Förstelärarnas rikskonferens SPECIAL

Den årliga mötesplatsen för förstelärare har hittills lockat över 1000 deltagare. Viktig påfyllning av kunskap, verktyg och handlingskraft i relation till olika teman som direkt knyter an till förstelärarens specifika uppdrag, det är vad man får. Rollen ser olika ut på olika skolor och behovet av att mötas, reflektera och diskutera frågor och utmaningar med andra förstelärare är stort. Utifrån det bygger konferensen på en interaktivitet och ett engagemang utöver det vanliga.

Vårens konferens var mycket uppskattad och vi är glada över att kunna ge en ny chans för dig att ta del av konferensen. Vi hoppas kunna ses fysiskt och planerar för att samlas på plats – men givetvis fortsätter vi erbjuda digital konferens som alternativ. Välj det som passar dig bäst!

82 % av deltagarna rekommenderar andra förstelärare att gå på konferensen.

Varmt välkommen!


 

 

Förstelärarnas rikskonferens SPECIAL den 7 december 2021

gör vi med stolthet och nyfikenhet. Idag är förstelärarna en viktig och självklar del av skolans organisation och utveckling. Många har kommit långt och nu vill vi bjuda på inspirerande exempel på klassrumsledarskap, lärardriven skolutveckling och kollegialt lärande med målet att alla elever ska lyckas. Det blir en härlig blandning av förstelärare, forskare, debattörer, skolcoacher och skolutvecklare som kommer att ge dig kunskap och energi att ta nästa steg framåt

Varmt välkommen!

Målgrupp

Förstelärare

Innehåll

8.15 Incheckning
08.50 Välkommen
Moderator Michael Karlsson hälsar välkomna.
08.55 Vad säger forskningen om förstelärares betydelse för skolans utveckling?

Daniel Alvunger, forskare

Det finns i dag en växande kunskap om vad förstelärarreformen har betytt. De första årens reaktioner har avtagit, och förstelärare ses nu som en integrerad del av huvudmäns och skolors organisation. Det finns flera exempel på framgångsrik organisering av förstelärares arbete. Samtidigt finns det utmaningar med att leda kollegialt lärande. Daniel Alvunger belyser med nationella och internationella exempel hur nya funktioner för lärarledarskap och skolutveckling tar allt större plats inom utbildningssystemet.

 • Lyckad organisering av förstelärares arbete – så gör andra
 • Lärarledarskap och skolutveckling – svenska och internationella exempel
 • Leda kollegialt lärande – utmaningar och lösningar
10.00 När Excel och forskning utvecklar undervisningen – konkret systematiskt kvalitetsarbete

Jimmy Strid, förstelärare och Jerker Östman, Skolutvecklare

På CEH i Västerås har antalet gymnasieelever som tar examen ökat från 72 % till 94 % under de senaste sex åren. En starkt bidragande orsak till det är att förstelärarna har synliggjort effekten av undervisningen genom insamling och bearbetning av en stor mängd data. 2018 presenterade skolan hur de använde sig av denna information i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi får en uppdatering av detta arbete och sedan ett fokus på vilken roll och vilket mandat förstelärarna har för att förändra lärarrollen på CEH.

 • Så kan data tillsammans med forskning användas för att stimulera pedagogiska diskussioner
 • Vad använder lärarna på CEH sin gemensamma tid till?
 • ”Resan” att tillsammans vilja förbättra undervisningen för en större likvärdighet
11.00 Paus
11.20 Lärardriven skolutveckling för att nå alla elever

Lena Lindblad Petersen, Skolutvecklare och författare. Gunilla Pettersson Berggren, Förstelärare och författare


På Sjöstadsskolan i Stockholms stad har lärarna sedan starten 2006 arbetat mycket medvetet för att utveckla undervisningen. En förstelärare och den tidigare rektorn berättar om vikten av att lyfta upp ämneslagen och stärka ämnesdidaktiken. Kärnan är att identifiera moment som är svåra för eleverna att greppa och för lärarna att undervisa om. Med ett kollegialt lärande och en vetenskaplig arbetsmodell anpassas undervisningen till alla elever.

 • Våga och vilja att granska och diskutera undervisningen – förstelärare som ledare
 • Ämneslag kontra arbetslag – så löser Sjöstadsskolan olika dilemman i det kollegiala lärandet
 • Undervisning på vetenskaplig grund – learning study och samarbete med Stockholms universitet
12.20 Lunch
13.20 Bristande likvärdighet i undervisningen – konsekvenser och lösningar

Per Kornhall, Skol debattör och författare

Hur påverkar graden av likvärdighet eleverna i skolan och senare i livet som samhällsmedborgare? Ofta lyfts frågan om likvärdighet på nationell nivå eller på huvudmannanivå men sällan på den enskilda skolan, men utifrån svensk och internationell forskning gör Per Kornhall just det. Han lyfter fram några exempel på skolor som strukturerat har arbetat för att öka likvärdigheten i undervisningen. Förstelärare och kollegialt lärande kan spela en viktig roll i det arbetet.

 • Så gör skolor för att öka likvärdigheten i undervisningen
 • Förstelärarens betydelse för ett likvärdigt lärande
 • Vilket pris betalar den svenska demokratin för en olikvärdig undervisning?
14.20 Paus
14.50 Elevernas och det kollegiala lärandets viktiga roller för utveckling av undervisningen
Annica Gärdin, Lärarcoach och omtyckt tidigare föreläsare

Annica Gärdins föreläsningar och workshopar har betytt mycket för tidigare deltagare på rikskonferensen. Nu kommer hon bland annat utifrån Åsa Hirschs forskning att fördjupa sig i hur du kan ta till vara elevernas åsikter om undervisningen för ytterligare förbättring. Steven Katz och Lisa Ain Dacks forskning är på tapeten! Annica visar hur du kan använda dig av deras tankar om förutsättningar för lärares professionella lärande. Om hur vi kan hantera de hinder för lärande som vi själva sätter upp. Och om varför obehag är en viktig del av vår gemensamma utveckling för att åstadkomma ännu bättre undervisning.
 • Hur kan jag ta reda på vad eleverna egentligen tycker om min undervisning?
 • Vad är professionellt lärande och när har jag själv varit med om det på riktigt?
 • ”Vad beror det på att eleverna inte presterar bättre?” – stötta kollegorna att lägga krutet på det de kan förändra
16.10 Avslutning

Daniel Alvunger
Forskare
Jimmy Strid
Förstelärare
Jerker Östman
Skolutvecklare
Lena Lindblad Petersen
Skolutvecklare och författare
Gunilla Pettersson Berggren
Förstelärare och författare
Per Kornhall
Skoldebattör och författare
Annica Gärdin
Lärarcoach och omtyckt tidigare föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Nytt tillfälle!
Stockholm, 7 december 2021
8.50-16.10 | 4 350 kr ex moms
BOKA
Livesänd - Nytt tillfälle!
Digital konferens, 7 december 2021
8.50-16.10 | 3 950 kr ex moms
BOKA
4+ erjudande