Planering och undervisning med effekt

– scaffolding och metakognition i klassrummet

Välkommen till vår forskningsbetonade tvådagarskurs om planering och undervisning i grundskolan. Lär dig vad du kan göra för att planera undervisning som ger större effekt på elevernas lärande.

  • Ta Ann S. Pihlgrens mycket uppmärksammade och aktuella forskning in i skolvardagen
  • Bygg in scaffolding i undervisningen
  • Lär dig utveckla elevens tänkande och lärande med hjälp av metakognitiva frågor

Lärarfortbildnings Master class-kurser är perspektivvidgande och analyserande mötesplatser för dig som redan har en solid kunskapsgrund att stå på. Här befinner vi oss ständigt i skärningspunkten mellan forskning och praktik och analyserar både nya forskningsresultat samt vår egen och andras praktik. Forskningen är vald baserat på nyhetsvärde och aktualitet, tyngd och balans mellan olika forskningssäten.

Lärarfortbildnings casemetodik stärker ditt lärande
Varje forskningsområde avlöses av ett case där du tillsammans med andra i grupp bryter ner teori till praktik genom en fallbeskrivning. Genom dessa case får du analysera till exempel resultat, planering, lärarens perspektiv, elevens perspektiv utifrån dina nyvunna teoretiska kunskaper.

Om kursen

Ann S. Pihlgrens forskning är högaktuell. Hennes forskning runt både undervisningspraktik och tänkandet i klassrummet väcker stort intresse ute i skolorna. Med utgångspunkt i hennes forskning får du under kursen lära dig vad kan du göra för att planera undervisning som ger större effekt på elevernas lärande och tänkande så att de når målen.

Innehåll

Hur påverkas din undervisning idag av 2000 år av idéer runt tänkandet?
Genom de olika läroplanerna kan vi följa förändringen i synen på elevernas tänkande och lärande. Men idéer runt tänkandet är mycket äldre än så. Och allt detta påverkar din undervisning idag. Under kursen får du en snabbresa genom idéhistorien för att förstå dagens idé om lärande och undervisning.

Lärares undervisningsstilar och praxisteorier – vilken effekt har din undervisning?
Våra idéer om lärandet kan vara medvetna eller omedvetna, men oavsett vilket får de effekt på vår undervisning. Pihlgrens uppdelning i 5 lärarstilar och de idéer om tänkande och lärande som dessa stilar bygger på, är kategorier du säkert känner igen från din egen skoltid eller från din arbetsplats. Du kommer möta dig själv i dem också. Det kan vara plågsamt att möta sina egna ”sanningar” om undervisning, men det är viktigt. De får nämligen olika effekt på elevernas utveckling. 

Hur får vi eleverna att tänka analytiskt och kreativt?
Om vi vill lyfta elevernas tänkande till en ny intellektuell nivå behöver vi både utmana och stötta dem. Numera vet vi att elevernas planlösa utforskande på egen hand inte ger så bra effekt på deras lärande. Ett systematiskt arbete med att utveckla elevernas analytiska tänkande ger däremot resultat. På kursen får du arbeta med olika analysinstrument som utvecklar elevernas tänkande i klassrummet och stöttar eleverna i att utveckla sina tankeprocesser.

Hur arbetar du med metakognition i klassrummet?
Hur gick det egentligen till när jag lärde mig det här och vad blir mitt nästa steg? Metakognition handlar om att hjälpa eleven att lära om sitt lärande, det vill säga att reflektera över sitt tänkande och lärande. Att ställa metakognitiva frågor i högre grad än kontrollfrågor ger eleven förståelse för hur hen lärde sig något. Det är med andra ord ett mycket viktigt verktyg för förmågeutveckling. Metakognitiva frågor hjälper eleven att utveckla och använda förmågor som synliggör tankeprocesser och därmed och stärker lärandet.

Hur bygger du in fungerande stödstrukturer i din undervisning?
Med hjälp av scaffolding hjälper vi eleverna att uppnå kunskapsmålen samtidigt som eleverna får träna upp sina analytiska, problemlösande och kreativa förmågor. Scaffolding kräver ett tydligt pedagogiskt ledarskap så att elevernas tankeprocesser kan utvecklas. Så hur bygger vi då in dessa ”byggställningar” i vår planering så att det genomsyrar elevernas undervisningsvardag?

Målgrupp

Lärare i grundskolan

Mål

Du får strategier för, och handfast kunskap i hur du planerar din undervisning så att den ger effekt på elevens tänkande och kreativitet.

Central forskning i denna kurs

Ann S. Pihlgren
Ann S. Pihlgren är pedagogikforskare, lärarutbildare och skolutvecklare. Med tänkandepraktiker i fokus har Ann forskat på planeringens och undervisningens didaktiska konsekvens på elevens
tänkande och lärande om sitt eget lärande. Avhandlingen Sokratiska samtal i undervisningen som kom 2008 rönte stor uppmärksamhet. Idag syns Ann S. Pihlgren i många olika kanaler och
hennes forskning är högaktuell. 

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.