Lärande

Relationskompetens och konflikthantering

– för ökad motivation och studiero

Lär dig att:

  • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
  • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
  • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer
  • Hantera och utföra jag- och gruppstärkande samtal

Elevens lärande och det viktiga sambandet med hälsa och välbefinnande

Sambandet mellan hälsa, välbefinnande och lärande är väl styrkt i forskning och skolan är en stor påverkansfaktor för elevers välbefinnande. Under den här kursen kommer vi att dyka ner i den senaste forskningen om en av de viktigaste friskfaktorerna, nämligen relationskompetensen. En stabil relation mellan lärare och elev skapar förutsättningar att hantera både bra och mer krävande situationer tillsammans. Läraren är en central relationsskapare och det känslomässiga stödet påverkar barns och ungas delaktighet, engagemang och motivation. Men vad betyder det att vara relationsskapare och hur gör du? Det får du verktyg för här!

 

Att utgå från friskfaktorer i din undervisning

När lärarens fokus är att använda friskfaktorer ökar elevens välbefinnande och psykiska hälsa. Positiva känslor påverkar våra välbefinnandehormoner vilket gör att engagemang, nyfikenhet och lärandefokus ökar. Det här ökar i sin tur känslan av trygghet och delaktighet som leder till mer motiverade elever och skapar en påtaglig studiero. Här får du lära dig hur du genom ditt sätt att förstå och interagera med eleverna kan skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer.

Så blir du en relationsskapare

Lärarens relationskompetens innefattas av främjandet av omsorg, förtroende och respekt. Det handlar om att utveckla hela eleven. Du får fördjupa dina kunskaper om relationellt förhållningssätt som något mer är att arbeta med relationen genom t ex relationsbyggande aktiviteter. Du får lära hur du kan skapa relationen genom att interagera med både eleven och hela människan och låta det relationella förhållningssättet genomsyra hela din undervisning.

Så hanterar du konflikter och analyserar bakomliggande faktorer

När eleven har svårigheter med att hantera en situation uppstår stress. Eleven gör förmodligen det mest begripliga i situationen för att få kontroll över sig själv men valen kan bli obekväma för omgivningen och konflikter uppstår. Att som lärare kunna hantera elevers stress och beteendeproblematik handlar om att förstå orsakerna som ligger bakom elevens beteende. Under kursen får du lära dig hur du kan visa och erbjuda strategiska beteenden som fungerar i samråd med eleven. Dessutom får du en inblick i ett verktyg för framgångsrika samtal, CPS, som bygger på samarbetsorienterad problemlösning.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti