Betygsverkstad sfi

– träning i att sätta rättssäkra kursbetyg

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där du lär dig planera undervisning och sätta betyg som ger rättssäkerhet och likvärdighet.

  • Hjälp eleven till ett högre betyg
  • Så kan du se på kvalitet i samband med språklig kompetens
  • Öva på fiktiva elevfall

Lärarfortbildnings Verkstadskurser är forum för träning och reflektion. Där får du träna på olika scenarion och skapa lösningar på olika utmaningar. Verkstadskurserna har flippat undervisningen och ger dig därför föreläsning och teoretisk grund före kurs i form av film. Kom och träna med Lärarfortbildning!


Före och under kursdagen
Under kursdagen får du vända och vrida på några utmaningar från lärares yrkesvardag och skapa lösningar för dessa. Du gör detta i grupp eller enskilt, och i den ordning du själv önskar. Kursen avslutas med att kursledaren pekar på rätt perspektiv eller lösning och går igenom varför det är så. Den teoretiska genomgången sker före kurs och tar ca två timmar. Detta räknas som en del av kursen och att det är viktigt att du får tid avsatt för detta.

Om kursen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Många lärare sliter hårt med betygssättningen vid avslutad kurs eftersom de känner sig osäkra på vad som gäller. Och det är inte lätt. Eftersom planeringen av kursen för varje sfi-elev är individuell och bottnar i elevens individuella studieplan, sätts betyg vid olika tillfällen för olika elever. Om vi inte har planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir betygsättningen svår. Med träning i att sätta korrekta betyg kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt. 

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt kursbetyg?
Hur identifierar vi kvalitet i relation till kunskapskraven för en sfi-kurs? Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sina språkhandlingar vid tiden för betygssättningen på en viss kurs utifrån aspekterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska se på kvalitet i samband med språklig kompetens som utmanar. Här får ni arbeta med ett bedömningsunderlag samt den instruktion som läraren har gett eleven. Dessa ska ni ställa mot kunskapskrav och mål för kursen för att träna på att identifiera kvalitet för en viss aspekt. 

Hur planerar vi vår undervisning för en korrekt betygssättning? 
Eftersom sfi-kursplanen saknar rubriken "centralt innehåll" och följaktligen även en tydlig definition av vad vi ska undervisa om, tycker många lärare att relationen mellan elevens kommunikativa förmågor och centrala kunskaper är svårt. Under denna utmaning får ni arbeta med en utvald språklig aspekt och planera för denna utifrån centrala kunskaper för en någon av kurserna A-D. Hur många gånger vill/behöver vi se något för att kunna vara säkra på elevens förmåga? Matchar vi vår undervisning mot den uppfattningen? 

Hur bedömer vi språket för en korrekt betygsättning? 
Inom bedömning för lärande (BFL) utgår man från tre grundläggande frågor: Vad är målet, var befinner sig eleven i förhållande till målet och hur ska eleven göra för att nå målet? Med hjälp av formativ bedömning under kursens gång kan vi göra en mer kvalitativt säker summativ bedömning. Kan ett summativt prov användas formativt och i så fall hur? Vilka kunskaper krävs för olika betygssteg? På sfi finns en progression mellan betygen E, C och A inom varje kurs och det är just progressionen som uttrycks genom värdeorden. Hur ska vi som lärare kunna hjälpa eleven till ett högre betyg? Här får ni analysera och fördjupa er i värdeorden genom att resonera kring varför en elev har fått ett C istället för ett A. Hur ska vi arbeta för att eleven ska förstå vad och hur hen behöver utveckla för att nå ett A på kursen? 

Hur sätter vi korrekta kursbetyg och vad är tillfredsställande framsteg? 
Med hjälp av olika fiktiva elevfall får ni här utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till progressionen inom sfi-utbildningen utifrån samtliga fem aspekter. Vi arbetar bland annat med relationen mellan betygen B och D och hur betyget A på t.ex. kurs B förhåller sig till betyget E på kurs C. Vi berör också sådant som tillfredsställande framsteg och paragraf om utbildningens upphörande, problematik kring betyget F och streck i betygskatalogen samt nationella slutprov för kurserna B-D och skillnaden mellan provbetyg och kursbetyg.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare

Mål

Du lär dig planera undervisning och sätta betyg som ger rättssäkerhet och likvärdighet.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.