Lärande och undervisning

Nyanländas väg in i det svenska språket

- att ge hållbara strategier för läs- och skrivinlärning
Ge skolans lärare verktyg för att kunna lära ut det svenska språkets symbolsystem på ett effektivt sätt. Boka en uppdragsfortbildning med fokus på en läs- och skrivundervisning med tydlig progression.

Om fortbildningen

Språk, lärande och integration hör ihop. Som lärare har du en nyckelroll och valet av arbetssätt är avgörande för den som snabbt vill erövra det svenska språket. Utan en strukturerad och medveten undervisning tar processen längre tid. Det svenska språkets symbolsystem och mönster som bygger upp skriftspråket behöver göras begripliga för eleven för att stavning, läsning och läsförståelse ska kunna utvecklas effektivt. Lär dig hur du lägger upp en undervisning med en tydlig progression samt hur du bedömer elevens lärande och utvecklar fortsatta insatser.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolan

Innehåll

Hur undervisar vi kring vårt svenska symbolsystem så att det blir begripligt?
Att inte känna igen de mönster som bygger upp vårt skriftspråk leder till stora svårigheter i läsning, läsförståelse och stavning. Dessa mönster behöver bli tydliga för eleven och det krävs en strukturerad och medveten undervisning. Du får i fortbildningen med dig verktyg som du kan omsätta direkt i din undervisning.

Hur lägger vi upp undervisningen så att den leder till en tydlig kunskapsutveckling?
Att inte ta hänsyn till hur symbolsystemet är utformat och hur hjärnan lär kan försvåra elevens kunskapsprogression. I fortbildningen blir du medveten om hur det svenska språkets mönster är uppbyggt och hur hjärnans krav behöver styra pedagogiken. Detta gör att undervisningen kan utformas så att det svenska språket blir tydligt vilket leder till framgång för eleven och en lust att fortsätta utvecklas. Du får med dig tydliga förslag på hur du bygger upp din undervisning.

Hur kan vi kvalitetssäkra elevens kunskapsprogression?
Om vi inte eftermäter vår egen undervisning är det många gånger svårt att säkert veta elevens kunskapsläge. Ska jag gå vidare i min undervisning eller ska vi fortsätta att träna samma moment fler gånger? Med hjälp av kvalitativa verktyg kan du hela tiden få svar på om din undervisning har nått fram till eleven. I fortbildningen får du veta hur du kan hålla ihop bedömningen med undervisningsmomentet och vad eleven behöver träna mer på. Du får också med dig både bedömningsmaterial och åtgärdsmaterial för att kunna säkerställa elevens kunskapsläge.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att du som lärare ska äga adekvata verktyg för att kunna lära ut det svenska språkets symbolsystem, veta hur du kan lägga upp undervisningen med en tydlig progression samt hur du bedömer elevens lärande.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Se filmen om hur Lärarfortbildning stöttat Töreboda kommuns läs- och skrivprojekt under två års tid.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson