Lärande och undervisning

Ett klassrum utan hot, kränkningar och mobbning

- så kan vi bryta sociala mönster och normer som skapar utsatthet

Lär dig påverka och bryta de mönster som skapar utsatthet för vissa elever. Boka fortbildningen för lärare i grundskolan som vill skapa ett klassrum utan hot, kränkningar och mobbning.

Om fortbildningen

Där mobbning och kränkningar förekommer, finns normer som möjliggör det hos både elever och lärare. Och det är en lärmiljö som är allt annat än trygg. Nu visar ny forskning hur skolklasser fungerar som en komplex väv av sociala relationer där eleverna själva ofta sätter de normer som ska gälla. De vuxna i skolan behöver få redskap för att kliva in i den väven och agera. Nu kan vi erbjuda en fortbildning med Hélène Jenvén som har forskat på normer och sociala strukturer i klassrummet och hur vi bryter dem.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolan

Innehåll

Vad styr de sociala processerna i en klass?
Vi som arbetar i skolans värld behöver få bättre förståelse för utsatta elevers situation och den maktlöshet de ger uttryck för när det gäller sin egen möjlighet att kunna förändra sin situation. I en skolklass finns flera mekanismer som sätter igång, styr och upprätthåller sociala processer. Till detta kommer pedagogens ansvar och kravet på likabehandling. Här kan vi få syn på flera etiska dilemman där vi behöver reflektera och ta ställning som pedagoger.

Hur kartlägger och synliggör vi processer och normer?
Vi lär oss ett pedagogiskt verktyg med vars hjälp man kan kartlägga hur var och en av eleverna i en skolklass upplever sin situation utifrån grupperingar och positioneringar. Utgångspunkten är att eleverna själva har en kunskap om sin situation i klassen. Vi vuxna behöver få ta del av den för att kunna intervenera vid kränkande handlingar.

Hur bryter vi de normer som ökar vissa elevers utsatthet?
Med rätt verktyg och den specifika metod som ryms inom Hélène Jenvéns forskning går det att förändra så att skolan och klassrummet blir en trygg plats för alla elever. För att kunna förbättra situationen för de utsatta eleverna behöver man synliggöra och förstå den komplexa väv av sociala relationer som formar en skolklass. Med ett systematiskt främjande förebyggande arbete runt normer kan man bygga en miljö präglad av trygghet och studiero, det vill säga en miljö för lärande för alla elever.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni får redskap för att påverka och bryta mönster som skapar utsatthet för vissa elever. Lär er förstå, kartlägga och förbättra de normer som styr den sociala samvaron i skolan för att skapa optimala lärmiljöer som präglas av trygghet och studiero.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson