Lärande

Relationskompetens och konflikthantering

– för ökad motivation och studiero

Lär dig att:

  • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
  • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
  • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer
  • Hantera och utföra jag- och gruppstärkande samtal

Elevens lärande och det viktiga sambandet med hälsa och välbefinnande

Sambandet mellan hälsa, välbefinnande och lärande är väl etablerat. Hälsa utvecklas i relationen mellan individ och omgivning. Då eleven befinner sig i skolmiljön under en lång tid under sin uppväxt är skolan en stor påverkansfaktor för psykiskt välbefinnande med koppling till framgångsrikt lärande. Läraren blir en central relationsskapare och det känslomässiga stödet påverkar barns och ungas delaktighet och engagemang. Relationskompetensen är en friskfaktor och därmed en hälsofrämjande faktor som lyfts fram i flera forskningsöversikter. Om eleven mår bra ökar förutsättningen för lärande. En stabil relation mellan elev och lärare skapar förutsättningar att hantera både bra och mer krävande situationer tillsammans med eleven.

Att utgå från friskfaktorer i din undervisning

När lärarens fokus är att använda friskfaktorer ökar elevens välbefinnande och psykiska hälsa. Positiva känslor påverkar våra välbefinnandehormoner vilket gör att engagemang, nyfikenhet och lärandefokus ökar. Det här ökar i sin tur känslan av trygghet och delaktighet som leder till mer motiverade elever och skapar en påtaglig studiero. Här får du lära dig hur du genom ditt sätt att förstå och interagera med eleverna kan skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer.

Så blir du en relationsskapare

Lärarens relationskompetens innefattas av främjandet av omsorg, förtroende och respekt. Det handlar om att utveckla hela eleven. Du får fördjupa dina kunskaper om relationellt förhållningssätt som något mer är att arbeta med relationen genom t ex relationsbyggande aktiviteter. Du får lära hur du kan skapa relationen genom att interagera med både eleven och hela människan och låta det relationella förhållningssättet genomsyra hela din undervisning.

Så hanterar du konflikter och analyserar bakomliggande faktorer

När eleven har svårigheter med att hantera en situation uppstår stress. Eleven gör förmodligen det mest begripliga i situationen för att få kontroll över sig själv men valen kan bli obekväma för omgivningen och konflikter uppstår. Att som lärare kunna hantera elevers stress och beteendeproblematik handlar om att förstå orsakerna som ligger bakom elevens beteende. Under kursen får du lära dig hur du kan visa och erbjuda strategiska beteenden som fungerar i samråd med eleven. Dessutom får du en inblick i ett verktyg för framgångsrika samtal, CPS, som bygger på samarbetsorienterad problemlösning

Målgrupp

Lärare i grund- och gymnasieskola

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille