Lyft läslyftet

– uppdragsfortbildningar inom läs- och skrivutveckling
Behöver ni ny kraft in i Läslyftet eller kanske fördjupning inom något område? Ända sedan starten har Lärarfortbildning utmärkt sig som fortbildare inom läs- och skrivutveckling. Nedan ser ni våra olika fortbildningspaket inom området.

Om fortbildningen

Den här fortbildningen kan bokas som kombination av nedanstående teman, en eller flera dagar. Alternativt kan endast ett tema göras till en fortbildningsdag.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, elevassistenter och skolledare i förskoleklass och åk F-3

Innehåll

Knäck avkodningen
Stora satsningar görs via Skolverkets Läslyft för att eleverna ska få träna sina förmågor att ta sig an olika texttyper. Eleverna får möjlighet att lära sig tillämpa olika förståelsestrategier. Men hur ska eleverna kunna ha en förståelse för texter om avkodningen brister? På den här fortbildningen får ni verktyg för den delen Läslyftet inte kan erbjuda, nämligen att effektivt träna avkodningen.

Kvalitetssäkra läs- och skrivundervisningen
Varför knäcker inte alla koden till att läsa och skriva? Vilka framgångsfaktorer kan vi ta hjälp av för att skapa en medveten och strukturerad arbetsgång? Den här fortbildningen ger dig helt nya förutsättningar för att lyckas med målet att ALLA dina elever ska lära sig läsa och skriva.

Läs- och skrivinlärning som fungerar
Vi har allt för många elever som har stora problem med att läsa och skriva. Antalet elever med problem tenderar dessutom att öka. Nu har du möjlighet att vara med och förändra detta. Lär dig hur man undervisar på vetenskaplig grund. Vi ger dig verktyg som verkligen leder till elevernas framgång.

Lässtrategier och genrepedagogik
Den här fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolans högre åldrar som strävar efter en språkinriktad undervisning av hög kvalitet oavsett ämne. Vi låter lässtrategier och genrepedagogik vara ledord när vi ska utveckla läs- och skrivundervisningen. 

Nyanländas väg in i det svenska språket
Språk, lärande och integration hör ihop. Som lärare har du en nyckelroll och valet av arbetssätt är avgörande för den som snabbt vill erövra det svenska språket. På den här fortbildningen får ni verktyg för att kunna lära ut det svenska språkets symbolsystem på ett effektivt sätt.

Återinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter
Hur tar vi reda på exakt vad våra elever kan och inte kan? På den här fortbildningen går vi igenom vilka åtgärder vi behöver sätta in för en effektiv återinlärning för elever

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Fortbildningen ger dig kunskaper om vad du som lärare kan göra för stärka elevernas lust att lära.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti