Framgångsrik undervisning i sfi

– att utveckla elevernas språk på bästa möjliga sätt
En kurs för lärare i sfi som strävar efter att utveckla sfi-undervisningen och ge eleverna strategier så att de fortsätter att utvecklas i språkinlärningen.

Om kursen

Vuxnas lärande skiljer sig från barns på många olika sätt. Läraren behöver ha ett vuxet perspektiv i sin undervisning för att kunna stötta sina vuxna elever. Läraren behöver även veta vad som är framgångsrikt lärande för vuxna elever. Hur kan lärare stötta vuxna elever så att de fortsätter utvecklas i sin språkinlärning på sfi och vuxenutbildning? Eleven behöver strategier hur man utvecklas skriftligt och muntligt samt i läsförståelse. Läraren behöver däremot nycklar hur man undervisar eleven för det bästa tänkbara resultatet. Det här är en utbildning där nycklarna ges.

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare

Innehåll

Hur utgår man från vuxnas kontexter?
Det är viktigt att skapa en meningsfull undervisning för vuxna inlärare. Det handlar om att välja rätt innehåll som är viktigt och relevant för vuxna. Samtidigt måste uppgifterna vara kognitivt utmanande trots elevens begränsade svenskkunskaper. Annars är risken att eleven infantiliseras. I utbildningen får du både teori och praktik om hur du kan göra för att bättre nå de vuxna eleverna i ditt klassrum.

Hur utvecklas elevens muntliga produktion?
Att eleven tänker högt, upprepar ord och samtalar med varandra utvecklar deras muntliga produktion i svenska. Den muntliga produktionen har även en naturlig koppling till den skriftliga produktionen. Eleven lyckas bättre med det skriftliga när man samtalat om det först. Men hur gör man så att samtalen fyller en viktig funktion och även är kognitivt utmanande för vuxna elever? Du får testa några bra muntliga övningar som du kan ta med dig till klassrummet på en gång.

Hur utvecklas elevens skriftliga produktion?
Att producera texter kan vara krävande för vem som helst. Men det är framför allt krävande för de vuxna elever som inte är vana vid skrivandet. Att kunna skriva i olika sammanhang behövs dock i vårt samhälle. Det är viktigt att läraren undervisar om hur man skriver texter. I utbildningen får du en tydlig arbetsgång för att undervisa skrivandet så att eleverna lyckas bättre med sina texter.

Hur utvecklas elevens läsförståelse?
Att knäcka läskoden är en sak men att utveckla sin läsförståelse är en annan. Man behöver kunna läsa på raden, mellan raderna och bortom raderna. Då behöver eleven strategier för att kunna detta. Strategierna förstärks genom att man övar dem. Läraren kan stötta elevens process genom specifika frågor och uppgifter. Men hur gör man? Du får modeller som hjälper dig att utveckla elevernas läsförståelse.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att kunna utveckla dina vuxna elevers språkinlärning skriftligt, muntligt och i läsförståelse.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.