Lärande och undervisning

Fortbildning för elevassistenter

– Hjälp eleven att växa – om kommunikation, relationer och lärande
Processfortbildning som lär er att:
  • Utveckla elevens förmåga att kommunicera
  • Skapa goda och tillitsfulla relationer med eleven
  • Anpassa förhållningssätt och beteende utifrån olika funktionsvariationer
  • Bli en trygg ledare för elevens lärande
  • Arbeta medvetet utifrån skolans värdegrund och uppdrag


Om processfortbildningen

I samspel med läraren kan elevassistenten bli en nyckelspelare som hjälper eleven att utveckla sin kommunikation, kämpa på och nå sin fulla potential. Med rätt kunskap och vassa verktyg kan du som är elevassistent verkligen göra skillnad för eleven.

I den här processfortbildningen utvecklar du kunskaper och färdigheter som du behöver för att klara av din roll och stötta och utmana eleverna på bästa sätt. Att förstå lärprocesser och hur du använder en multimodal kommunikation är centralt, likaså förståelse för hur olika funktionsvariationer påverkar lärandet. Du får också fördjupa dig i särskolans värdegrund och övergripande mål samt utveckla din relationskompetens. Allt detta tillsammans kommer att göra dig till en professionell elevassistent som är en långsiktig och kompetent resurs för både kollegor och elever.

Målgrupp

Elevassistenter i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Innehåll

Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
Som stödfunktion till läraren behöver du förståelse för vad och på vilket sätt eleverna ska stödjas i sin kunskapsutveckling. Att veta vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas och att ge respons på visat lärande är en viktig del av ditt uppdrag. Kursen ger dig kunskap om styrdokumentens övergripande mål och konkretiserar det lärandet som ska följa på det.

Hur utvecklar vi tillitsfulla och stödjande relationer med eleverna?
Vad innebär begreppet relationskompetens? Att utveckla hela eleven innefattas av ett mångdimensionellt syfte där undervisning och lärande hänger samman. Vi utvecklar din förmåga att bygga tillitsfulla och respektfulla relationer genom insikter i hur vi stärker elevens psykosociala behov, goda samtal och konfliktlösning samt främjande och förebyggande förhållningssätt.

Hur utvecklar vi det ledarskap som stödjer elevens lärande?
Att vara tydlig i rollen, att anpassa uppgifter, förmedla och ge instruktioner, att skapa engagemang och nyfikenhet kräver ett vässat ledarskap. En tydlig vuxen med ett medvetet bemötande och förhållningsätt skapar trygga elever. Vi sätter fokus på ditt ledarskap i relation till elevens lärande.

Hur stöttar vi elevers motivation och förmåga till fokus?
Ofta möter vi elever som har svårt att hålla fokus och som därmed har svårt att koncentrera sig en längre tid. Hur kan vi stödja elevens förmåga att hålla fokus? Att arbeta hjärnsmart är att anpassa pedagogiken efter hjärnans krav för att upprätthålla nyfikenhet och engagemang. Genom att bli medveten om hur du kan använda ett motiverande förhållningssätt kan du öka graden av koncentration och engagemang hos eleven.

Hur kan vi minska glappet mellan elevens funktionsförmåga och skolans krav?
Att förstå elevens hela skolvardag är en förutsättning för att som vuxen kunna bemöta eleven på rätt sätt. Anpassningen till elevens funktionsnivå är grunden för elevens utveckling. Vilka av elevens förmågor är starka och i vad behövs stöttning? Med kunskap om olika funktionsvariationer kan du minska glappet mellan elevens funktionsförmåga och skolans krav vilket ökar elevens förmåga att utvecklas optimalt.

Hur kan vi stärka elevens kommunikativa förmågor?
Flera olika kommunikationssätt kompletterar varandra och vi utvecklar en multimodal kommunikation. Vi tittar närmare på olika sätt att hålla eleven aktiv under lektionen. Att gå från passivt lyssnande till ett aktivt görande. Verktyg och metoder varvas med praktiska tips och massor av inspiration.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fortbildning för elevassistenter