Förstelärarnas rikskonferens 2019

Det dubbla ledarskapet – lärande för elever och för kollegor

Förstelärarnas rikskonferens 2019 fokuserar på hur förstelärare kan utveckla sitt ledarskap för ökat lärande för såväl elever som för kollegor. 

Om konferensen

Vår årliga konferens för förstelärare i alla skolformer.

Förstelärarnas rikskonferens 2019 fokuserar på hur förstelärare kan utveckla sitt ledarskap för ökat lärande för såväl elever som för kollegor. I försteläraruppdraget ingår vanligtvis att planera, organisera och leda utvecklingsprocesser på skolan. Forskare som John Hattie, Helen Timperley och Richard DuFour visar att elevers lärande bör stå i centrum för utvecklingsarbetet. För att lyckas med det krävs systematik och långsiktighet. Det förutsätter en förflyttning från allmänt kompetensutvecklingstänkande till professionellt lärande. Professionellt lärande är nära sammankopplat med den egna undervisningen och att lärare gemensamt arbetar i en undersökande och kunskapsbildande cykel för att förbättra undervisningen. Allt med syfte att utveckla elevers lärande.

Varmt välkommen till konferensen som precis som tidigare år går från ord till handling!

Målgrupp

Förstelärare

Innehåll

08.15 Registrering Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Projektledaren Michael Karlsson hälsar välkommen och processledarna Josefine Reijler och Pia Agardh tar vid.

09.10 Pass 1: Bli mer medveten om hur du är som ledare

Förstelärarens roll och uppdrag kan variera från skola till skola, men gemensamt är att rollen både omfattar att leda elevers lärande i klassrummet och att leda lärandet bland kollegor. Ett dubbelt ledarskap. Oavsett vilken roll vi har så behöver vi börja i det personliga ledarskapet. Allt ledarskap utgår från oss själva och vi behöver förstå vad som driver och formar oss som ledare. 

 • Vad kännetecknar en god ledare?
 • Hur ser du på din egen ledarroll och vad vill du utveckla?
 • Hur är ditt uppdrag som förstelärare kopplat till skolans visioner, mål och utvecklingsområden?

Vi inleder konferensen med att reflektera kring vad gott ledarskap är, hur ni ser på er egen roll som ledare och vad ni vill utveckla som förstelärare. Utifrån detta är det dags att påbörja arbetet med den personliga utvecklingskartan. Syftet är att medvetandegöra den egna ledarrollen och även synliggöra visioner, mål och utvecklingsområden som är kopplade till uppdraget som förestelärare.

Josefine Rejler och Pia Agardh varvar föreläsningar med praktiska övningar. De delar med sig av egna personliga erfarenheter kopplat till ledarskap och personlig utveckling.

”Det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån, för att lyckas måste du alltid börja med dig själv”, Oprah Winfrey

10.30 Kaffe/te med frukt
11.00 Pass 2: Stötta undervisning som vi vet fungerar genom professionellt lärande

Att leda lärande för elever och för kollegor kräver kunskaper om hur vi bygger en effektiv undervisning, och hur vi skapar ett grupplärande där kollegor samarbetar systematiskt och långsiktigt. Som förstelärare behöver ni sätta elevers lärande i centrum och låta detta vara utgångspunkt i det professionella lärandet på skolan.  

 • Vad kännetecknar effektiv undervisning?
 • Vad innebär professionellt lärande?
 • Vad innebär skolutveckling ur förstelärarens perspektiv?

Simon Hjort föreläser och beskriver vad effektiv undervisning och professionellt lärande innebär. Han presenterar aktuell forskning, klassrumsnära fallbeskrivningar och belyser hur professionellt lärande kan leda till verklig undervisningsförbättring. Ni får ta del av användbara metoder för att leda kollegors lärande på djupet. Det handlar om att nyttja möjligheter och hantera utmaningar. Allt i riktning mot att förstelärarna verkligen blir en motor i skolutvecklingsprocessen.

”Det anmärkningsvärda med beläggen är att de största effekterna på elevers inlärning sker när lärarna blir de lärande i sin egen undervisning och eleverna blir sina egna lärare”, John Hattie

12.30 Lunch
13.30 Pass 3: Omsätt forskningen i praktik som du direkt kan använda i ditt arbete

Professionellt lärande är inte något lösryckt utan något som är nära sammankopplat med den egna undervisningen och hur vi agerar. Hur gör vi så att kunskapen om effektiv undervisning blir till praktisk verklighet och kommer eleverna till del? För att ett lärande ska ske behöver vi gemensamt reflektera över undervisningens innehåll och hur vi leder lärandet i klassrummet.

 • Hur kan vi praktiskt använda oss av kunskapen om effektiv undervisning?
 • Tankarna om det professionella lärandet – hur kan vi omsätta dessa på skolan?
 • Hur förenar vi förstelärarens dubbla ledarroller i praktiken?

Josefine Rejler och Pia Agardh återknyter till Simon Hjorts föreläsning och vi arbetar praktiskt med hur detta kan omsättas i praktiken. Pia och Josefine modellerar och ger exempel på hur Singaporemodellen kan användas som ett sätt att skapa en effektiv undervisning där elevers lärande står i fokus. Modellen har med stor framgång lyckats omsätta forskning om elevers lärande i klassrumsnära praktik.

”Elevers framsteg var resultatet av ett antal genomgripande förändringar av sättet att tänka kring professionell utveckling, ledarskap och undervisningsmetoder”, Helen Timperley

15.00 Kaffe/te med kaka
15.30 Pass 4: Se till så att utvecklingsarbetet blir en integrerad del av skolans kultur

Att skapa en lärande kultur på skolan tar tid. Vi behöver kunskap om hur vi driver utvecklingsarbetet framåt och motiverar kollegor så att det blir till en levande process. Vi kan lära mycket av hur andra framgångsrika organisationer gör för att säkerställa att goda initiativ implementeras och leder till långsiktiga förbättringar.

 • Hur bygger vi en lärande kultur på skolan?
 • Hur skapar vi delaktighet och bygger motivation?
 • Vilka verktyg kan vi ta hjälp av för att driva utvecklingsarbetet framåt?

Josefine Rejler och Pia Agardh föreläser och ger exempel på hur förstelärare kan påverka och stödja förbättrings- och utvecklingsarbetet på skolan med utgångspunkt i forskning och erfarenheter av framgångsrikt förändringsarbete. Avslutningsvis får ni arbeta med era egna utvecklingskartor och göra upp en plan för hur ni ska leda utvecklingsarbetet, det professionella lärandet, i undervisningen och på skolan.

”När tillit, respekt och tydlig kommunikation är kulturella normer är lärare mer benägna att dela idéer och lära av varandra”, Jim Knight 

”Skolor kan inte förverkliga sitt huvuduppdrag, att främja alla elevers lärande, om lärarna arbetar isolerat från varandra”, Richard DuFour

16.30 Avslutning

Föreläsare

Pia Agardh
Föreläsare och processledare
Josefine Rejler
Föreläsare och processledare
Simon Hjort
Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Få platser kvar!
Stockholm, 22 mars 2019
09.00-16.30 | 4 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Malmö, 5 april 2019
09.00-16.30 | 4 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Extra tillfälle!
Stockholm, 10 maj 2019
09.00-16.30 | 4 150 kr ex moms

Ej bokningsbar

Programansvarig

Josefine Rejler är förstelärare i matematik och mycket uppskattad utbildare och föreläsare. Hon har tagit fram programmet tillsammans med Pia Agardh.

Josefine Rejler

Programansvarig

Pia Agardh har grundat Admera Education, som arbetar för ett ökande lärande inom matematik. Hon har tagit fram programmet tillsammans med Josefine Rejler.

Pia Agardh