Fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska

Utmana, utveckla och vidga – ett svenskämne som förenar skolans kunskaps- och demokratiuppdrag

Är du redo för en viss utmaning och ett tuggmotstånd när det gäller förgivettagna perspektiv? Årets program är framtaget av Katarina Lycken Rüter.

2018 års fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska har fokus på hur svenskämnet gestaltar skolans dubbla uppdrag som kunskap och demokratiämne. Svenskämnet ska genom kunskaper och förmågor ge grund och förutsättningar för ett aktivt deltagande i det demokratiska samtalet. Det handlar inte bara om att kunna läsa, skriva och tala – det handlar också om att se de sammanhang i vilka texter används, och att få en alltmer nyanserad bild av en komplex och snabbt föränderlig värld. 

Hur kan undervisningen utmana eleverna till en kritisk blick på makt, text och textbruk? Hur behöver förståelsen av fiktion och lärande i nya medielandskap utvecklas? På vilka sätt bidrar svenskämnet till att vidga elevernas horisonter? Varmt välkommen till en dag som ger svar.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Moderatorn Michael Karlsson hälsar välkommen och beskriver dagens målbild.
09.10 Svenska som kunskaps- och demokratiämne
Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk inriktning
Varje lärare i svenska skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Enligt läroplanen ska kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget vara integrerade i undervisningen. I sin senaste bok ”Svenskämnets roll. Om didaktik, demokrati och critical literacy” diskuterar Gunilla Molloy med utgångspunkt i forskning om literacy och critical literacy hur det dubbla uppdraget kan gestaltas inom ramen för ett kritiskt textarbete. I föreläsningen kommer hon att diskutera och visa hur ett kritiskt perspektiv på olika texter i svenskämnet, såväl på elevernas egen textproduktion som på fakta- och skönlitterära texter, inte minst är viktigt i dag. Över svenskämnet vilar också en mer eller mindre tydligt uttalad förväntan att det skall vara ett bildningsämne. Gunilla Molloy kommer därför att diskutera olika bildningsbegrepp, vad de kan innehålla och vad de kan ha för betydelse för synen på svenska som kunskapsämne och för svenskundervisningen på gymnasiet.
 • Det dubbla kunskapsuppdraget
 • Kritiskt textarbete
 • Svenska som bildningsämne
10.10 Paus
10.30 Att utveckla elevers självständiga läsning
Björn Westerström, lärare i svenska och historia vid Petri gymnasium i Malmö
Att elever läser, förstår och kan bearbeta skönlitteratur av olika slag är viktigt för deras förmåga att samordna kunskap och formulera sig i alla ämnen. Att stärka den självständiga läsningen är att ge elever möjlighet att med både hjärta och hjärna anta ståndpunkter och försvara dessa utifrån en alltmer vidgad horisont – att delta i det demokratiska samtalet. Björn Westerström visar i denna föreläsning hur man med hjälp av modern forskning kring kognition kan göra skönlitterär läsning till ett medel att stärka elevernas narrativa kompetens, ge dem läs- och skrivkraft, göra dem nyfikna på texter, ivriga att framföra sina åsikter kring läsningen och utveckla förmåga att uppfatta och förhålla sig till olika röster i och om litteraturen.
 • Kognitionsforskning kopplad till läsundervisning
 • Skönlitterär läsning och narrativ kompetens
 • Att stärka det demokratiska samtalet
12.00 Lunch
13.00 Harry, headshots och hot coffee – om läsförståelse, bildning och kulturarv i dagens medielandskap
Stefan Lundström är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet
Med dagens medieutveckling förändras våra sätt att kommunicera och delta i kulturlivet i snabb takt. Fiktion kännetecknas av multimodalitet, spelifiering och textuniversum, där språket till stor del består av bilder och texter kan utgöras av filmer, chatforum, spel, virtuella rum eller, som det verkar, nästan vad som helst. Samtidigt är alla kulturformer utsatta för värderingar och ungdomskulturen får i debatten ofta finna sig i att vara ett bevis för bildningens förfall. Det väcker frågor om varför vi använder just de texter och medier vi gör och vilken betydelse det har hur vi använder dem. Vad är kultur och bildning i en tid av medieupplösning? Med utgångspunkt i några aktuella exempel presenterar och diskuterar Stefan Lundström i sin interaktiva föreläsning ungdomars fritidsanvändning av fiktion i olika medier i relation till lärande, bildning och kulturarv.
 • Fiktion i en föränderlig medievärld
 • Ungdomskultur och bildning
 • Ungdomars fritidsanvändning av fiktion i förhållande till lärande
14.30 Kaffe/te med kaka
15.00 Sätt bildningen i arbete!
Per Svensson, kulturjournalist och politisk redaktör på Dagens Nyheter
"Bildningsbegreppet bär på ett löfte till alla dem som fötts utan reserverad plats i livets förstaklasskupé, du behöver inte stanna där du är, du kan bli en annan, din värld kan bli en annan.” skriver Per Svensson i Bildningen på barrikaden. I sin föreläsning kommer Per Svensson att diskutera bildning som process, som förändringsmöjlighet och som grund för individens frihet – men också för hennes disciplinering. Om bildningen är allt detta, hur ser då skolan och skolans roll i bildningsprocessen ut, särskilt med tanke på svenskämnet?
 • Bildning som process
 • Bildning som förändringsmöjlighet
 • Bildning som grund för individens frihet och disciplinering
15.45 Sammanfattning av fördjupningsforumets frågor
 • Hur kan undervisningen utmana eleverna till en kritisk blick på makt, text och textbruk?
 • Hur behöver förståelsen av fiktion och lärande i nya medielandskap utvecklas?
 • På vilka sätt bidrar svenskämnet till att vidga elevernas horisonter?
16.00 Avslutning

Stefan Lundström
Föreläsare
Gunilla Molloy
Föreläsare
Per Svensson
Föreläsare
Björn Westerström
Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 26 november 2018
9.00-16.30 | Just nu-pris 3 950 kr ex moms
BOKA

Programansvarig

Katarina Lycken Rüter, gymnasielärare i svenska och religion, med tjänst som förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholms stad. Hon har under många år intresserat sig för frågor kring litteraturens roll och möjligheter i svenskundervisningen. Hon har också arbetat med skolans digitalisering på ett övergripande plan, bland annat som undervisningsråd på Skolverket.

Katarina Lycken Rüter