nåbara och uppföljningsbara. Är de det?

 • Mål – ett kraftfullt vapen för att utveckla undervisningen
 • Har vi missat målens funktion?
 • Hur vänder vi blicken mot mål som stödjer, vägleder och främjar elevers hälsa och lärande?
 • Är det verkligen så att eleven inte når målen?
16.00 Reflektionsstund
16.30 Avslutning
Konferensen avslutas.

Anna Bengtsson
Specialpedagog, författare och handledare
Ida Necovski
Specialpedagog
Maja Lindqvist
Specialpedagog, utbildare, handledare och skolutvecklare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Projektledare

Cecilia Blanckert

Välj tillfälle

2 dagars konferens
Stockholm, 8 december 2021
9.00-16.00 | 4 950 kr ex moms (dag 1)
Boka
Livesänd 2 dagars konferens
Digital konferens, 8 december 2021
9.00-16.00 | 4 550 kr ex moms (dag 1)
Boka
2-dagars konferens
Digital konferens, 8 februari 2022
09.00-16.00 | 3950 kr ex moms (dag 2)
Boka