Särskola i utveckling

Hur vänder vi fokus från brist till funktion?

Välkommen till en konferens som vill öppna dörrar till nya perspektiv och arbetssätt. Konferensens olika delar utgår från Jonas Monséns modell Inkluderingstriangeln och de möjligheter som den ger för att skapa större möjligheter för alla elever i särskolan.

Om konferensen

Eleverna i särskolan beskrivs ofta utifrån sina brister och därför blir de också bemötta utifrån dessa. Genom att istället fokusera på funktionsförmåga kan vi ändra synen på våra elever, både inom särskolan men även i resten av skolan och i förlängningen samhället. För att detta ska hända behöver vi som jobbar i särskolan utmana både våra arbetssätt och våra synsätt. Vi behöver lämna bristperspektivet och i stället börja se elevernas möjligheter. Men vi måste också öppna upp mer gentemot resten av skolan.

Målgrupp

Lärare, pedagoger och assistenter i särskolan

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Programansvarig Jonas Monsén hälsar välkomna. Tillsammans med Emma Rosengren introduceras dagen med en reflektion runt borden kring sin egen syn på särskolan.

09.15 Hur ger vi eleverna inflytande över sitt eget lärande?

Daniel Östlund, lektor i specialpedagogik och forskningsledareUndervisningen kan inte planeras och genomföras utifrån en one size fits all-modell eftersom särskolans elever är en heterogen grupp med olika erfarenheter. Istället måste vi anpassa undervisningen efter elevgruppen och ge dem möjligheter till flexibla, differentierade och tillgängliga arbetsformer. Om elever erbjuds en alltför tillrättalagd miljö där all undervisning fungerar på ett likartat sätt kan undervisningen hindra eleverna från att nå så långt som möjligt. För att eleverna ska kunna utöva inflytande över sitt lärande måste därför de olika yrkeskategorier i särskolan vara skickliga i att bygga relationer med elever för att stötta både kunskapsutveckling och social utveckling.


 • Från att ge tillgång till utbildning till att ge alla elever förutsättningar att lära och utvecklas
 • Att utveckla stödjande strukturer
 • Relationskompetens
 • Vad säger internationell forskning?
10.15 Kaffe med reflektionsfrågor utifrån Daniel Östlunds föreläsning.
Reflektera gärna över kaffet med kollegor.
10.45 Menar vi verkligen samma sak med begreppet inkludering?
Jonas Monsén, förstelärare i specialpedagogik, utvecklingsledare och speciallärare

Redan 1994 i Salamancadeklarationen stipulerades att skolor skulle bli mer inkluderande. Har det hänt tillräckligt? För att kunna arbeta lösningsinriktat under dagen behöver vi starta i en samsyn runt begreppet inkludering. Det finns kanske fler perspektiv än de ni utgår från i ert lärarlag eller skola. Vad är egentligen inkludering? Varför ska vi tala om det? Under föreläsningen undersöker vi begreppet på olika nivåer utifrån olika hinder och framför allt utifrån elevens perspektiv. Jonas inleder med en föreläsning som sedan övergår i diskussioner runt borden.

 • Vilka konsekvenser får det för eleverna om vi har olika förståelser av inkluderingsbegreppet?
 • Tänker vi rätt kring inkludering?
 • Vems perspektiv är avgörande när vi inkluderar?
11.15 Inkluderingstriangeln – en modell för inkluderingsarbetet
Modellen inkluderingstriangeln ger oss stöd i att hitta perspektiv, gemensamma synsätt och förståelse för uppdraget. Med hjälp av den får vi en struktur för hur vi kan arbeta med dessa frågor:
 • Hur ser din specifika verksamhet ut?
 • Vilka hinder möter du i din verksamhet?
 • Vad finns det för svårigheter i din specifika yrkesroll?
 • Vad vill du förändra på din arbetsplats?
11.30 Hur kan värdegrunden användas för att stärka särskoleelevernas position?
Emma Rosengren, rektor, fortbildare och föreläsare

För att få till en förändring kan vi luta oss mot värdegrunden. När värdegrunden omvandlats till en likabehandlingsplan bör den förankras i hela verksamheten och användas för att stärka våra elever och deras position i relation till resten av skolan. Föreläsningen tydliggör hur vi kan arbeta med första delen i inkluderingstriangeln. Vi avslutar med diskussioner runt borden hur värdegrunden är förverkligad på era egna skolor.

