Lärande och undervisning

Läs- och skrivinlärning som fungerar

– hur försäkrar vi oss om att våra elever får de verktyg de behöver?
Ge lärarna i grundskolan verktygen för att väcka skrivglädjen hos eleverna! Boka en tredagarsfortbildning där vi fokuserar på de faktorer som bidrar till en framgångsrik läs- och skrivinlärning.

Om fortbildningen

Vi har allt för många elever som har stora problem med att läsa och skriva. Antalet elever med problem tenderar dessutom att öka. Skolan präglas av traditioner som inte alltid leder till att eleverna får med sig fungerande verktyg och hållbara strategier.

Nu har du möjlighet att vara med och förändra detta. Lär dig hur man undervisar på vetenskaplig grund. Vi ger dig verktyg som verkligen leder till elevernas framgång.

Målgrupp

Lärare i åk F-3, skolledare

Innehåll

Vilka kritiska faktorer gör avgörande skillnad?
Undervisningen ska bottna i vetenskap och beprövad erfarenhet. Men i stället är det i många fall traditioner som styr. Vi måste kunna svara på frågan varför vi undervisar som vi gör, vilket innebär att vara medveten om de framgångsfaktorer som leder till att eleven lyckas. Vi kan kalla det för hjärnans krav på skolans pedagogik. Det bygger på kunskaper kring hur vårt språk är uppbyggt och som har en avgörande betydelse för hur den första läs- och skrivundervisningen ska bedrivas. Du får en tydlig arbetsgång för att lära eleverna att både stava och få en säker avkodning. Dessutom får du verktyg för hur du kan kvalitetssäkra din egen undervisning.

Hur leder du de textsamtal som utvecklar elevernas läsförståelse?
Eleverna har problem med att förstå vad de läser vilket påverkar lärandet i skolans samtliga ämnen. Det är inte heller så enkelt att ju mer vi läser ju bättre blir läsförståelsen. Nej, här behövs mycket strukturerad träning i att lära sig tänka om både berättande texter och faktatexter. Du kan på ett tydligt sätt påverka elevernas förmåga till läsförståelse. Det handlar om de goda textsamtalen genom att du som lärare ställer de utmanande frågorna. Men, det handlar också om att träna elevernas förmåga att skapa inre bilder. Här får du träna på att bli en god samtalsledare som utmanar elevernas tänkande kring både berättande texter samt faktatexter.

Hur kan dina elever utvecklas till goda skribenter?
En vanlig fråga från eleverna är ”hur mycket måste jag skriva”? Svårigheten med att komma igång med skrivandet är i många fall uppenbar och skrivglädjen saknas. Det kan du ändra på. När eleverna ska skriva behöver de ha något att berätta! De behöver få strategier för att strukturera upp textens innehåll så att den både blir tydlig och intresseväckande. Du får träna på hur du undervisar i textutveckling samt använda både självvärdering och kamratrespons som verktyg.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att ge eleverna hållbara verktyg så att de blir säkra på att läsa och skriva. Att du som lärare ska känna dig säker på att din undervisning leder till elevernas framgång och måluppfyllelse.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Se filmen om hur Lärarfortbildning stöttat Töreboda kommuns läs- och skrivprojekt under två års tid.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson