Uppdrag: Specialpedagogik

FORTBILDNING SPECIELLT FÖR SPECIALPEDAGOGER OCH SPECIALLÄRARE

När vi tar tillvara på den specialpedagogiska kompetens vi har i skolan så ökar måluppfyllelsen. Specialpedagoger och speciallärare som driver ett målmedvetet utvecklingsarbete bidrar till såväl ökad kvalitet som likvärdighet. Men för att lyckas med det behövs en kontinuerlig utveckling av det förebyggande och främjande arbetet.

Det behövs påfyllning av metoder, verktyg och en mötesplats för diskussioner och reflektioner. Därför finns konferensen Uppdrag: Specialpedagogik.

Nu erbjuder vi ytterligare datum på denna uppskattade konferens! Välj mellan digital konferens eller konferens på plats. Du har möjlighet att ändra din bokning fram till 1 månad före konferensstart.  

 

 

Systematik för det förbyggande och främjande arbetet

Konferensen med fullt fokus på det specialpedagogiska uppdraget!

Det finns ett stort värde i att möta andra med samma roll för att utbyta erfarenheter, samtala och reflektera tillsammans. Du får ta del av goda erfarenheter på skolorganisation som stöttar förebyggande och främjande arbete. Det presenteras spännande forskning om hur metoder från positiv psykologi kan användas i skolan för att bland annat motverka psykisk ohälsa.

Du får med dig verktyg för att leda förändringsarbete och möta motstånd. Petri Partanen lär dig mer om relationen mellan förmågor och kunskapsutveckling samt hur du stöttar eleverna i deras förmågeutveckling. Dessutom får du prova på ett par reflektionsmodeller som du kan använda när du kommer hem till din arbetsplats.

Varmt välkommen!

Målgrupp

Specialpedagoger och speciallärare.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Konferensen inleds

Moderator Lars Gustafsson hälsar välkomna.

09.10 Flytta fokus från akut åtgärdande till förebyggande och främjande – så lyckas ni!

Anna Bengtsson, specialpedagog, författare och handledare.

Skollagen är tydlig med att vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande i skolan och vi med specialpedagogisk kompetens har ansvar för det arbetet på grupp- och organisationsnivå. Men många upplever att det är svårt att komma från det akut åtgärdande och på allvar lägga fokus på förebyggande och främjande arbete. Här kommer du att få konkreta råd i hur er skola kan skapa de rätta förutsättningarna för att lyckas och hur du kan ta plats i utvecklingsarbetet. Du får också hjälp i hur du kan prioritera och begränsa i det specialpedagogiska uppdraget.

 • Skoldesign som stödjer det specialpedagogiska uppdraget
 • Hur skapas förhållningssätt och förutsättningar i organisationen?
 • Vad innebär det konkret att arbeta förebyggande och hälsofrämjande?
 • Rutiner och strukturer som behöver vara på plats
 • Att organisera sig själv och sitt eget uppdrag 
10.15 Jakten på den specialpedagogiska kompetensen
Vi provar på det organisationsutvecklande spelet ”Jakten på den specialpedagogiska kompetensen”, framtaget av Anna Bengtsson. I spelet möter vi flera olika utmaningar som ställer frågeställningar på sin spets och ökar chanserna till att ni når fram ända till mål.
10.30 Paus
10.45 Överge inte eleverna! Att utveckla förmågor kräver stöd

Petri Partanen, fil.dr., leg. Psykolog och specialist i pedagogisk psykologi

Det är viktigt att vi förstår hur förmågor påverkar kunskapsutvecklingen. Metakognition, självreglering och exekutiva förmågor nämns ofta som extra viktiga för lärandet. Att eleverna behärskar dessa förmågor är ofta kritiskt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Men hur stöttar vi eleverna att utveckla dem?

Här kopplas forskning till praktik och vi får förståelse för hur vi kan utveckla elevernas förmågor på vetenskaplig grund. Du får även verktyg för hur du kan arbeta med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, genom både handledning och kartläggning.

 • Hur utvecklas förmågor hos eleverna?
 • Så påverkas kunskapsutvecklingen av förmågor
 • Scaffolding, modellerande och vägledning – att lära ut förmågor 
 • Analysera elevers behov av ledning och stimulans i lärandet – PASS-modellen som stöd
 • Så kan specialpedagog, speciallärare och lärare arbeta tillsammans kring elevers kunskaper och förmågor
11.50 Reflektionsstund

För att utvecklas krävs aktiv reflektion! Tillsammans tar vi en stund att fundera och diskutera kring det Petri Partanen presenterat.

12.00 Lunch
13.00 Så kan lyckoforskningen ge oss guidning i det hälsofrämjande arbetet

Åse Fagerlund, forskningsledare, neuropsykolog, psykoterapeut och utbildare

Skolor som systematiskt arbetar med positiv psykologi i klassrummet och inom hela organisationen förebygger psykisk ohälsa, ökar välbefinnande, positiva känslor, engagemang och förmåga att hantera utmaningar i vardagen samt minskar upplevd stress och depression. Detta visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors. Lyckoforskning, eller korrekt benämnt positiv psykologi, är numer ett väletablerat forskningsfält och kunskapen börjar få fäste inom allt fler områden, så även inom skolans värld.

 • Vad är egentligen positiv psykologi och hur kan det anpassas för skolans verksamhet? 
 • Ta del av det finlandssvenska forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla
 • Så introducerades ett program för elever, skolpersonal och föräldrar 
 • Exempel på aktiviteter i klassrummen, med personal och mot föräldrar
 • Vad ser vi för resultat? 
14.15 Reflektionsstund

Återigen landar vi gemensamt efter föreläsningen och reflekterar kring det här med positiv psykologi och diskuterar med hjälp av frågor.

14.30 Fika med kaffe, te och kaka
15.00 Att möta motstånd – hur leder du så att dina kollegor vill, kan och vågar?

Lars Gustafsson, ledar- och organisationsutvecklare

Utvecklingsarbete och förändring är aldrig smärtfritt. Kraven på oss som arbetar i skolan är höga och vi ställer höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar och frustration mellan kollegor. Du är den som ska leda utvecklings- och förändringsarbete samt stötta kollegor i utmanande situationer. Det är av största vikt att du har verktyg att möta frustration och motstånd och inte minst att du har förståelse för varför det uppstår.  Här får du få ta del av flera metoder som du kan använda för att förstärka samspel och samarbete, driva utveckling och lösa problem.

 • Konflikter och utveckling – konfliktanalys och konflikthantering
 • Motstånd och besvärliga beteenden – att möta försvarsmekanismer och härskartekniker
 • Vi Vill-processen – leda processer utan att vara chef 
 • Förändringsledning – leda sig själv och sina kollegor i ständig förändring 
 • Kommunikation och feedback – på rätt sätt och i rätt tid
16.20 Avslutande reflektion

Efter en dag fylld av nya tankar, kunskap och insikter kommer vi tillsammans att reflektera över hur vi kan gå hem och förflytta oss mot det mer förebyggande och främjande arbetet. Vad måste vi sluta göra, vad borde vi börja göra och vad ska vi fortsätta med?

16.30 Avslutning
Konferensen avslutas, välkommen åter!

Föreläsare

Anna Bengtsson
Specialpedagog, författare och handledare
Petri Partanen
Fil.dr., leg. Psykolog och specialist i pedagogisk psykologi
Åse Fagerlund
Forskningsledare, neuropsykolog, psykoterapeut och utbildare
Lars Gustafsson
Ledar- och organisationsutvecklare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Stockholm, 16 mars 2021
09.00-16.30 | 4 350 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 16 mars 2021
09.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA

Konferensens föreläsningar varvas med aktiva reflektionsstunder.