 • Hur hittar vi inkluderingen i värdegrunden?
 • Hur tolkar din skola värdegrunden?
12.15 Reflektion över förmiddagens lärande
För att kunna gå vidare krävs det att vi avslutar våra tankegångar. Vi avslutar förmiddagen med snabb reflektion och gör en kort logg av förmiddagen som vi delar med andra deltagare.
12.30 Lunch
13.30 Hur går vi från att se eleverna som objekt till att se dem som subjekt?
Eleverna i särskolan är oftast väldigt mycket objekt. Omgivningen definierar dem och deras förmågor, allt som oftast utifrån ett bristperspektiv. 1968 ersattes begreppet sinnesslö med begreppet utvecklingsstörning. Det begreppet det lever kvar i skollagen. Hur ska vi förhålla hos till detta? Föreläsningen lyfter olika begrepp och vilka konnotationer som följer med dessa. När vi fått en fördjupad förståelse för detta kan vi börja förändra elevens självbild, men även vår egen bild av eleven

 • Hur färgas vårt arbete av de olika begrepp vi använder?
 • Hur pratar vi om eleverna i kollegiet?
 • Hur pratar vi om eleverna med eleverna?
14.15 Hur kan all personal i särskolan hitta funktionsförmågan hos våra elever?
Alla olika yrkesgrupper som rör sig i särskolans sfär har olika uppdrag gentemot eleven och kring deras utveckling. Självklart är vi nyckeln till att vända vårt eget fokus, men vad hindrar oss från att göra detta? Hur kan jag som, elevassistent, speciallärare, SYV eller rektor hitta mitt sätt att se funktionsförmågan hos mina elever? Emma Rosengren leder passet som har formen think-pair-share.

 • Vilket ansvar har jag i min yrkesroll?
 • Vilka möjligheter har jag att tänka på detta sätt?
 • Vad är de största hindren hos dig?
14.45 Hur hittar vi samarbetsformer med övriga skolan?
Övriga skolans personal har ofta en oreflekterad syn på eleverna i skolan. Vi i särskolan har ett ansvar gentemot våra elever att skapa kunskap hos övriga skolans personal. Vem ska annars göra det? Vi reflekterar och skapar gemensamma sätt för detta i en digital mindmap som vi alla kan ta med oss tillbaka och förverkliga på vår skola. Jonas Monsén berättar om sina erfarenheter och vad han har gjort för att hitta samarbetsformer på sina arbetsplatser.

 • Vem ska vi skapa dessa relationer med och varför?
 • På vilket sätt kan vi skapa relationer mer strukturerat?
 • Hur vinner alla på att dessa relationer finns?
15.15 Kaffe med reflektion
Reflektera och samtala med andra deltagare kring vad du behöver i din specifika yrkesroll för att kunna börja arbeta med inkluderingstriangeln.
15.45 Vi blickar framåt: med elevernas funktionsförmåga i fokus
Emma och Jonas knyter ihop dagen och vi blickar framåt som avslutning. Vi tittar gemensamt på den modell som utvecklats för dagen, vad vi tar med oss och vi delar detta med varandra. Nu när vi har förändrat vårt fokus från brist till funktion och har en modell finns det inget som hindrar oss att förändra vår verksamhet när vi kommer tillbaka till skolan efter konferensen.

 • Vad är det första du vill förändra på din arbetsplats?
 • Vad kan du göra i din specifika yrkesroll?
16.30 Konferensdagen är slut

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Jonas Monsén
förstelärare i specialpedagogik, utvecklingsledare och speciallärare
Daniel Östlund
lektor i specialpedagogik och forskningsledare
Emma Rosengren
rektor, fortbildare och föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Projektledare

Cecilia Blanckert

Välj konferensort!

Stockholm, 29 mars 2019
09.00-16.30 | 4 150 kr ex moms
Boka

Programansvarig

Jonas Monsén, arbetar som förstelärare i specialpedagogik, utvecklingsledare och speciallärare på Fryshusets gymnasiesärskola. Han har tagit fram konferensprogrammet utifrån sin modell Inkluderingstriangeln.

Jonas Monsén