Lärande och undervisning

Fortbildning för elevassistenter

- Bli en trygg ledare som utvecklar elevens lärande

Fortbildningen lär er att:

  • Utmana eleven till ökat lärande
  • Leda lärande utifrån hjärnans krav och olika lärprocesser
  • Bli tydliga ledare och utveckla relationskompetens

Om fortbildningen

Elevassistenter behöver veta vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas för att kunna utmana eleverna att nå sin fulla potential. Att förstå lärprocesser och hur hjärnan styr vår inlärning är också centralt. Allt detta tillsammans med en ökad relationskompetens ger eleverna god självkänsla, en trygg miljö och ökat lärande.

Målgrupp

Elevassistenter i grund- och gymnasieskolan

Innehåll

Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
Om samsyn inte finns äventyrar det elevernas kunskapsut­veckling. Att tillsammans med eleven veta vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas och att ge respons på visat lärande är en nödvändighet för att eleven ska kunna nå sin fulla potential. Fortbildningen tydliggör läroplanens kun­skapsuppdrag och konkretiserar det lärandet som ska följa på det.

Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
En otydlig ledare skapar osäkra elever. Att curla eleven och inte utmana tillräck­ligt berövar elevens möjligheter att nå sin fulla potential. Vad är hjärnans krav på skolans undervisning och vilka kritiska faktorer finns i lärprocesserna? Medveten, tydlig och strukturerad undervisning möjliggör en progression i elevens utveck­ling.

Hur utvecklar jag ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?
Hjärta och hjärna hänger samman och otrygghet påverkar vårt beteende negativt. Vi måste skapa goda relationer och förtjäna elevens uppmärksamhet för att lärande ska kunna ske. Det ställer stora krav på relationellt ledarskap och att kunna lösa konflikter utan att sätta någon på den anklagades bänk.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig