Fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska

Hur kan vi stärka gymnasieelevers skriftkompetens?
Det skrivna ordet är makt – makt att uttrycka sina tankar och förstå sin omvärld. Att stärka skriftkompetensen innebär att utveckla sitt analytiska och kritiska tänkande. Det är viktigare än någonsin i dagens informationstäta värld. Lärare i svenska spelar därför en central roll för elevens utveckling under gymnasiet. Utmaningen är att skapa en skrivundervisning som ger eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov. Genom gymnasiet vill vi se en progression i den skriftliga produktionen hos varje elev. Därför behöver vi arbeta processinriktat och ge eleverna de språkliga verktyg som krävs, även digitala. Med olika typer av textaktiviteter tillsammans med formativa arbetssätt bygger vi successivt upp elevens tillit till sin egen språkförmåga.

I den här konferensen varvas aktuell forskning och konkreta skrivdidaktiska tips för att besvara frågan hur vi stärker alla elevers skriftkompetens i klassrummet. Välkommen till vårt tredje fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Moderator Sara Lövestam hälsar välkommen!
I tre pass kommer Sara att leda oss genom dagen och konkretisera och omsätta föreläsarnas innehåll till det praktiska arbetet i klassrummet. Vi kommer att möta praktiska övningar och få möjlighet att själva reflektera tillsammans inför det kommande arbetet hemma på våra egna skolor.
09.10 Hur leder man elever till skrivutveckling?

Helen Winzell forskare och lärarutbildare.

I denna föreläsning binder Helen Winzell ihop forskning om skrivande och skrivdidaktik med skolvardagens undervisningssituation.
Föreläsningen koncentreras till hur svenskläraren på ett konkret plan kan hjälpa eleverna till en allt större förståelse för skriftlig kommunikation. Något av det som berörs är språkutvecklande textaktiviteter och inlärningsbefrämjande lärarrespons. Helen kommer att ge tips på hur man genom små förändringar och genom att jobba i det lilla kan få till stor skrivutveckling.

10.20 Pass 1

Sara Lövestam

Här ges tips om hur vi kan använda de teorier som presenterats i analys av texter. Vi får
inspiration till hur vi omsätter de skrivdidaktiska kunskaperna till aktiviteter i klassrummet.

11.00 Kaffe
11.30 Hur kan processhjälp utformas för att utveckla elevers skrivande?

Per Blomqvist doktorand i språkdidaktik.

Per Blomqvists föreläsning kommer att behandla skrivundervisning som ett kollektivt och kreativt processorienterat arbete i klassrummet. Med avstamp i forskning om elevers skrivutveckling och med hjälp av exempel från egen undervisning hämtade från boken Skrivundervisning
- i samspel med litterära texter visar Per på ett konkret sätt hur man som lärare kan leda elever framåt i skrivandet samtidigt som deras tillit till den egna skrivförmågan ökar.  

12.45 Lunch
13.45 Pass 2

Sara Lövestam 

Sara delar med sig av sina erfarenheter och ger exempel på hur det är att arbeta processinriktat tillsammans med eleverna. I uppföljande övningar knyter vi an till Pers föreläsning om hur processhjälp kan utformas för att stötta elevers skrivutveckling.

14.15 Hur utvecklar man skriftkompetens hos den skrivovana och omotiverade eleven?
Åsa Söderström ämneslärare i svenska på yrkesprogram.

När Åsa Söderström började sitt arbete som svensklärare på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping insåg hon ganska snart värdet i att vara såväl strukturerad som stöttande. På de yrkesprogram där hon undervisar är hennes viktigaste verktyg att motivera eleverna genom medvetet relationsskapande, tydlig information, stark struktur och snabb återkoppling, både i klassrummet och i en delad digital skrivprocess. I hennes föreläsning kommer vi att ta del av hur hon arbetar med exempel, mallar och strukturer samt massor av formativ bedömning.

15.00 Kaffe
15.15 Pass 3
Sara Lövestam

Sara leder en avslutande utmanande övning kring hur vi skapar skrivarvilja. Här ges möjlighet att pröva, reflektera och diskutera tillsammans innan vi går hem för att kunna implementera våra nyvunna erfarenheter på vår egen skola.

16.30 Avslutning

Programansvarig och föreläsare

Läs mer om vår programansvarige och om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Maria Bivesjö
Programansvarig
Sara Lövestam
Moderator
Helen Winzell
Föreläsare
Per Blomqvist
Föreläsare
Åsa Söderström
Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 27 november 2017
09.00 - 16.30 | 4 900 kr exkl moms
Boka