Relationskompetens och konflikthantering

– för ökad motivation och studiero

Lär dig att:

  • Se sambandet mellan relationskompetens och lärande
  • Skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer
  • Hantera konflikter och analysera bakomliggande faktorer
  • Hantera och utföra jag- och gruppstärkande samtal

Elevens lärande och det viktiga sambandet med hälsa och välbefinnande

Sambandet mellan hälsa, välbefinnande och lärande är väl etablerat. Hälsa utvecklas i relationen mellan individ och omgivning. Då eleven befinner sig i skolmiljön under en lång tid under sin uppväxt är skolan en stor påverkansfaktor för psykiskt välbefinnande med koppling till framgångsrikt lärande. Läraren blir en central relationsskapare och det känslomässiga stödet påverkar barns och ungas delaktighet och engagemang. Relationskompetensen är en friskfaktor och därmed en hälsofrämjande faktor som lyfts fram i flera forskningsöversikter. Om eleven mår bra ökar förutsättningen för lärande. En stabil relation mellan elev och lärare skapar förutsättningar att hantera både bra och mer krävande situationer tillsammans med eleven.

Att utgå från friskfaktorer i din undervisning

När lärarens fokus är att använda friskfaktorer ökar elevens välbefinnande och psykiska hälsa. Positiva känslor påverkar våra välbefinnandehormoner vilket gör att engagemang, nyfikenhet och lärandefokus ökar. Det här ökar i sin tur känslan av trygghet och delaktighet som leder till mer motiverade elever och skapar en påtaglig studiero. Här får du lära dig hur du genom ditt sätt att förstå och interagera med eleverna kan skapa trygghet och bygga tillitsfulla relationer.

Så blir du en relationsskapare

Lärarens relationskompetens innefattas av främjandet av omsorg, förtroende och respekt. Det handlar om att utveckla hela eleven. Du får fördjupa dina kunskaper om relationellt förhållningssätt som något mer är att arbeta med relationen genom t ex relationsbyggande aktiviteter. Du får lära hur du kan skapa relationen genom att interagera med både eleven och hela människan och låta det relationella förhållningssättet genomsyra hela din undervisning.

Så hanterar du konflikter och analyserar bakomliggande faktorer

När eleven har svårigheter med att hantera en situation uppstår stress. Eleven gör förmodligen det mest begripliga i situationen för att få kontroll över sig själv men valen kan bli obekväma för omgivningen och konflikter uppstår. Att som lärare kunna hantera elevers stress och beteendeproblematik handlar om att förstå orsakerna som ligger bakom elevens beteende. Under kursen får du lära dig hur du kan visa och erbjuda strategiska beteenden som fungerar i samråd med eleven. Dessutom får du en inblick i ett verktyg för framgångsrika samtal, CPS, som bygger på samarbetsorienterad problemlösning.

Målgrupp

Lärare i grund- och gymnasieskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>