Specialpedagogik

Problematisk skolfrånvaro

- förebyggande insatser och återinskolning
Boka en uppdragsfortbildning för lärare i grundskolan som ger verktyg för att bryta hemmasittande samt att arbeta med förebyggande närvarofrämjande arbete.

Om fortbildningen

Antalet elever med problematisk skolfrånvaro är stor. Mellan 20 000-70 000 beroende på hur man räknar. Dessa elever finns numera i alla åldrar. Alla vi som arbetar i skolan är så klart medvetna om vikten av tidiga insatser och samverkan. Men samtidigt visar forskning och rapporter att insatserna oftast består av lösningar på enskilda problem istället för en helhet. Arbetet med kartläggning och analys behöver därför utvecklas. Denna fortbildning ger verktyg för att bryta hemmasittande samt att arbeta med förebyggande närvarofrämjande arbete.

Målgrupp

Lärare, skolledare och elevvårdsteam i grundskolan. 

Innehåll

Hur skapar vi fungerande miljö, förhållningssätt och kravnivå runt elever i riskzonen?Genom fortbildningen får ni ta del av konkreta närvarofrämjande åtgärder för att minska risken för problematisk skolfrånvaro. Det handlar om att ligga steget före med anpassningar för elever som riskerar ökad frånvaro, det viktiga relationsskapande arbetet, ett gott samarbete mellan elevhälsoteam och pedagogisk personal, tydliggörande pedagogik och anpassningar i miljön.

Hur utformar vi en plan för återinskolning?
Det är ofta svårt att se vad som orsakar problematisk skolfrånvaro. En omfattande kartläggning behövs för att förstå och kunna åtgärda.  En hemmasittande elev behöver hjälp att återfå förtroendet för skolan. Det betyder att vi behöver skapa nya förutsättningar för en fungerande skolgång. Vad som behövs är alltid individuellt. Under fortbildningen går vi igenom ett antal åtgärder som kan vara aktuella, hur vi följer upp och utvärderar.

Hur lyfter vi samarbetet med elev, familj, sjukvård och andra instanser?
Att förstå elevens och familjens situation är en viktig grund för samarbetet. Ofta behöver familjen stöd från fler ställen än skolan, så som sjukvård och socialtjänst. Tänkbara samarbetspartners och hur samverkan byggs upp gås igenom. Grunden i all samverkan är att skapa en god relation och få eleven och familjens förtroende. Skolan har ett stort ansvar och vi behöver veta hur vi tar oss an detta ansvar i den svåra situation som uppstår för en elev med problematisk skolfrånvaro.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Fortbildningen ger er konkret kunskap i hur ni kartlägger och analyserar det som sker i er lärmiljö, samt följer upp och utvärderar, både i närvarofrämjande arbete som återskolning.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti