Lärande och undervisning

Kvalitetssäkra läs- och skrivundervisningen

Varför knäcker inte alla koden till att läsa och skriva? Vilka framgångsfaktorer kan vi ta hjälp av för att skapa en medveten och strukturerad arbetsgång? Beställ en uppdragsfortbildning för grundskolans lärare med fokus på garantera måluppfyllelse för eleverna.

Om fortbildningen

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga eftersom den är central i all inlärning och avgörande för hur eleven lyckas i skolan. I den här utbildningen får du kraftfulla verktyg för både förstagångsinlärning och återinlärning. Du får tillgång till kvalitativa redskap för individuell bedömning som direkt kan överföras till skriftliga omdömen och IUP.

Den här utbildningen ger dig helt nya förutsättningar för att lyckas med målet att ALLA dina elever ska lära sig läsa och skriva.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolan

Innehåll

Framgångsfaktorer i läs- och skrivprocessen
• Vad har hänt? Varför knäcker inte alla koden?
• Färdigheter som ingår i läs- och skrivprocessen
• Vad säger styrdokumenten?
• Aktuell forskning och teorier
• Hur kvalitetssäkrar du läs- och skrivundervisningen?
• Skriftspråklig utveckling

De fyra pusselbitarna i Språkbiten
• Stavelsen den språkliga byggstenen
• Det talade ordet som grund
• All undervisning är visande
• Läsinlärning via skrivandet

Medveten och strukturerad arbetsgång
• Att behärska språkliga mönster
• Ljudenlig stavning – skriva, läsa
• Komplex stavning – skriva, läsa
• Förkunskapsprinciper

Hållbara läs- och skrivstrategier
• Skrivstrategier
• Att utveckla skrivandet
• Lässtrategier
• Att förstå och bearbeta text

Kvalitativa tester för bedömning av måluppfyllelse
• Alfabetet
• Stavelsesegmentering
• Skriva och läsa ord – ljudenlig stavning
• Skriva och läsa ord – komplex stavning
• Observation av skriven och läst text

Adekvata åtgärdsprogram
• Kvalitativa analyser
• Adekvata åtgärder

Att lyckas med återinlärningen
• Läs och skrivproblematik / dyslexi
• Analysera och identifiera elevens avvikelser
• Koppla till adekvata åtgärder
• Strukturerad återinlärning
• Framgång och förbättring

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att överföra ny forskning till en pedagogisk konsekvens, öka lärarens kompetens och garantera måluppfyllelse för eleverna.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Se filmen om hur Lärarfortbildning stöttat Töreboda kommuns läs- och skrivprojekt under två års tid.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson