Samhälle, Framtid, Introduktion

- ur ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv

Denna dag får du får ta del av aktuell forskning när det gäller skola/arbetsmarknad för nyanlända. Vi får praktiska goda exempel och tips på hur vi kan arbeta med nyanlända på olika stadier i skolsystemet. Vi får även höra om hur karriärvägledande samtal uppfattas och hur de påverkar elevers tankar om utbildning, arbete och yrken.

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat. (OBS! Frukostmötet går ej att boka separat!)

Om konferensen

Vi har tidigare tagit upp frågan om nyanlända och deras skolgång. Hur skolan uppfattas och vilka förväntningar vi lägger på eleverna. Dagens konferens blir som en fortsättning och fördjupning. Nu när vi har fått lite tid på oss att arbeta fram olika arbetssätt och skapa oss förhållningssätt till frågan så är det viktigt att vi delar med oss av de erfarenheter som vi har gjort och visa hur erfarenheterna skapar utveckling.

Vi får höra om olika koncept för att stötta elever och framför allt personal i hur de kan tänka och agera i frågor som uppkommer. Vi får ta del av en utställning för nyanlända unga vuxna och högstadiet som är ett mycket gott exempel på hur du kan prata om och introducera området arbetsmarknad, jobba med motivation och informera om yrken.

Gymnasieskolorna behöver hitta fler sätt att arbeta med sina Introduktionsprogram. Vi får höra Hassan Sharif berätta om sin forskning inom området. Vi får även ta del av Christer Langströms helt nya avhandling om karriärvägledning och hur de samtalen uppfattas av eleverna.

Regeringen har hunnit att tänka till och jobbar kontinuerligt fram förslag för att underlätta för nyanlända att komma vidare i arbetslivet. Skolverkets Jan Lindblom och Elin Landell från Valideringsdelegationen tar upp aktuella frågor som kartläggningsverktyg, orienteringskurser och valideringssätt.

Välkommen till en dag som hjälper dig att hitta fler vägar i arbetet med nyanlända!

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Registrering, kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Programansvarig Maud Wikström hälsar välkommen.
09.10 Kreativitet och nätverk ger likvärdighet i grundskolans arbete med flerspråkiga elever

Carina Lund, utvecklingsledare Bryggan, skapare av Resursteam In
Sanna Asknert, förstelärare som arbetar i förberedelseklass i Motala
Vi får här ett bra exempel på hur arbetet med att utveckla ett både stöttande och kreativt arbetssätt för personal och elever har växt fram. Detta för att kvalitets höja arbetet med flerspråkiga elever. Det skapades för att ge nyanlända en likvärdig pedagogik och för att ge inspiration och stöttning till personalen på skolorna. 

Carina och Sanna håller även föreläsningar, planerar studiedagar och andra insatser som främjar elevers lärande. Exempel på teman är: Kartläggning, studiehandledning, hedersrelaterat våld och förtryck. Vi får höra om varför och hur de byggde upp Resursteam In, hur projektet har utvecklats och hur de jobbar mer konkret med elever och personal i skolan. Föreläsningen innehåller även praktiska exempel.

10.05 Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt – Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

Hassan Sharif, Fil.dr. Lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande, Uppsala universitet
Sharifs forskning handlar om nyanlända ungdomars möte med den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning Språkintroduktionsprogrammet. Vad händer i mötet? Hur är utbildningen organiserad rumsligt och innehållsmässigt? Hur förhåller sig de unga nyanlända till den? Vad gör de egentligen under utbildningstiden? Vilken roll spelar ungdomarnas tidigare (skol)erfarenheter för hur de ser på utbildning här i Sverige och deras etablering i det svenska samhället? Du får höra om hur faktorer som klass, kön och etnicitet inverkar på gymnasieungdomars praktiker i och utanför utbildningen.

11.00 Nya vägar, kreativitet i studie- och yrkesvägledningen

Camilla Andersson, Studie- och yrkesvägledare, BOU-Förvaltningen Eskilstuna
Vi får höra Camilla berätta om ett ”jobbcirkuskoncept” som hon varit delaktig i att skapa för att föra ut arbetsmarknad för bland annat nyanlända. Jobbcirkus är ett verktyg för att vägleda unga och unga vuxna och ge dem möjlighet att få fördjupad kunskap om arbetslivet. De får även kunskap om sina styrkor och goda egenskaper kopplat till arbetsmarknaden. Idag råder en obalans mellan vilka utbildningar de unga väljer och arbetsmarknadens behov av arbetskraft både lokalt, regionalt och nationellt, så kallad missmatchning. Jobbcirkus tar upp frågor som: Hur får vi våra ungdomar att se de arbetstillfällen som finns och vilken utbildning behöver man ha? Vad innebär ett livslångt lärande och hur får vi ungdomar att se att utbildning och arbete hänger ihop.

11.50 Lunch på egen hand
13.00 Validering – att tillvarata kunskap på bästa sätt

Elin Landell, Kanslichef/Huvudsekreterare på Valideringsdelegationen
Elin berättar om sitt arbete för att underlätta och öka valideringsmöjligheterna av kompetens. Validering handlar om att all kompetens behöver synliggöras och tas tillvara på bästa sätt.

13.45 Förändringar för nyanlända i vuxenutbildningen

Jan Lindblom, Riika Tilja och Maria Skoglöf, undervisningsråd på enheten för vuxenutbildning, Skolverket 
De berättar bland annat om ett nytt kartläggningsverktyg som skapats och om en ny orienteringskurs med ämnet arbetslivsfrågor. Du får även veta mer om utbildningsplikten som började att gälla from.1/1-18, sfi, samt ett förslag för grundläggande kurser som det tas beslut om inom kort.

14.25 Kaffe/te med kaka
14.45 Lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för arbetssökandes karriärprocesser

Christer Langström, universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet
Christer berättar om sin avhandling ”lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för arbetssökandes karriärprocesser”. Den handlar om arbetssökande som deltar i två kommunala arbetsmarknadsprojekt och deras upplevelser av karriärcoachning och karriärvägledning. Forskningen visar individens möjligheter att lära och påverka sitt liv genom samtal om utbildning, arbete och yrke.

15.45 Summering och avslutning

Föreläsare

Information om våra föreläsare presenteras löpande.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc