Hur kan skolan bli mer funktionskompetent?

Med kunskap om förmågor och förståelse för hur eventuella brister påverkar elevers förmågor, lärande och studiesituation kan vi bättre kartlägga behov.  När vi vet hur eleven fungerar i olika lärmiljöer och sammanhang får vi en tydlig bild av vad vi behöver göra och på vilket sätt vi ska göra det. Då kan vi skapa bättre förutsättningar för lärande – för alla elever!

Vi har gedigen kunskap och många fortbildare med specialpedagogisk kompetens som på olika sätt kan hjälpa er i arbetet mot en mer funktionskompetent skola. Vi kan arbeta med er långsiktigt i process för ökad tillgänglighet, utbilda all personal inom ett specifikt område eller höja kompetensen hos enskilda individer.

 

 

 

1. Öka kunskapen om förmågor hos all personal på skolan.

2. Genomför systematiska kartläggningar varje år där ni kartlägger lärmiljö, kommunikation och varje elevs förmågor.

3. Analysera hur elevgruppen och individer fungerar i olika miljöer och sammanhang, går det att föra över framgångsfaktorer till andra situationer så att det fungerar bättre i fler sammanhang?

4. Fundera på vad som kan förbättras i lärmiljön – även små förändringar kan göra stor skillnad.

5. Tänk på kommunikationen till eleverna, kan du genom ett annat kommunikationssätt nå fram till ännu fler elever ännu bättre?

 

 

Fortbildning inom specialpedagogik

   

Psykisk hälsa och hållbara studier

                       

Så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna

  • Främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
  • Stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
  • Fånga upp signaler på ohälsa i tid

 

 

Extra anpassningar och särskilt stöd

                               

Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd

  • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
  • Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner

 

 

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

                           

Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag

  • Identifiera behov bakom ett beteende
  • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
  • Skapa en verksamhet som är tillgänglig och meningsfull för alla