Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

- analysarbetet som påverkar elevresultaten

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill få verktyg att synliggöra kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att kunna ge eleverna en rättssäker undervisning.

  • Få med dig enkla strukturer och rutiner som skapar kontinuitet i kvalitetsarbetet
  • Lär dig hur du definierar, kartlägger, följer upp och utvärderar din verksamhet
  • Utveckla processer för reflektion och kollegialt lärande

Om kursen

Tempot i skolan är högt och att prioritera tid är inte alltid lätt. Risken finns att vi på våra återkommande möten använder för lite av mötestiden åt att analysera, bearbeta och följa upp de egna resultaten. Om våra muntliga diskussioner inte dokumenteras leder det till att utvärderingen av verksamheten och elevernas resultat uteblir. I den här fortbildningen får du verktyg för att skapa en väl förankrad arbetsprocess som leder till att både verksamheten och elevernas resultat kan följas upp och analyseras. Med rätt arbetssätt och verktyg kan vi hitta de styrkor och förbättringsområden som gör att verksamheten lyfter.

Innehåll

Hur får vi kvalitetsarbetet att bli systematiskt?
En skolas organisation är komplex vilket leder till att det kan vara svårt att få kvalitetsarbetet att fortsätta efter starten. Nyckelordet här är kontinuitet. Vi behöver utveckla system med enkla strukturer och rutiner som gör att processen hela tiden fortsätter. Alla lärare behöver få fatt på den gemensamma bild som är utgångspunkten för kvalitetsarbetet. Du får med dig verktyg som synliggör kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att skapa en likvärdig skola med en för eleverna rättssäker undervisning.

Hur får vi syn på våra gemensamma förbättringsområden?
Det är många gånger svårt att sätta fingret exakt på vad som är viktigast att utveckla och förbättra. Därför är det viktigt att vi lär oss att definiera, kartlägga, följa upp och utvärdera verksamheten. Grunden är att vi förstår och kan se nuläget inom viktiga områden för att veta vad vi ska lägga energi på. Ett gemensamt ansvar för utvecklingsarbetet bidrar till delaktighet och inflytande. På så sätt upplevs kvalitetsarbetet meningsfullt och kvalitetshjulet börjar snurra. Fortbildningen ger dig teoretisk kunskap och tillgång till praktiska verktyg som synliggör förbättringsområden och följer upp dem.

Hur kan vi se kopplingen mellan undervisning och elevernas resultat?
Trots att vi följer upp elevernas kunskapsresultat är det inte alltid vi har klart för oss hur vår egen undervisning påverkar elevernas lärande. Det är lätt att fokus hamnar på elevens förutsättningar istället för att vi reflekterar över själva undervisningen. Vilken typ av undervisning och vilka förhållningssätt leder till att alla elever får utveckla sin fulla potential? Under fortbildningen får du syn på de framgångsfaktorer som möjliggör kvalitetsutveckling. Lär dig utveckla processer för reflektion och kollegialt lärande som bidrar till att göra systematiskt kvalitetsarbetet hållbart.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare, skolledare, förstelärare och arbetslagsledare i grundskolan samt utvecklingsledare

Mål

Du får verktyg som synliggör kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att kunna förbättra elevresultaten.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 16 oktober 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.