Lärande och undervisning

Fortbildning för elevassistenter

- i grund- och gymnasiesärskolan
Alla skolans personalgrupper behöver ha en gemensam syn på kunskapsuppdraget. Boka en uppdragsfortbildning för grundsärskolans elevassistenter där vi tillsammans kan skapa en samsyn kring yrket och utveckla ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven.

Om fortbildningen

För att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att själva utveckla sitt lärande behöver lärare och assistenter ha en gemensam syn på kunskapsuppdraget. Vilka är de kritiska faktorerna i lärprocesserna? Elevassistenten behöver veta vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas för att kunna utmana eleverna att nå sin fulla potential. Även den nära relationen mellan elev och elevassistent är central. Var med och utveckla den relationella kompetensen för att skapa såväl trygghet som lärande.

Målgrupp

Elevassistenter och skolledare i grund- och gymnasiesärskolan

Innehåll

Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?
En likvärdig skola kräver att alla personalgrupper har en gemensam syn på kunskapsuppdraget. Om samsyn inte finns äventyrar det elevernas kunskapsutveckling. Att tillsammans med eleven veta vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas och att ge respons på visat lärande är en nödvändighet för att eleven ska kunna utveckla sin fulla potential. Fortbildningen tydliggör läroplanens kunskapsuppdrag och konkretiserar det entreprenöriella lärandet.

Hur blir elevassistenten en tydlig ledare för elevens lärande?
En otydlig ledare skapar osäkra elever. Att curla eleven och inte utmana tillräckligt berövar elevens möjligheter att nå sin fulla potential. Vad har hjärnan för krav på skolans undervisning och vilka kritiska faktorer finns i lärprocesserna? Medveten, tydlig och strukturerad undervisning möjliggör en progression i elevens utveckling. Bli en tydlig ledare för elevens lärande.

Hur utvecklar vi ett förhållningssätt och bemötande som gör skillnad för eleven?
Den elev som inte känner sig positivt sedd och uppmärksammad kommer att känna otrygghet i skolan. Hjärta och hjärna hänger samman och otrygghet påverkar vårt beteende negativt. Vi måste skapa goda relationer och förtjäna elevens uppmärksamhet för att lärande ska kunna ske. Det ställer stora krav på relationellt ledarskap och att kunna lösa konflikter utan att sätta någon på den anklagades bänk. Utveckla den relationella kompetensen som skapar trygghet och god självkänsla hos eleven.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att som elevassistent vara väl förtrogen med skolans kunskapsuppdrag och att ha medvetenhet om hur det relationella ledarskapet utvecklar elevens lärande.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti